výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Kr 6, 1-38

1 V štyristoosemdesiatom roku po východe synov Izraela z egyptskej krajiny, vo štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv - to je druhý mesiac - začal stavať Pánovi dom. 2 Dĺžka chrámu, ktorý kráľ Šalamún staval Pánovi, bola šesťdesiat lakťov, jeho šírka dvadsať a jeho výška tridsať lakťov. 3 Predsieň pred budovou chrámu mala dĺžku dvadsať lakťov pred šírkou chrámu, šírku desať lakťov pred dĺžkou chrámu. 4 Na chráme dal urobiť husto zamrežované okná. 5 K múrom domu dookola primuroval prístavby, k múrom domu okolo budovy aj príbytku a dookola vybudoval poschodia. 6 Spodná prístavba bola päť lakťov široká, stredná šesť lakťov široká a tretia sedem lakťov široká, lebo na múroch chrámu urobil zvonku dookola výstupky, aby nemusel rýpať múry domu. 7 Keď stavali chrám, stavali ho z hotových kameňov z kameňolomu, takže kladivá, kresačky a vôbec železné nástroje nebolo počuť v chráme, keď ho stavali. 8 Vchod do spodnej prístavby bol po pravej strane chrámu, točité schody viedli do strednej a zo strednej do tretej. 9 Keď dokončil vymurovanie domu, pokryl ho cédrovými hradami a doskami. 10 Prístavby k celému domu primuroval vo výške päť lakťov a spojil ich s domom cédrovými hradami. 11 Vtedy Pán oslovil Šalamúna: 12 „O tomto dome, ktorý mi staviaš, (vedz): Ak budeš kráčať podľa mojich prikázaní, plniť moje ustanovenia a zachovávať všetky moje príkazy a budeš sa podľa nich riadiť, na tebe splním svoje prisľúbenia, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi. 13 Budem bývať uprostred synov Izraela a neopustím svoj ľud izraelský.“ 14 Šalamún teda staval chrám a dokončil ho. 15 Steny chrámu znútra obložil cédrovými doskami. Od podlahy domu až po hrady stropu ich obložil drevom a dlážku domu vyložil jedľovými doskami. 16 Dvadsať lakťov od zadného múru domu postavil z cédrových dosiek priečku od dlážky až po hrady. Tak vytvoril vnútri príbytok, čiže veľsvätyňu. 17 Sám chrám pred ňou bol dlhý štyridsať lakťov. 18 Znútra bol teda dom cédrový s rezbami kolokvintových ružíc a pootvorených kvetov. Všetko bolo z cédra, kameň vidieť nebolo. 19 Dnu, vnútri domu, urobil príbytok, kde mali uložiť Pánovu archu zmluvy. 20 Príbytok bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsať lakťov vysoký. Obtiahol ho rýdzim zlatom a urobil oltár z cédrového dreva pred príbytok. 21 Potom Šalamún obtiahol aj chrám znútra rýdzim zlatom a platne pripevnil zlatými klincami. 22 A tak celý dom obtiahol zlatom, úplne celý dom. Aj celý oltár, ktorý bol pred príbytkom, obtiahol zlatom. 23 Potom dal v príbytku urobiť dvoch cherubov z olivového dreva. Ich výška bola desať lakťov. 24 Päť lakťov bolo jedno krídlo a päť lakťov druhé krídlo cheruba: desať lakťov od konca jedného krídla po koniec druhého krídla. 25 Aj druhý cherub mal desať lakťov; obaja cherubi mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. 26 Jeden cherub mal výšku desať lakťov a takisto aj druhý cherub. 27 Cherubov umiestil dnu, do najvnútornejšieho domu. Cherubi mali roztiahnuté krídla: krídlo jedného sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny a vprostred chrámu sa im krídla dotýkali vzájomne. 28 Aj cherubov obtiahol zlatom. 29 Na všetky steny chrámu dookola dal povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov vo vnútornej i vonkajšej budove. 30 Aj podlahu domu obtiahol zlatom vo vnútornej i vonkajšej budove. 31 Na vchod do príbytku urobil dvere z olivového dreva, veraje boli päťuholníkové. 32 Obe krídla dverí boli z olivového dreva. Dal na ne povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov a obtiahol ich zlatom; totiž cherubov i palmy potiahol zlatom. 33 Podobne dal do vchodu budovy urobiť rám z olivového dreva, ale štvoruholníkový, 34 a dvoje dverí z jedľového dreva; obidve krídla dverí boli dvojité a otočné. 35 Dal na ne povyrezávať cherubov, palmy a polootvorené kvety a obtiahol ich zlatom, ktoré tesne priliehalo na rezby. 36 Potom postavil vnútorné nádvorie: tri vrstvy kvádrov a vrstvu cédrového dreva. 37 Vo štvrtom roku v mesiaci ziv boli položené základy Pánovho domu. 38 A v jedenástom roku v mesiaci bul - to je ôsmy mesiac - bol dom dokončený so všetkým svojím náradím a príslušenstvom. Staval ho sedem rokov.

1Kr 6, 1-38

Verš 27
Cherubov umiestil dnu, do najvnútornejšieho domu. Cherubi mali roztiahnuté krídla: krídlo jedného sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny a vprostred chrámu sa im krídla dotýkali vzájomne.
Ex 25:20 - Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu.

Verš 1
V štyristoosemdesiatom roku po východe synov Izraela z egyptskej krajiny, vo štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv - to je druhý mesiac - začal stavať Pánovi dom.
2Krn 3:2 - Začal ho stavať v druhom mesiaci štvrtého roku svojho kraľovania.
Sk 7:47 - Ale až Šalamún mu postavil dom.

Verš 3
Predsieň pred budovou chrámu mala dĺžku dvadsať lakťov pred šírkou chrámu, šírku desať lakťov pred dĺžkou chrámu.
Jn 10:23 - Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí.
Sk 3:11 - Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud.
Sk 5:12 - Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí.

Verš 12
„O tomto dome, ktorý mi staviaš, (vedz): Ak budeš kráčať podľa mojich prikázaní, plniť moje ustanovenia a zachovávať všetky moje príkazy a budeš sa podľa nich riadiť, na tebe splním svoje prisľúbenia, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi.
1Kr 2:4 - Aby Pán splnil slovo, ktoré o mne povedal: »Ak si tvoji synovia budú dávať pozor na svojej ceste a celým srdcom i celou dušou budú verne kráčať predo mnou,« povedal, »nebude nikdy nik z tvojich odstránený z trónu Izraela.«
1Kr 9:4 - A ak ty budeš kráčať predo mnou, ako v prostote a priamosti srdca kráčal tvoj otec Dávid, ak urobíš všetko, čo som ti prikázal, a zachováš všetky moje predpisy a nariadenia,
2Sam 7:13 - On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva naveky.
1Krn 22:10 - On postaví dom môjmu menu; on mi bude synom a ja mu budem otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky.«
1Krn 22:19 - Teraz hľadajte Pána, svojho Boha, s oddaným srdcom a dušou; vzchopte sa a postavte svätyňu Pánovi, Bohu, aby sa Pánova archa zmluvy a Božie posvätné nádoby dostali do domu postaveného Pánovmu menu.“

Verš 23
Potom dal v príbytku urobiť dvoch cherubov z olivového dreva. Ich výška bola desať lakťov.
Ex 25:18 - Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice;

1Kr 6,1 - Popis stavby chrámu ťažko rozumieť, lebo presný význam mnohých odborných výrazov dnes už nepoznáme. K tomu je na mnohých miestach aj text porušený, ba, tak sa zdá, aj vety sú poprehadzované. - 4. rok panovania Šalamúna bol rok 968 pr. Kr. Podľa toho Izraeliti vyšli z Egypta r. 1448 pr. Kr., čo je veľmi pravdepodobné. - Mesiac ziv je sivan, druhý mesiac izraelského kalendára, náš apríl-máj. - Čo sa týka miesta, kde postavili chrám, porov. 2 Sam 24,18 n. a 2 Krn 3,1.

1Kr 6,10 - Výšku prístavby rozumej tak, že každé poschodie bolo 5 lakťov vysoké.

1Kr 6,17 - Zo 60 lakťov celej dĺžky chrámovej budovy pripadlo 40 lakťov na svätyňu, ktorá bola pred veľsvätyňou.

1Kr 6,20 - Osnova je tu porušená, niektoré výrazy sa tu zbytočne opakujú. - 21. verš prekladáme podľa Vulg. V dnešnom hebrejskom texte nemá zmyslu.

1Kr 6,29 - Vnútorná budova je veľsvätyňa, vonkajšia je svätyňa.

1Kr 6,31 - Verš 31. je porušený. Päťuholný rám nebol hore vodorovný, ale tvoril v prostriedku nahor piaty uhol.

1Kr 6,36 - Vnútorné nádvorie sa volalo kňazským (2 Krn 4,9) alebo horným (Jer 26,10) nádvorím.