výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lv 19, 1-37

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2 דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם׃ 3 איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃ 4 אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם׃ 5 וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו׃ 6 ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף׃ 7 ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה׃ 8 ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃ 9 ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט׃ 10 וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם׃ 11 לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו׃ 12 ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה׃ 13 לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר׃ 14 לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה׃ 15 לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך׃ 16 לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה׃ 17 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃ 18 לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃ 19 את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך׃ 20 ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה׃ 21 והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם׃ 22 וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא׃ 23 וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל׃ 24 ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה׃ 25 ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם׃ 26 לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו׃ 27 לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך׃ 28 ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה׃ 29 אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה׃ 30 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃ 31 אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם׃ 32 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃ 33 וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו׃ 34 כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃ 35 לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה׃ 36 מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃ 37 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה׃

Lv 19, 1-37

Verš 33
וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו׃
Ex 22:21 - וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים׃

Verš 2
דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם׃
Lv 11:44 - כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ׃
Lv 20:7 - והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם׃
Lv 20:26 - והייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן העמים להיות לי׃
1Pt 1:16 - כי על כן כתוב והייתם קדשים כי קדוש אני׃

Verš 3
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃
Ex 20:12 - כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
Ex 31:13 - ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם׃
Lv 26:2 - את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃

Verš 4
אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם׃
Ex 34:17 - אלהי מסכה לא תעשה לך׃

Verš 6
ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף׃
Lv 7:16 - ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל׃

Verš 9
ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט׃
Lv 23:22 - ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם׃
Dt 24:19 - כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך׃

Verš 11
לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו׃
Ex 20:15 - לא תגנב׃

Verš 12
ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה׃
Ex 20:7 - לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא׃
Dt 5:11 - לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא׃

Verš 13
לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר׃
Dt 24:14 - לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך׃
Jak 5:4 - הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃

Verš 15
לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך׃
Dt 1:17 - לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו׃
Dt 16:19 - לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם׃
Prís 24:23 - גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב׃

Verš 16
לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה׃
Ex 23:1 - לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃

Verš 17
לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃
1Jn 2:9 - האומר כי ישנו באור והוא שנא את אחיו עודנו בחשך׃
1Jn 2:11 - והשנא את אחיו בחשך הוא ובחשך יתהלך ולא ידע אנה הוא הלך כי החשך עור את עיניו׃
1Jn 3:15 - כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים׃
Mt 18:15 - וכי יחטא לך אחיך לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו ואם ישמע אליך קנית לך אחיך׃
Lk 17:3 - השמרו לנפשותיכם אם יחטא לך אחיך הוכח לו ואם ינחם סלח לו׃

Verš 18
לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Mt 5:39 - אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת׃
Mt 5:44 - אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃
Lk 6:27 - אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃
Rim 12:19 - אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃
1Kor 6:7 - הן בכל ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה למה לא תבחרו לסבל הונאה ולמה לא תבחרו להיות עשוקים׃
1Sol 5:15 - וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
1Pt 3:9 - אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃
Mt 5:43 - שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את איבך׃
Mt 22:39 - והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
Rim 13:9 - כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃
Gal 5:14 - כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
Jak 2:8 - הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃

Verš 19
את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך׃
Dt 22:9 - לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם׃

Verš 36
מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃
Prís 11:1 - מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃
Prís 16:11 - פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס׃
Prís 20:10 - אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃

Verš 27
לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך׃
Lv 21:5 - לא יקרחה קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת׃

Verš 28
ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה׃
Dt 14:1 - בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת׃

Verš 31
אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם׃
Lv 20:6 - והנפש אשר תפנה אל האבת ואל הידענים לזנות אחריהם ונתתי את פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו׃

Lv 19,2 - Porov. Ex 19,6; Lv 11,44.

Lv 19,3 - Pozri Ex 20,2.12; 31,13.14. Matka sa spomína na prvom mieste azda preto, že jej autoritu bolo treba väčšmi chrániť.

Lv 19,4 - Ex 20,3.4; 34,17. K modlám, doslovne k ničotám.

Lv 19,9-10 - Porov. Dt 24,19–22; 23,24.25; Rút 2. Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa.

Lv 19,11 - Ex 20,15. Blížny značí súkmeňovca.

Lv 19,13 - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk.

Lv 19,19 - Tento predpis je na vykorenenie pohanských praktík mágie.

Lv 19,23 - Obriezka znamenala na začiatku vstup do zrelosti. Tento názor prenášali aj na mladý strom; nesmelo sa z neho jesť, kým nedosiahol istú zrelosť. Zákon však platil len na čas, keď Izraeliti zaujmú Palestínu.

Lv 19,26-29 - Zakazujú sa pohanské zvyky, účasť na modlárstve atď. Na znak smútku príslušníci niektorých kmeňov starovekých národov robili si do tela zárezy.

Lv 19,31 - Vyvolávanie mŕtvych bolo na východe veľmi obľúbené.