výhody registrácie

List Filipským

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Flp 2, 1-30

1 Ak je tedy nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo Ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte 2 a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli sťa jedna duša, aby ste jedno mysleli 3 nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba 4 nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. 5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, 6 ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, 7 ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom 8 a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. 9 Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, 10 aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, 11 a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca. 12 A tak, moji milovaní, jako ste vždycky poslúchli, nie len ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s trasením pracujte na svojom spasení; 13 lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu. 14 Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 15 aby ste boli bezúhonní a rýdzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte jako svetlá na svete 16 majúc u seba slovo života mne na chválu v deň Kristov, že som nebežal nadarmo ani nadarmo nepracoval. 17 Ale jestli aj budem vyliaty sťa liata obeť pri bitnej obeti a svätoslužbe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem so všetkými vami, 18 a takiste sa aj vy radujte a spolu sa radujte so mnou. 19 Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som i ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte. 20 Lebo nemám nikoho rovnosmýšľajúceho, ktorý by sa verne a úprimne staral o vaše. 21 Lebo tí všetci hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo. 22 Ale jeho dokázanosť znáte, a že jako dieťa otcovi, tak slúžil so mnou vo veci evanjelia. 23 Nadejem sa teda, že toho pošlem hneď, ako uvidím, čo bude so mnou. 24 Ale dúfam v Pána, že aj sám skoro prijdem. 25 Ale som uznal za potrebné poslať k vám brata Epafrodita, svojho spolupracovníka a spolubojovníka a vášho posla a svätoslužobníka čo do mojej potreby, 26 keď túžil po vás po všetkých a nemal pokoja, pretože ste počuli, že onemocnel. 27 Lebo aj skutočne bol tak onemocnel, že už bol blízky smrti. Ale Bôh sa zmiloval nad ním, avšak nie len nad ním samým, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutku na zármutok. 28 A tak som ho tým snažnejšie poslal, aby ste sa, keď ho uvidíte, zase radovali, a ja aby som mal menej zármutku. 29 Prijmite ho tedy v Pánovi s celou radosťou a majte takých v úcte. 30 Lebo pre dielo Kristovo sa bol priblížil až k smrti nasadiac svoj život, aby doplnil váš nedostatok čo do svätoslužby, ktorú ste mne konali.

Flp 2, 1-30

Verš 2
a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli sťa jedna duša, aby ste jedno mysleli
Rim 12:16 - jedno a to isté navzájom naproti sebe smýšľajúci; nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke nech vás zaujíma.
Rim 15:5 - A Bôh trpezlivosti a potešenia nech vám dá myslieť na jedno a na to isté medzi sebou podľa Krista Ježiša,
1Kor 1:10 - Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke.
Flp 3:16 - Avšak k čomu sme už dospeli, v tom istom pravidle aj kráčať, to isté myslieť.
1Pt 3:8 - A konečne buďte všetci rovnako smýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyseľní a pokorní,

Verš 3
nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba
Rim 12:10 - V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, v úcte jedni druhých predchádzajúci,
1Pt 5:5 - Podobne mladší, podriaďte sa starším, a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa do pokory, pretože Bôh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť.

Verš 4
nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných.
1Kor 10:24 - Nech nikto nehľadá svojho vlastného, ale každý to, čo je blížneho.
1Kor 13:5 - nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé,

Verš 5
Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi,
Mt 11:29 - Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim dušiam;
Jn 13:15 - Lebo som vám dal príklad, aby ste, jako som ja vám učinil, aj vy tak činili.
1Pt 2:21 - Lebo nato ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje,
1Jn 2:6 - Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, jako on chodil, i sám tak chodiť.

Verš 6
ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu,
2Kor 4:4 - u ktorých boh tohoto sveta oslepil smysly, smysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha.
Kol 1:15 - ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva;
Heb 1:3 - ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach

Verš 7
ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom
Ž 8:5 - myslím si: Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ!
Mt 20:28 - ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.
Jn 13:14 - Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy.

Verš 8
a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža.
Heb 2:14 - Tedy keď deti staly sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla.
Heb 2:17 - pre čo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby smieril hriechy ľudu.
Heb 4:15 - Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu.
Heb 2:9 - Ale toho čosi málo menším od anjelov učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť.
Heb 12:2 - hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho.

Verš 9
Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno,
Sk 2:33 - Vyvýšený súc tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete.
Heb 1:4 - stanúc sa o toľko výtečnejším od anjelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni.

Verš 10
aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských,
Iz 45:23 - Prisahal som sám na seba, slovo vyšlo z úst spravedlivosti, ktoré sa nevráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude prisahať každý jazyk.
Rim 14:11 - Lebo je napísané: Jako že ja žijem, tak isté je, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno, a každý jazyk bude oslavovať Boha.

Verš 11
a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.
Jn 13:13 - Vy ma voláte Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo som.
1Kor 8:6 - ale my máme jedného Boha, Otca, z ktorého všetko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko, aj my skrze neho.
1Kor 12:3 - Preto vám oznamujem, že nikto hovoriac v Duchu Božom nezlorečí Ježišovi anatema. A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš, okrem v Svätom Duchu.

Verš 13
lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu.
2Kor 3:5 - Nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha,

Verš 14
Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania,
Rim 12:17 - Nebuďte rozumní sami u seba, nikomu neodplacujúc zlého za zlé, premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi.
1Pt 2:12 - Svoje obcovanie medzi pohanmi majúci dobré, aby vo veci, v ktorej vás ohovárajú ako takých, ktorí robia zle, vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia.
1Pt 4:9 - Pohostinní jeden naproti druhému bez reptania.

Verš 15
aby ste boli bezúhonní a rýdzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte jako svetlá na svete
Prís 4:18 - Ale stezka spravedlivých je ako jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac, dokiaľ nestojí deň na výši.
Mt 5:14 - Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na vrchu, nemôže sa ukryť.

Verš 16
majúc u seba slovo života mne na chválu v deň Kristov, že som nebežal nadarmo ani nadarmo nepracoval.
2Kor 1:14 - jako ste nás aj poznali z čiastky, že sme vašou chlúbou, jako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša.
1Sol 2:19 - Lebo veď kto je našou nádejou alebo radosťou alebo korunou chlúby - či azda nie aj vy pred naším Pánom Ježišom Kristom, keď prijde?!

Verš 17
Ale jestli aj budem vyliaty sťa liata obeť pri bitnej obeti a svätoslužbe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem so všetkými vami,
2Kor 7:4 - Som veľmi priamoreký a smelý voči vám; mnoho sa vami chválim; naplnený som potešením; naplnený som radosťou pri všetkom našom súžení.

Verš 19
Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som i ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte.
Sk 16:1 - A prišiel aj dolu do Derby a do Lystry. A hľa, bol tam nejaký učeník, menom Timoteus, syn nejakej veriacej ženy Židovky a otca Gréka,
Rim 16:21 - Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, aj Lucius i Jázon i Sozipatros, moji príbuzní.
1Sol 3:2 - a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v evanjeliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery,

Verš 21
Lebo tí všetci hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo.
1Kor 10:24 - Nech nikto nehľadá svojho vlastného, ale každý to, čo je blížneho.
1Kor 13:5 - nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé,

Verš 29
Prijmite ho tedy v Pánovi s celou radosťou a majte takých v úcte.
1Kor 9:14 - Tak i Pán nariadil tým, ktorí zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia.
Gal 6:6 - A ten, kto je vynaučovaný v slove, nech sa sdieľa s tým, kto ho vynaučuje, všetkým dobrým.
1Sol 5:12 - Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás,
1Tim 5:17 - Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvojej cti, najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení.
Heb 13:17 - Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné.

Flp 2,3-11 - Ide o jeden z najkrajších hymnov Nového zákona na tajomstvo Krista ako Božieho Syna vteleného a osláveného.

Flp 2,6 - Význam verša je ten, že Kristus pred vtelením jestvoval ako Boh. Grécky výraz "morphé" (podoba) tu podľa cirkevných otcov označuje prirodzenosť Boha. Tejto svojej rovnosti s Bohom sa Kristus nepridŕžal nasilu, ako niečoho, čo mu nepatrí, ako lúpeže, koristi (gr. harpagmós).

Flp 2,7 - "Zriekol sa" (gr. ekénosen) znamená doslova "vyprázdnil". Pravda, to neznamená, že by Kristus prestal byť Bohom. Nevyužil v svoj osobný prospech práva a privilégiá, ktoré vyplývali z božskej hodnosti. Pavol tu pravdepodobne myslí na Pánovho služobníka opísaného v Iz 52, 13–53, 12.

Flp 2,9 - "Dal mu meno", čiže najvyššiu hodnosť a moc. Pavol tu myslí na meno Pán (v. 11).

Flp 2,10-11 - Porov. Iz 34, 23. Názov "Pán" bol v gréckom preklade Starého zákona vyhradený iba Bohu. Ide o základné vyznanie kresťanskej viery.

Flp 2,17 - Pavol je ochotný obetovať aj svoj vlastný život, vyliať svoju krv za kresťanov vo Filipách; veď aj ich život podľa viery je obetou.

Flp 2,25 - Epafrodita, Pavlovho spolupracovníka, poznáme iba z tohto listu. Pravdepodobne bol predstaveným cirkvi vo Filipách.