výhody registrácie

List Filipským

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Flp 2, 1-30

1 Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo Ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, 2 naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, 3 nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, 4 a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. 5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, 7 ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, 8 ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. 9 Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, 10 aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, 11 a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. 12 A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. 13 Však boj je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. 14 Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 15 aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. 16 Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo. 17 Ale keby som bol aj obetovaný ako žertva v službe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými, 18 aj vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou. 19 Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro pošlem k vám Timotea, aby som sa aj ja potešil správou, čo je s vami. 20 Veď nemám nikoho iného, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa staral o vás, 21 lebo všetci ostatní hľadajú len svoje, a nie to, čo je Ježišovo Kristovo. 22 Ale o ňom viete, že sa osvedčil, veď ako syn s otcom pracoval so mnou v službe evanjeliu. 23 A tak mám nádej, že ho budem môcť poslať k vám hneď, len čo sa dozviem, čo bude so mnou. 24 Áno, pevne verím v Pánovi, že aj ja skoro prídem. 25 Uznali sme však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste poslali, aby mi poslúžil v núdzi; 26 lebo už túžil po vás všetkých a trápil sa, keďže ste sa dopočuli, že bol chorý. 27 Lebo aj bol chorý a už blízky smrti, ale Boh sa zmiloval nad ním, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. 28 Preto tým skôr som ho poslal, aby ste ho opäť uvideli a radovali sa, a ja aby som mal menej trápenia. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a uctite si takýchto ľudí. 30 Lebo on sa v práci pre Krista priblížil až k smrti a aj život si vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, v čom ste mi vy nemohli dostatočne poslúžiť.

Flp 2, 1-30

Verš 2
naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ,
Rim 12:16 - Buďte vospolok jednomyseľní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených; nebuďte múdri len pre seba.
Rim 15:5 - A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista,
1Kor 1:10 - A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali.
Flp 3:16 - Len aj žime podľa toho, čo sme už dosiahli.
1Pt 3:8 - A napokon: všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní.

Verš 3
nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba,
Rim 12:10 - Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti,
1Pt 5:5 - Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

Verš 4
a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.
1Kor 10:24 - Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému.
1Kor 13:5 - nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,

Verš 5
Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus,
Mt 11:29 - Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše;
Jn 13:15 - dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.
1Pt 2:21 - lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.
1Jn 2:6 - Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.

Verš 6
ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež,
2Kor 4:4 - V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.
Kol 1:15 - On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením,
Heb 1:3 - Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov;

Verš 7
ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek,
Ž 8:5 - Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?
Mt 20:28 - Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.
Jn 13:14 - Keď teda ja, Pán a Majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy;

Verš 8
ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.
Heb 2:14 - A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla,
Heb 2:17 - Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu;
Heb 4:15 - Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu.
Heb 2:9 - Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých.
Heb 12:2 - Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu.

Verš 9
Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno,
Sk 2:33 - Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svätom, vylial ho, a vy to (teraz) vidíte a počujete.
Heb 1:4 - o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil.

Verš 10
aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou,
Iz 45:23 - Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať:
Rim 14:11 - lebo je napísané: Akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha.

Verš 11
a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.
Jn 13:13 - Vy ma nazývate Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som.
1Kor 8:6 - ale my máme jediného Boha - Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho.
1Kor 12:3 - Preto dávam vám na vedomie, že nikto, hovoriaci v Duchu Božom, nepovie: Prekliaty Ježiš! A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš! ak len nie v Duchu Svätom.

Verš 13
Však boj je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.
2Kor 3:5 - Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha.

Verš 14
Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania,
Rim 12:17 - Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi.
1Pt 2:12 - Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby - vidiac vaše dobré skutky - oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) ohovárajú ako zločincov.
1Pt 4:9 - Buďte navzájom pohostinní bez reptania.

Verš 15
aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.
Prís 4:18 - No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.
Mt 5:14 - Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté.

Verš 16
Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo.
2Kor 1:14 - ako ste nás čiastočne už aj poznali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša.
1Sol 2:19 - Veď kto je naša nádej alebo radosť alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri Jeho príchode, ak nie aj vy?

Verš 17
Ale keby som bol aj obetovaný ako žertva v službe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými,
2Kor 7:4 - Úplne vám dôverujem, často sa chválim vami naplnený potešením, oplývam radosťou pri všetkom našom súžení.

Verš 19
Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro pošlem k vám Timotea, aby som sa aj ja potešil správou, čo je s vami.
Sk 16:1 - Tak prišiel (Pavel) aj do Derby a Lystry. A hľa, bol tam učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy Židovky a otca Gréka,
Rim 16:21 - Pozdravuje vás Timoteos, môj spolupracovník, a Licius, Jáson, Sosypatros, moji súkmeňovci.
1Sol 3:2 - a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho v práci za evanjelium Kristovo, upevniť a povzbudiť vás vo viere,

Verš 21
lebo všetci ostatní hľadajú len svoje, a nie to, čo je Ježišovo Kristovo.
1Kor 10:24 - Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému.
1Kor 13:5 - nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,

Verš 29
Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a uctite si takýchto ľudí.
1Kor 9:14 - Tak to nariadil aj Pán, aby z evanjelia žili tí, čo zvestujú evanjelium.
Gal 6:6 - Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje.
1Sol 5:12 - Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás,
1Tim 5:17 - Starších, ktorí boli dobrými predstavenými, najmä tých, čo sa unúvajú v kázaní a vyučovaní, treba považovať za hodných dvojitej cti,
Heb 13:17 - Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok.

Flp 2,3-11 - Ide o jeden z najkrajších hymnov Nového zákona na tajomstvo Krista ako Božieho Syna vteleného a osláveného.

Flp 2,6 - Význam verša je ten, že Kristus pred vtelením jestvoval ako Boh. Grécky výraz "morphé" (podoba) tu podľa cirkevných otcov označuje prirodzenosť Boha. Tejto svojej rovnosti s Bohom sa Kristus nepridŕžal nasilu, ako niečoho, čo mu nepatrí, ako lúpeže, koristi (gr. harpagmós).

Flp 2,7 - "Zriekol sa" (gr. ekénosen) znamená doslova "vyprázdnil". Pravda, to neznamená, že by Kristus prestal byť Bohom. Nevyužil v svoj osobný prospech práva a privilégiá, ktoré vyplývali z božskej hodnosti. Pavol tu pravdepodobne myslí na Pánovho služobníka opísaného v Iz 52, 13–53, 12.

Flp 2,9 - "Dal mu meno", čiže najvyššiu hodnosť a moc. Pavol tu myslí na meno Pán (v. 11).

Flp 2,10-11 - Porov. Iz 34, 23. Názov "Pán" bol v gréckom preklade Starého zákona vyhradený iba Bohu. Ide o základné vyznanie kresťanskej viery.

Flp 2,17 - Pavol je ochotný obetovať aj svoj vlastný život, vyliať svoju krv za kresťanov vo Filipách; veď aj ich život podľa viery je obetou.

Flp 2,25 - Epafrodita, Pavlovho spolupracovníka, poznáme iba z tohto listu. Pravdepodobne bol predstaveným cirkvi vo Filipách.