výhody registrácie

List Filipským

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Flp 4, 1-23

1 A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stojte v Pánovi, milovaní! 2 Evodiu napomínam i Syntychu napomínam, aby na jedno a na to isté myslely v Pánovi. 3 a prosím aj teba, pravý Syzygu , pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. 4 Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa! 5 Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. 6 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. 8 A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte, 9 čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte, a Bôh pokoja bude s vami. 10 A veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že ste sa už raz rozzelenali starať sa o mňa, na čo ste pravda aj mysleli, ale ste nemali príhodného času. 11 Nehovorím toho preto, že by som mal nedostatok; lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. 12 Viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť - v každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený; viem aj sýtym byť aj lačnieť, mať hojnosť aj trpieť nedostatkom. 13 Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi. 14 Avšak dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom súžení. 15 A viete aj vy, Filipänia, že na počiatku evanjelia, keď som odišiel z Macedonie, niktorý sbor sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol dal a prijal, len vy sami. 16 Lebo aj keď som bol v Tesalonike, i raz i dva razy ste mi poslali na to, čo som potreboval. 17 Nie preto, že by som hľadal daru, ale hľadám ovocie, hojne sa množiace na váš účet. 18 Ale ta mám všetkého a mám hojnosť; mám všetkého plno prijmúc od Epafrodita, čo ste poslali, ľúbeznú vôňu upokojujúcu, obeť, príjemnú, ľúbu a vzácnu Bohu. 19 A môj Bôh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi. 20 A Bohu a nášmu Otcovi nech je sláva na veky vekov. Ameň. 21 Pozdravte každého svätého v Kristu Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. 22 Pozdravujú vás všetci svätí a najmä tí, ktorí sú z domu cisárovho. 23 Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Ameň.

Flp 4, 1-23

Verš 1
A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stojte v Pánovi, milovaní!
1Sol 2:19 - Lebo veď kto je našou nádejou alebo radosťou alebo korunou chlúby - či azda nie aj vy pred naším Pánom Ježišom Kristom, keď prijde?!

Verš 3
a prosím aj teba, pravý Syzygu , pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.
Ex 32:32 - A tak teraz, ak odpustíš ich hriech -; a keď nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal.
Ž 69:28 - Pridaj neprávosť k ich neprávosti, a nech nevojdú do tvojej spravedlivosti.
Zjv 3:5 - Ten, kto víťazí, bude odiaty bielym rúchom, a nevytriem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi.
Zjv 20:12 - A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.
Zjv 21:27 - A nevojde do neho nikdy nič obecného, a čo robí ohavnosť alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka.

Verš 4
Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa!
1Sol 5:6 - A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.

Verš 5
Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko.
1Kor 10:11 - A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne, a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došly konce vekov.
Heb 10:25 - neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.

Verš 6
O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.
Ž 55:22 - Hladká bola smotana jeho úst, a jeho srdce bolo hotové k útoku; slová boly jemnejšie nad olej, a v skutku boly jako vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev?
1Tim 6:8 - Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme.
1Tim 6:17 - Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyseľní ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie,
1Pt 5:7 - Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.

Verš 7
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.
Jn 14:27 - Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!
Rim 5:1 - Ospravedlnení súc tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista,
1Kor 2:14 - Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.

Verš 8
A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte,
Rim 13:13 - Jako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti.
1Sol 4:3 - Lebo to je vôľa Božia - vaše posvätenie, aby ste sa zdŕžali od smilstva,

Verš 10
A veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že ste sa už raz rozzelenali starať sa o mňa, na čo ste pravda aj mysleli, ale ste nemali príhodného času.
2Kor 11:9 - lebo môj nedostatok doplnili bratia, keď prišli z Macedonie. A tak som sa zachoval oproti vám, že som vám nebol v ničom na obtiaž, a tak sa aj zachovám.

Verš 11
Nehovorím toho preto, že by som mal nedostatok; lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám.
1Tim 6:6 - No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou.

Verš 12
Viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť - v každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený; viem aj sýtym byť aj lačnieť, mať hojnosť aj trpieť nedostatkom.
1Kor 4:11 - Až do tejto hodiny i lačnieme i žíznime i nahí sme i pohlavkovaní sme i miesta nikde nemáme
2Kor 11:27 - v práci a v námahe, v bdeniach často, o hlade a smäde, v pôstoch mnoho ráz, na zime a v nahote

Verš 15
A viete aj vy, Filipänia, že na počiatku evanjelia, keď som odišiel z Macedonie, niktorý sbor sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol dal a prijal, len vy sami.
2Kor 11:9 - lebo môj nedostatok doplnili bratia, keď prišli z Macedonie. A tak som sa zachoval oproti vám, že som vám nebol v ničom na obtiaž, a tak sa aj zachovám.

Verš 18
Ale ta mám všetkého a mám hojnosť; mám všetkého plno prijmúc od Epafrodita, čo ste poslali, ľúbeznú vôňu upokojujúcu, obeť, príjemnú, ľúbu a vzácnu Bohu.
Heb 13:16 - A na dobročinnosť a na sdielnosť nezabúdajte, lebo v takých obetiach má Bôh záľubu.

Flp 4,1 - "Moja koruna" – doslova "môj veniec" – symbol slávy a odmeny.

Flp 4,2 - Obe sú ženské mená. Nič bližšie o nich nevieme. Pavol ich vyzýval, aby žili vo svornosti, ako to naznačuje aj význam ich gréckych mien.

Flp 4,3 - "Spolupracovník" (gr. sýzygos), čo niektorí považujú za vlastné meno Syzygos. – Klement – podľa niektorých ide o Klementa I., rímskeho pápeža. Výraz "kniha života" je častý biblický obraz (Ex 32, 32 n.; Ž 69, 29; Dan 12, 1; Zjv 3, 5) a znamená prijatie do Božej priazne, milosti.

Flp 4,5 - Pán je blízko, pretože isto príde.

Flp 4,11 - Pavol sa usiloval vyžiť z toho, čo mal. Materiálnu podporu prijal jedine od Filipanov, ktorých mal osobitne rád.

Flp 4,12 - "Naučil" – doslovne: stal som sa zasväteným, čo znamená: Naučil som sa to, čo všetci nepoznajú.

Flp 4,15 - Porov. Sk 17, 1–10. Pavol tu používa výrazy zo života obchodníkov, aby zdôraznil výmenu duchovných a hmotných dobier medzi ním a Filipanmi.

Flp 4,21 - "Svätí" sú kresťania zasvätení Bohu a Kristovi životom svätosti.

Flp 4,22 - Výraz "z cisárovho domu" tu môže znamenať aj zamestnancov v dome miestodržiteľa, ktorý bol v každom väčšom meste, pravda, ak list Pavol napísal v Efeze.