výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ez 27, 1-36

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 "Ty, lidský synu, slyš. Začni nad Týrem žalozpěv. 3 Zapěj o Týru: Ty, který trůníš nad přístupy k moři a obchoduješ s národy na mnoha ostrovech, toto praví Panovník Hospodin: Týre, ty jsi říkal: »Já jsem dokonale krásný.« 4 Až k srdci moře sahá tvé pomezí, tvoji stavitelé vtiskli tvé kráse dokonalost. 5 Z cypřišů senírských nadělali všechna obložení tvých korábů, libanónských cedrů použili ke zhotovení tvých stěžňů. 6 Tvá vesla udělali z bášanských dubů a tvé deštění vyrobili ze slonoviny a ze zimostrázů z ostrovů kitejských. 7 Tvým plachtovím bylo pestré, jemné egyptské plátno, tvou korouhví fialový purpur, přikrýval tě nach z elíšských ostrovů. 8 Tvými veslaři byli obyvatelé Sidónu a Arvadu, své nejzkušenější jsi zaměstnával jako velitele lodí, Týre. 9 Starší Gebalu a jeho zkušené jsi zaměstnával spravováním toho, co chátralo, kotvily v tobě všechny mořské lodě se svými lodníky a směňovaly tvé zboží. 10 Bojovníky tvého vojska byli Peršané, Lúďané a Pútejci, ve tvých zbrojnicích zavěšovali štíty a přilby, dodávali ti lesku. 11 S tvým vojskem byli na tvých hradbách kolem dokola synové Arvadu a na tvých věžích byli Gamáďané, zavěšovali kolkolem na tvé hradby své štíty, vtiskli tvé kráse dokonalost. 12 Taršíš s tebou kupčil s množstvím různého zboží. Dodával na tvé trhy stříbro, železo, cín i olovo. 13 Obchodovali s tebou Jávan, Túbal a Mešek; směňovali s tebou otroky a bronzové nádoby. 14 Koně tažné i jezdecké a mezky na tvé trhy dodávali z Bét-togarmy. 15 Obchodovali s tebou synové Dedánu, mnohé ostrovy byly tvými překupníky; poctou ti přinášeli sloní kly a ebenové dřevo. 16 Kupčil s tebou Aram s mnohými tvými výrobky a dodával na tvé trhy malachit, nach, pestré látky, bělostné plátno, korály a rubín. 17 Obchodovaly s tebou Judsko a izraelská země; směňovaly s tebou mínitskou pšenici, proso, med, olej a mastix. 18 I Damašek s tebou kupčil s mnohými tvými výrobky, s množstvím různého zboží, s chelbónským vínem a sacharskou vlnou. 19 Dan a Jávan dodávali na tvé trhy přízi; směňovali s tebou zpracované železo, skořici a jiné koření. 20 Dedán s tebou obchodoval s pokrývkami na sedla pro jízdu. 21 Tvými překupníky byli Arabové a všichni kédarští předáci; obchodovali s tebou s jehňaty, berany a kozly. 22 Obchodovali s tebou obchodníci Šéby a Raemy; dodávali na tvé trhy všechny nejvzácnější balzámy, rozmanité drahokamy a zlato. 23 Obchodovali s tebou Cháran, Kané a Eden, obchodníci Šéby, Asýrie a Kilmadu. 24 Ti s tebou obchodovali; na tvých tržištích byla skvostná roucha, pláště fialově purpurové i pestré, barevné tkaniny, lana pletená i točená. 25 Zámořské lodě a karavany s tvým směnným zbožím tě velice zaplnily a proslavily až v srdci moře. 26 Tvoji veslaři tě zavezli na širé vody, ale v srdci moře tě roztříští východní vítr. 27 Tvůj majetek a trhy, zboží, tvoji lodníci a velitelé lodí, ti, kdo opravovali, co zchátralo, obchodníci směňující tvé zboží, všichni tvoji bojovníci, celé tvé shromáždění uprostřed tebe, všichni padnou do srdce moře v den tvého pádu. 28 Pro úpěnlivé volání tvých velitelů lodí se budou chvět pastviny. 29 Všichni veslaři vystoupí ze svých lodí, lodníci a všichni velitelé mořských lodí stanou na zemi. 30 Budou se nad tebou rozléhat jejich hlasy, budou hořce úpět, budou si na hlavu házet prach, válet se v popelu. 31 Vyholí si lysinu, opásají se žíněným rouchem, budou nad tebou plakat v hořkosti duše, nastane přehořký nářek. 32 Při svém bědování začnou nad tebou žalozpěv, žalostně zapějí: »Kdo byl umlčen jako Týr uprostřed moře?« 33 Dokud jsi vyplouval na moře za trhem, sytil jsi mnohé národy, z množství tvého směnného zboží bohatli králové země. 34 Až je moře roztříští v hlubokých vodách, padne tvůj směnný obchod i celé tvé shromáždění uprostřed tebe. 35 Úděs nad tebou zachvátí všechny obyvatelé ostrovů, jejich králové se budou třást hrůzou, obličej se jim zkřiví. 36 Kupčíci mezi národy nad tebou syknou, budeš odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky."

Ez 27, 1-36

Verš 3
Zapěj o Týru: Ty, který trůníš nad přístupy k moři a obchoduješ s národy na mnoha ostrovech, toto praví Panovník Hospodin: Týre, ty jsi říkal: »Já jsem dokonale krásný.«
Ez 28:12 - "Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný.

Verš 36
Kupčíci mezi národy nad tebou syknou, budeš odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky."
Ez 26:21 - Dám tě za odstrašující příklad, zanikneš. Budou tě hledat, ale nikdy, navěky, tě nenajdou, je výrok Panovníka Hospodina."

Verš 6
Tvá vesla udělali z bášanských dubů a tvé deštění vyrobili ze slonoviny a ze zimostrázů z ostrovů kitejských.
Iz 2:13 - na všechny cedry Libanónu, vysoké a vznosné, na všechny bášanské duby,

Verš 26
Tvoji veslaři tě zavezli na širé vody, ale v srdci moře tě roztříští východní vítr.
Ez 17:10 - Hle, byla zasazena; ale vydaří se? Neuschne úplně, až ji zasáhne východní vítr? Na záhonech, kde vyrašila, uschne."

Verš 27
Tvůj majetek a trhy, zboží, tvoji lodníci a velitelé lodí, ti, kdo opravovali, co zchátralo, obchodníci směňující tvé zboží, všichni tvoji bojovníci, celé tvé shromáždění uprostřed tebe, všichni padnou do srdce moře v den tvého pádu.
Zjv 18:9 - Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města;

Verš 28
Pro úpěnlivé volání tvých velitelů lodí se budou chvět pastviny.
Ez 26:10 - Pokryje tě prach, zvířený spoustou jeho koní, tvé hradby se budou otřásat rachotem jeho jízdy, kol a vozů, až vstoupí do tvých bran, jako se vstupuje do poraženého města.
Ez 26:15 - Toto praví Panovník Hospodin o Týru: "Což se nebudou ostrovy otřásat rachotem tvého pádu a sténáním skolených při hrozném vraždění uprostřed tebe?

Verš 31
Vyholí si lysinu, opásají se žíněným rouchem, budou nad tebou plakat v hořkosti duše, nastane přehořký nářek.
Jer 48:37 - Na každé hlavě bude lysina, každá brada bude přistřižena, na všech rukou budou smuteční zářezy a na bedrech žíněné suknice.

Ez 27,5 - O Saníre pozri pozn. k 5,23.

Ez 27,6 - O Bášane pozri pozn. k Iz 2,13; O Kitejcoch pozn. k Jer 2,10. Vidno, že sa Týrus opisuje ako nádherná loď.

Ez 27,7 - Elisa je podľa niektorých Kartágo, podľa iných Grécko alebo Sicília.

Ez 27,8 - Arad, vlastne Arwad, volá sa dnes Ruwad alebo Ruweide a leží medzi Tripolisom (Tarabulus) a Ladikije v Sýrii. Jeho obyvateľov spomína už Strabo (XVI. 753 n.) ako dobrých námorníkov.

Ez 27,9 - Gebal (Giblii, grécky Biblos), pozri pozn. k 5,32 (Vg 5,18).

Ez 27,10 - Feničania mali kolónie aj pri Perzskom zálive, preto nie div, že boli v obchodnom styku aj s Peržanmi. O Lúde a Púte pozri pozn. k Iz 66,18. – Pri medzinárodnom obchodovaní si mohli Feničania ľahko najímať cudzích žoldnierov.

Ez 27,11 - "Boli strážcami" prekladáme podľa LXX. Hebr. osnova číta "Gamadím", čo chce byť azda meno nejakého ináč neznámeho národa. Symachus to preložil "aj Médi".

Ez 27,12 - O Taršiši pozri pozn. k Iz 2,16.

Ez 27,13 - Javan sú Jóni a Gréci vôbec, Mešek a Tubal sú národy, ktoré Gréci (Herodot 4, 152) volali: Moschovia a Tibaréni. Moschovia bývali v Kapadócii, Tibaréni v pohorí juhovýchodne od Čierneho mora; porov. 32,26; 38,2; 39,1; Iz 66,19. – Kupčenie s otrokmi vyčítajú Týru proroci Amos (1,9) a Joel (4,6).

Ez 27,14 - Togorma je v Arménii, severne od pohoria Taurus. – Miesto "tátoše" prekladá Vulg "jazdcov".

Ez 27,15 - O Dedane pozri pozn. k 21,13–17.

Ez 27,16 - Názvy tovaru v tomto verši sú neisté.

Ez 27,17 - Minit (Minnit) podľa Eusebia bolo mesto na území Amončanov. Význam slova je však neistý. Vulg číta: "Obilie prvé". Podobne je neisté aj slovo "voňavky". Niektorí čítajú miesto neho "vosk".

Ez 27,18 - Chelbon, severovýchodne od Damasku. Je podnes chýrny svojím vínom a už klinopisné pamiatky spomínajú "víno zeme Chilbunu". "Krásnofarebnú vlnu" prekladáme podľa Vulg. Hebrejský text číta: "sacharskú vlnu". Sachar je azda kraj Sicharia, neskoršie Nabatea.

Ez 27,19 - Verš je veľmi porušený. Dan bol izraelský kmeň. O Javane pozri verš 13. Ale tie názvy dostali sa do osnovy na tomto mieste z omylu miesto nejakých iných slov. – Arabský kmeň Uzal (Gn 10,27) hľadajú v kraji Jemen alebo v blízkosti Mediny. – O voňavej trsti pozri pozn. k Iz 43,24.

Ez 27,20-21 - O Dedane a Kedare Iz 21,13–17.

Ez 27,22 - O Sábe pozri pozn. k 1 Kr 10,1. – Rému hľadajú niektorí v susedstve Sáby, iní v Perzskom zálive.

Ez 27,23 - O Harane a Edene pozri pozn. k 2 Kr 19,12 = Iz 37,12. – Kraj Chene doteraz nie je zistený. – Asýrska ríša už síce nejestvovala, keď Ezechiel toto písal, ale asýrsky národ nezanikol. – Krajina Chelmad bola asi v blízkosti dnešného Bagdadu.

Ez 27,25-27 - O taršišských lodiach pozri pozn. k Iz 2,16. – Vulg číta: "lode mora". Týrus sa predstavuje ako plná loď, ktorá stroskotala.

Ez 27,32 - Slová v zátvorke Vulg nemá.