výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ez 43, 1-27

1 Pak mě zavedl k bráně směřující na východ, 2 a hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou. 3 Vidění, které jsem nyní uviděl, se podobalo vidění, které jsem viděl, když přišel zničit město, a také tomu vidění, které jsem viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář. 4 Hospodinova sláva vstoupila do domu branou s průčelím na východ. 5 Duch mě zvedl a uvedl mě do vnitřního nádvoří. A hle, Hospodinova sláva naplnila dům. 6 Uslyšel jsem, jak ke mně někdo mluví z domu, zatímco muž stál vedle mne. 7 Řekl mi: "Lidský synu, viděl jsi místo, kde je můj trůn, místo, kde je podnož mých nohou. Tam chci přebývat uprostřed synů Izraele. Ani dům izraelský ani jeho králové už neposkvrní mé svaté jméno svým smilstvem a mrtvými těly svých králů ani svými posvátnými návršími. 8 Položili svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zůstala pouze stěna. Mé svaté jméno poskvrnili svými ohavnostmi, jichž se dopouštěli, takže jsem je ve svém hněvu pozřel. 9 Nyní však vzdálí daleko ode mne své smilstvo i mrtvá těla svých králů a já budu navěky bydlet uprostřed nich." 10 "Ty, lidský synu, slyš. Pověz izraelskému domu o tomto domě, aby se hanbili za své nepravosti. Ať vezmou míru podle tohoto vzoru. 11 Budou-li se opravdu hanbit za všechno, čeho se dopouštěli, pak je seznam s uspořádáním domu a s jeho zařízením, s předpisy, jak vycházet a vcházet, s celým jeho uspořádáním i se všemi nařízeními, s celým jeho uspořádáním i se všemi jeho zákony. To vše napiš před jejich očima, aby dbali na celé jeho uspořádání a všechna jeho nařízení a plnili je. 12 Toto je zákon o domě: Celé jeho území kolem dokola na vrcholu hory je velesvaté. Hle, takový je zákon o domě." 13 Toto jsou míry oltáře v loktech o dlaň delších. Podstavec je jeden loket vysoký a šířka jeho okraje měří také loket. Okraj je ohraničen obrubou jednu dlaň širokou. A toto je výška oltáře: 14 Na podstavci položeném na zemi je spodní stupeň vysoký dva lokte. Šířka okraje je jeden loket. Na tomto nízkém stupni je stupeň vysoký čtyři lokte; šířka okraje je jeden loket. 15 Ohniště na oltáři je vysoké čtyři lokte. Od ohniště vzhůru jsou čtyři rohy. 16 Ohniště je dlouhé dvanáct loket a široké také dvanáct loket; čtyři jeho strany tvoří čtverec. 17 Stupeň je na všech čtyřech stranách dlouhý čtrnáct loket a široký také čtrnáct loket. Ohraničení kolem něho je v šíři půl lokte. Podstavec ze všech stran je na loket vysoký; vystupuje se k němu od východu. 18 I řekl mi: "Lidský synu, toto praví Panovník Hospodin: Toto jsou nařízení o oltáři pro den, kdy bude zhotoven. Bude na něm zapálena oběť zápalná a bude kropen krví; 19 lévijským kněžím, kteří jsou potomky Sádokovými a přistupují ke mně, aby mi přisluhovali, dáš mladého býčka k oběti za hřích, je výrok Panovníka Hospodina. 20 Pak vezmeš trochu jeho krve; tou potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři úhly stupně a jeho ohraničení kolem. Tak jej očistíš od hříchu a vykonáš za něj smírčí obřady. 21 Potom vezmeš býčka k oběti za hřích a spálíš ho na ustanoveném místě domu mimo svatyni. 22 Druhého dne přivedeš kozla bez vady k oběti za hřích. I očistí oltář od hříchu tak, jako jej očistili obětí býčka. 23 Když ukončíš očišťování od hříchu, přivedeš mladého býčka bez vady a z bravu berana bez vady. 24 Přivedeš je před Hospodina. Kněží je posypou solí a spálí je jako zápalnou oběť pro Hospodina. 25 Po sedm dní denně budeš obětovat kozla jako oběť za hřích; dále budou obětovat mladého býčka a berana z bravu, vše bez vady. 26 Po sedm dní budou vykonávat za oltář smírčí obřady; očistí a vysvětí jej. 27 Až skončí tyto dny, osmého dne a dále budou kněží přinášet na oltáři vaše oběti zápalné i vaše oběti pokojné a já ve vás naleznu zalíbení, je výrok Panovníka Hospodina."

Ez 43, 1-27

Verš 2
a hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou.
Ez 1:24 - I slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas Všemocného, když se pohybovaly; bylo to jako hřmění, jako zvuk válečného tábora; když stály, svěsily křídla.

Verš 3
Vidění, které jsem nyní uviděl, se podobalo vidění, které jsem viděl, když přišel zničit město, a také tomu vidění, které jsem viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář.
Ez 1:4 - Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.
Ez 8:4 - A hle, byla tam sláva Boha Izraele. Vypadala jako tehdy, když jsem ji viděl na pláni.

Verš 7
Řekl mi: "Lidský synu, viděl jsi místo, kde je můj trůn, místo, kde je podnož mých nohou. Tam chci přebývat uprostřed synů Izraele. Ani dům izraelský ani jeho králové už neposkvrní mé svaté jméno svým smilstvem a mrtvými těly svých králů ani svými posvátnými návršími.
Jer 16:18 - Napřed jim totiž za jejich nepravost a za jejich hřích dvojnásobně odplatím. Znesvětili mou zemi mršinami svých ohyzdných model a naplnili mé dědictví svými ohavnostmi."

Ez 43,1 - Prorok kedysi videl, že sláva Pánova opustila jeruzalemský chrám (10,19; 11,23). Teraz uvidí, ako vtiahne Pánova sláva do chrámu jeho nového kráľovstva.

Ez 43,3 - Terajšie svoje videnie prirovnáva prorok k videniu, opísanému vo veršoch 1,1 n.; 9,1 n. Vtedy prichádzal Pán ohlásiť spustošenie Jeruzalema.

Ez 43,6 - Prorok pripomína, že nehovoril k nemu anjel, ktorý stál pri ňom na vnútornom nádvorí, ale sám Pán z chrámu.

Ez 43,8 - Izraeliti neraz postavili svoje modly aj do Pánovho chrámu; porov. 2 Kr 16,10–16; 21,4.7; Ez 8,5–17.

Ez 43,11 - Slová v zátvorke nepatria do textu.

Ez 43,12 - Celá oblasť nového chrámu má byť svätosvätá, nielen veľsvätyňa ako pri starom chráme.

Ez 43,13 - O lakti, ktorým sa tu meria, pozri pozn. k 40,5. – Opis oltára nie je dosť jasný. – Rohy sa pokladali za najdôležitejšiu časť oltára.

Ez 43,19 - O Sadokovi pozri pozn. k 40,46.

Ez 43,21 - Porov. Ex 29,14; Lv 4,11–12; 16,27.

Ez 43,26 - "Majú… zasväcovať" znie doslovne: "Nech mu naplnia ruky". Pôvodne sa tento výraz užíval o posviacke kňazov; Ex 29,9; Lv 21,10; a to preto, lebo kňazom pri vysviacke dali do rúk určité čiastky obetných darov: Lv 8,27. 28; Ex 28,41; Nm 3,3; Sdc 17,5.