výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ez 42, 1-20

1 Pak mě vedl severní cestou směrem k vnějšímu nádvoří a přivedl mě ke komorám, které byly na sever od odděleného prostoru při budově. 2 Komory byly v délce sto loket s vchodem od severu a v šířce padesáti loket. 3 V délce dvaceti loket při vnitřním nádvoří, proti dlažbě vnějšího nádvoří, byly pavlače ve třech řadách nad sebou. 4 Přístup ke komorám byl široký deset loket. Dovnitř vedl chodník jeden loket široký. Vchody ke komorám byly na severu. 5 Vrchní komory při budově byly užší než spodní a prostřední, protože pavlače zabíraly část místa. 6 Byly postaveny ve třech poschodích bez podpěrných sloupů, jaké byly na nádvořích. Proto se stavba stupňovitě zužovala zezdola od země, od spodních komor přes prostřední. 7 Venkovní zídka dlouhá padesát loket, souběžná s komorami, směřovala k vnějšímu nádvoří. Byla při přední straně komor. 8 Komory obrácené k vnějšímu nádvoří byly dlouhé padesát loket, zatímco obrácené k chrámu byly dlouhé sto loket. 9 Do spodní části komor vedl vchod z východní strany, kterým se do nich vcházelo z vnějšího nádvoří. 10 Při zdi nádvoří, při odděleném prostoru směrem k východu, a při budově byly další komory. 11 Před nimi byl chodník. Komory vypadaly stejně jako na severní straně; byly stejně dlouhé i široké, i se všemi jejich východy a vnitřním zařízením. 12 Jako vchody ke komorám na jižní straně byl stejný hlavní vstup na začátku chodníku, chodníku vedoucího podél ochranné zdi od východu. Tudy se přicházelo. 13 I řekl mi: "Komory na severní i jižní straně, které jsou při odděleném prostoru, jsou komory svaté; tam smějí jíst velesvaté dary jen kněží, kteří přistupují k Hospodinu. Tam také ukládají velesvaté dary k oběti přídavné, k oběti za hřích a k oběti za vinu, neboť je to svaté místo. 14 Kněží, kteří tam vstoupí, než vyjdou ze svatého prostoru do vnějšího nádvoří, odloží tam svá roucha, v nichž konali službu, protože jsou svatá. Oblečou se do jiných rouch a teprve pak mohou vstoupit do prostoru určeného pro lid." 15 Když dokončil měření uvnitř domu, vedl mě cestou k bráně s průčelím k východu a změřil celou stavbu kolem dokola. 16 Prutem k měření změřil východní stranu; měřila celkem pět set prutů, měřeno prutem k měření. 17 Pak změřil prutem k měření severní stranu; měřila celkem pět set prutů. 18 Také jižní stranu změřil prutem k měření; měřila pět set prutů. 19 Potom se obrátil k západní straně; naměřil prutem k měření pět set prutů. 20 Celou stavbu změřil ze čtyř stran. Obklopovala ji hradba; ta byla dlouhá pět set a široká také pět set prutů. Měla oddělovat svaté od nesvatého.

Ez 42, 1-20

Ez 42,1 - O "ohradenom priestore" pozri 41,10.

Ez 42,3 - Mieru 20 lakťov vnútorného nádvoria rozumej o voľnom priestore, o ktorom 41,10. O kamennej dlažbe 40,17.

Ez 42,4 - Mieru 100 lakťov sme vzali zo LXX. Hebr a Vulg má jeden lakeť.

Ez 42,10 - Na juh od chrámovej stavby boli práve také cely ako na sever. "Na juh" sme preložili podľa LXX a podľa 40,44.

Ez 42,12 - Tento verš je veľmi nejasný a neistý.

Ez 42,13 - Svätosväté jedlá boli čiastky niektorých obetných darov, ktoré dostali kňazi a ktoré smeli jesť len na posvätnom mieste; porov. Lv 2,3.10; 6,10; 10,12; tiež Lv 6,22; 7,6.

Ez 42,16 - "Potom sa obrátil" prekladáme podľa LXX a verša 19. Podobne aj vo verši 17.