výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ez 38, 1-23

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 "Lidský synu, postav se proti Gógovi v zemi Magógu, proti velkoknížeti Mešeku a Túbalu, a prorokuj proti němu. 3 Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe, Gógu, velkokníže Mešeku a Túbalu! 4 Odvedu tě, dám ti do čelistí háky a odvleču tebe i celé tvé vojsko, koně i jezdce, všechny dokonale vystrojené, velké shromáždění s pavézami a štíty, všechny, kdo vládnou mečem, 5 Peršany, s nimi Kúšany a Pútejce, všechny se štíty a přilbami, 6 Gómera a všechny jeho voje, Bét-togarmu na nejzazším severu a všechny jeho voje, mnoho národů s tebou. 7 Připrav se, ano, buď připraven ty a všechny tvé sbory, které se kolem tebe shromáždily; budeš jejich strážcem. 8 Před mnohými dny jsi byl určen k tomu, abys na sklonku let vtáhl do země, která se zatím zotaví po meči. Její lid, shromážděný z mnohých národů na hory izraelské, které ustavičně zůstávaly pusté, bude vyveden z národů a všichni budou bezpečně bydlet. 9 Tu přitáhneš a přiženeš se jako bouře, jako oblak přikryješ zemi, ty i všechny tvé voje a mnoho národů s tebou." 10 Toto praví Panovník Hospodin: "V onen den ti vstoupí na srdce různé věci a pojmeš zlý úmysl. 11 Řekneš si: »Potáhnu do země neopevněných osad, půjdu na ty, kdo sídlí v klidu a bezpečí, na všechny obyvatele, kteří nemají hradby ani závory ani vrata. 12 Poberu kořist a uloupím lup.« Vztáhneš svou ruku na osídlená místa, která byla kdysi v troskách, a na lid shromážděný z pronárodů, který si hledí jen stád a zboží a sídlí na Pupku země. 13 Šeba a Dedán, kupci z Taršíše a všechna jeho lvíčata ti řeknou: »Přicházíš, abys pobral kořist? Sebral jsi své sbory, abys uloupil lup? Abys odnesl stříbro a zlato, pobral stáda a zboží, abys ukořistil velikou kořist?« 14 Proto prorokuj, lidský synu, a řekni Gógovi: Toto praví Panovník Hospodin: Což se nedozvíš v onen den, že Izrael, můj lid, sídlí v bezpečí? 15 Vyjdeš ze svého místa, z nejzazšího severu, ty i mnoho národů s tebou, všichni jezdci na koních, velké shromáždění, velké vojsko. 16 Potáhneš na Izraele, můj lid a pokryješ zemi jako mrak. Na sklonku dnů tě přivedu na svou zemi, aby mě pronárody poznaly, až ukážu svou svatost před jejich očima na tobě, Gógu!" 17 Toto praví Panovník Hospodin: "Což to nejsi ty, o kterém jsem mluvil v dávných dobách skrze izraelské proroky, své služebníky, kteří prorokovali v oněch dnech, po léta, že tě na ně přivedu? 18 I stane se v onen den, v den, kdy přijde Góg na izraelskou zemi, je výrok Panovníka Hospodina, že se zvedne mé rozhořčení v hněvu 19 a promluvím ve svém rozhorlení, v ohni své prchlivosti: Jistojistě přijde v onen den na izraelskou zemi veliké zemětřesení 20 a budou se přede mnou třást mořské ryby i nebeské ptactvo, polní zvěř a všichni plazi, kteří se plazí po zemi, i každý člověk, který je na tváři země. Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí a každá hradba se skácí na zem. 21 Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí proti druhému. 22 Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním. 23 Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin."

Ez 38, 1-23

Verš 9
Tu přitáhneš a přiženeš se jako bouře, jako oblak přikryješ zemi, ty i všechny tvé voje a mnoho národů s tebou."
Ez 30:18 - V Tachpanchésu potemní den, až tam bude zlomeno jařmo Egypta a bude učiněna přítrž jeho pyšné moci. Přikryje ho mračno a jeho dcery půjdou do zajetí.

Verš 2
"Lidský synu, postav se proti Gógovi v zemi Magógu, proti velkoknížeti Mešeku a Túbalu, a prorokuj proti němu.
Zjv 20:8 - a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.

Verš 19
a promluvím ve svém rozhorlení, v ohni své prchlivosti: Jistojistě přijde v onen den na izraelskou zemi veliké zemětřesení
Ez 36:5 - Proto praví Panovník Hospodin toto: "Vskutku, v ohni svého rozhorlení jsem mluvil proti ostatním pronárodům, totiž proti celému Edómu, proti těm, kteří si s radostí, z celého srdce a bezostyšně zabrali do vlastnictví moji zemi a uloupili její pastviny.

Verš 4
Odvedu tě, dám ti do čelistí háky a odvleču tebe i celé tvé vojsko, koně i jezdce, všechny dokonale vystrojené, velké shromáždění s pavézami a štíty, všechny, kdo vládnou mečem,
Ez 29:4 - Vetknu do tvých čelistí háky a způsobím, že ryby tvých toků přilnou k tvým šupinám, vytáhnu tě z tvých toků i se všemi rybami tvých toků, jež přilnuly k tvým šupinám.
Ez 39:2 - Obrátím tě, povedu a odvleču tě z nejzazšího severu a přivedu tě na izraelské hory.

Ez 38,1 - V hl. 38 – 39,22 prorok nehovorí už o vyslobodení zo zajatia ani o Mesiášových časoch, ale o posledných časoch, o konci sveta. Vtedy vystúpi proti Božiemu národu od všetkých doterajších mocnejší nepriateľ, ktorému prorok dáva meno Gog. Toto meno má nepriateľ Boha aj v Zjv 20,8.

Ez 38,2 - Meno Gog pripomína meno kráľa Lýdov Gygesa (na klinopisných pamiatkach sa volá Gugu). Gog v reči sumerskej znamená "tmu"; Gog zosobňuje teda tmu; preto prichádza aj z krajiny tmy, zo severu. Magog znamená: "zem Gogova". Mosoch a Tubal pozri pozn. k 27,13. Tieto mená však prorok si len prepožičiava na označenie nepriateľského národa posledných čias.

Ez 38,4 - Boh vyvedie Goga, lebo dopustí, aby zaútočil na jeho ľud, ktorému takto chce dopomôcť ku konečnému víťazstvu.

Ez 38,5 - O Púte pozri pozn. k Iz 66,18.

Ez 38,6 - Gomer sú Kimerčania (Kimmer na klinopisných pamiatkach Gimirraia). Objavujú sa najprv na asýrskom území. Vyvrátili ríšu Urarru, porazili kráľa Frýgov Midasa a kráľa Lýdov Gygesa a vyvrátili ich ríše. – O Tagormovi pozri 27,14.

Ez 38,12 - "Prostriedkom zeme" označuje sa dôstojnosť miesta, ktoré zaujíma Božie kráľovstvo.

Ez 38,13 - O Sábe pozri 1 Kr 10,1; o Dedane Iz 21,13–17; o Taršiši Iz 2,16. – Levmi sa často označujú králi a kniežatá (porov. 19,2; 32,2). Tu rozumej bohatých a vplyvných kupcov.

Ez 38,14 - Výraz "nezdvihneš sa" rozumej k útoku, prekladáme podľa LXX. Dnešná hebr. osnova a Vulg číta: "budeš vedieť", čo nedáva zmysel.

Ez 38,16 - Pozri pozn. k veršu 4.

Ez 38,17 - Ezechiel tu myslí na rozličné proroctvá svojich predchodcov, v ktorých sa predpovedá pád nepriateľov Božieho kráľovstva. Pozri Joel 3,11; Iz 24,1 n.; 25,10; 26,21; 34,2; Oz 2,18; 12,14; Mich 4,13; Hab 3,9; Sof 1,14.