výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ez 35, 1-15

1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2 "Lidský synu, postav se proti Seírskému pohoří a prorokuj proti němu. 3 Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe, Seírské pohoří. Napřáhnu na tebe ruku a obrátím tě ve zpustošený a úděs budící kraj. 4 Z tvých měst nadělám trosky, staneš se zpustošeným krajem. I poznáš, že já jsem Hospodin. 5 Chováš odvěké nepřátelství, vydalo jsi syny izraelské napospas meči v čase jejich běd, v čase, kdy svou nepravostí přivodili konec. 6 Proto, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, připravím ti krveprolití a krev tě bude pronásledovat; jelikož jsi nemělo v nenávisti krev, krev tě bude pronásledovat. 7 Seírské pohoří obrátím v úděsně zpustošený kraj a vymýtím odtud každého, kdo tudy bude procházet tam či zpět. 8 Jeho hory naplním skolenými; mečem skolení padnou na tvých pahorcích, v tvých údolích a u všech tvých potoků. 9 Obrátím tě ve věčně zpustošený kraj, tvá města už nebudou obývána. I poznáte, že já jsem Hospodin. 10 Protože jsi říkalo: »Oba tyto pronárody a obě země budou moje a obsadíme je, i když je tam Hospodin«, 11 proto, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, budu jednat podle tvého hněvu a tvé závisti, jak jsi jednalo ve své nenávisti vůči nim, a dám se mezi nimi poznat, až tě budu soudit. 12 I poznáš, že já Hospodin jsem slyšel všechna tvá znevažování, která jsi vyřklo proti izraelským horám. Říkalo jsi: »Jsou zpustošeny, jsou nám vydány za pokrm!« 13 Vyvyšovali jste se nade mne svými ústy a zavalili jste mě svými slovy. Já jsem to slyšel." 14 Toto praví Panovník Hospodin: "Co bylo radostí celé země, bude zpustošeno; tak s tebou naložím. 15 Jako ses radovalo nad tím, že dědictví domu izraelského bylo zpustošeno, tak učiním tobě. Budeš zpustošeno, Seírské pohoří, i celý Edóm se vším všudy. I poznají, že já jsem Hospodin."

Ez 35, 1-15

Verš 10
Protože jsi říkalo: »Oba tyto pronárody a obě země budou moje a obsadíme je, i když je tam Hospodin«,
Ž 83:12 - Nalož s jejich knížaty jak s Orébem a Zébem, s všemi jejich vojevůdci jako se Zebachem, se Salmunou,

Verš 5
Chováš odvěké nepřátelství, vydalo jsi syny izraelské napospas meči v čase jejich běd, v čase, kdy svou nepravostí přivodili konec.
Ez 25:15 - "Toto praví Panovník Hospodin: Pelištejci se mstili, krutě a bezostyšně se mstili a z odvěkého nepřátelství šířili zkázu.

Ez 35,2 - Seir je pohorie v Edomsku; pozri Iz 21,11–12. Proroctvo je namierené proti Edomsku, porov. 25,12–14; Iz 34,5; Jer 49,7 n. a Abd 1 n.

Ez 35,5 - Krajná alebo konečná vina bola tá, ktorá pripravila zánik Júdskeho kráľovstva a spustošenie Jeruzalema. Vtedy sa Edomčania zachovali k Izraelitom zvlášť nepriateľsky; porov. Nár 4,21; Ž 137,7.

Ez 35,6 - Edomčania pochádzali od Jakubovho brata Ezaua, boli teda krvní príbuzní Izraelitov; preto vraví prorok, že "nenávideli krv", keď prenasledovali Izraelitov.

Ez 35,10 - Napriek tomu, že národ a zem Izraela patrili Pánovi, Edomčania boli by sa chceli zmocniť oboch kráľovstiev vyvoleného národa. Preto bude Pán s Edomčanmi zaobchádzať, ako oni zaobchádzali s Izraelitmi.