výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Ez 27, 1-36

1 I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: 2 A ty, synu człowieczy! podnieś nad Tyrem lament, 3 A rzecz do Tyru, który leży nad portami morskiemi i handluje z narodami na wielu wyspach: Tak mówi panujący Pan: O Tyrze! tyś mówił: Jam jest doskonały w piękności. 4 W pośrodku morza były granice twoje, budownicy twoi doskonałą uczynili piękność twoję. 5 Z jedliny z Sanir pobudowalić wszystkie piętra twoje, cedry z Libanu brali, aby czynili maszty twoje. 6 Z dębów Basańskich czynili wiosła twoje, ławy twoje urobili z kości słoniowych i z bukszpanu z wysep Cytymskich. 7 Bisior haftowany egipski bywał płótnem twojem, z któregoś żagle miewał; hijacynt i szarłat z wysep Elisa był nakryciem twojem. 8 Obywatele Sydonu, i Arwadczycy bywali żeglarzami twymi; mędrcy twoi, Tyrze! którzy bywali w tobie, ci byli sternikami twymi. 9 Starcy z Giebal, i mędrcy jego oprawiali w tobie rozpadliny twoje; wszystkie okręty morskie i żeglarze ich bywali w tobie, handlując z tobą. 10 Persowie, i Ludczycy, i Putejczycy bywali w wojsku twojem, mężowie waleczni twoi; tarcz i przyłbicę zawieszali w tobie, ci przydawali tobie ozdoby. 11 Synowie Arwad z wojskiem twojem na murach twoich w około, także Gamadczycy na wieżach twoich bywali, tarcze twoje zawieszali na murach twoich w około; cić są, którzy doskonałą uczynili piękność twoję. 12 Zamorscy kupcy twoi dla wielkości wszelakich dostatków, srebrem, żelazem, cyną i ołowiem kupczyli na jarmarkach twoich. 13 Jawan, Tubal, i Mesech, kupcy twoi, ludzi i naczynie miedziane dawali na zamianę tobie. 14 Z domu Togorma końmi, i jezdnymi, i mułami kupczyli na jarmarkach twoich. 15 Synowie Dedanowi, kupcy twoi, i wiele wysep przekupowali towary ręki twojej, rogi, kości słoniowe, i drzewo hebanowe dawali na zamianę za zapłatę twoję. 16 Syryjczycy kupcy twoi dla mnóstwa przemyślnych robót twoich, karbunkułami, szarłatem, i haftarskiemi rzeczami, płótnem subtelnem, i koralami, i kryształami handlowali na jarmarkach twoich. 17 Juda i ziemia Izraelska, i ci kupcy twoi, pszenicę z Minnit i z Pannag, i miód, i oliwę. i kadzidło na zamianęć dawali. 18 Damaszczanie, kupcy twoi dla mnóstwa przemyślnych robót twoich, i dla mnóstwa wszelkich dostatków, winem z Helbonu i wełnę białą kupczyli. 19 Także Dan i Jawan, kramarze na jarmarkach twoich, sprzedawali żelazo polerowane, kassyję, i Tatarskie ziela na zamianęć dawali. 20 Dedan kupczył w tobie suknami kosztownemi na wozy. 21 Arabczycy, i wszyscy książęta Kedarscy, i ci kupczyli z tobą skopami i baranami, i kozłami, tem handlowali w tobie. 22 Kupcy Sabejscy i z Ramy kupczyli z tobą wszelakiemi przedniejszemi wonnemi rzeczami, i wszelakim kamieniem drogim i złotem kupczyli na jarmarkach twoich; 23 Haran, i Kanne, i Eden kupcy z Saby; Assur i Kilmad kupczył w tobie. 24 Ci kupcy twoi, sztukami hijacyntu, i rzeczami haftowanemi, i skrzyniami dla kosztownych szat, także towarami, które powrozami obwiązują albo w skrzyniach cedrowych zawierają, kupczyli w tobie. 25 Okręty morskie przodkowały w kupiectwie twojem; i byłoś napełnione i uwielbione bardzo w pośród morza. 26 Na wody wielkie zaprowadzili cię żeglarze twoi; wiatr wschodni rozbije cię w pośród morza. 27 Bogactwa twoje, i jarmarki twoje, kupiectwo twoje, żeglarze twoi, i sternicy twoi, i ci, którzy zaprawiali rozpadliny twoje, i kupcy towarów twoich, i wszyscy mężowie waleczni twoi, którzy byli w tobie, i wszystko mnóstwo twoje, które jest w pośród ciebie, wpadną w pośród morza w dzień upadku twego. 28 Na głos krzyku sterników twoich zadrżą wały morskie; 29 I wystąpią z okrętów swoich wszyscy robiący wiosłem, żeglarze, i wszyscy sternicy morscy na ziemi staną. 30 I będą narzekali nad tobą głosem wielkim, i będą gorzko wołali, a sypiąc proch na głowy swoje, w popiele się walać będą. 31 Nadto poczynią sobie dla ciebie łysiny, a opaszą się worami; i będą płakać nad tobą w gorzkości duszy swej płaczem gorzkim. 32 Uczynią, mówię, nad tobą lament żałośny, a będą narzekali nad tobą, mówiąc: Któreż miasto podobne jest Tyrowi, wyciętemu w pośrodku morza? 33 Gdy wychodziły towary twoje z morza, nasycałoś wiele narodów; mnóstwem bogactw twoich i handlów twoich bogaciłoś królów ziemskich. 34 Ale gdy będziesz podruzgotane od morza w głębokościach wód, kupiectwo twoje i wszystko mnóstwo twoje w pośrodku ciebie upadnie. 35 Wszyscy na wyspach mieszkający zdumieją się nad tobą, a królowie ich strachem zdjęci będąc, bardzo się zatrwożą. 36 Kupcy między narodami zaświsną nad tobą; na postrach im będziesz, a nie będzie cię na wieki.

Ez 27, 1-36

Verš 3
A rzecz do Tyru, który leży nad portami morskiemi i handluje z narodami na wielu wyspach: Tak mówi panujący Pan: O Tyrze! tyś mówił: Jam jest doskonały w piękności.
Ez 28:12 - Synu człowieczy! podnieś lament nad królem Tyrskim, a mów do niego: Tak mówi panujący Pan: Ty, co pieczętujesz sumy, pełen mądrości i doskonałej piękności;

Verš 36
Kupcy między narodami zaświsną nad tobą; na postrach im będziesz, a nie będzie cię na wieki.
Ez 26:21 - Bo uczynię to, że będziesz na wielki postrach, gdy cię nie stanie; a choćby cię szukano, nie znajdą cię na wieki, mówi panujący Pan.

Verš 6
Z dębów Basańskich czynili wiosła twoje, ławy twoje urobili z kości słoniowych i z bukszpanu z wysep Cytymskich.
Iz 2:13 - I na wszystkie cedry Libańskie wysokie a podniosłe, i na wszystkie dęby Basańskie;

Verš 26
Na wody wielkie zaprowadzili cię żeglarze twoi; wiatr wschodni rozbije cię w pośród morza.
Ez 17:10 - Oto jakożkolwiek wsadzona jest, izali się jej poszczęści? Izali do szczętu nie uschnie, skoro się jej dotknie wiatr wschodni? Izali przy brózdach, przy którch się przyjęła, nie uschnie?

Verš 27
Bogactwa twoje, i jarmarki twoje, kupiectwo twoje, żeglarze twoi, i sternicy twoi, i ci, którzy zaprawiali rozpadliny twoje, i kupcy towarów twoich, i wszyscy mężowie waleczni twoi, którzy byli w tobie, i wszystko mnóstwo twoje, które jest w pośród ciebie, wpadną w pośród morza w dzień upadku twego.
Zjv 18:9 - I będą go płakać, i narzekać nad nim będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo płodzili i rozkoszowali, gdy ujrzą dym zapalenia jego.

Verš 28
Na głos krzyku sterników twoich zadrżą wały morskie;
Ez 26:10 - Od mnóstwa koni jego okryje cię proch ich; od grzmotu jezdnych i kar i wozów poruszą się mury twoje, gdy wchodzić będzie w bramy twoje, jako wchodzą do miasta zburzonego.
Ez 26:15 - Tak mówi panujący Pan do Tyru: Izali się od trzasku upadku twego, gdy ranni wołać będą, gdy okrutne morderstwo będzie w pośrodku ciebie, wyspy się nie poruszą?

Verš 31
Nadto poczynią sobie dla ciebie łysiny, a opaszą się worami; i będą płakać nad tobą w gorzkości duszy swej płaczem gorzkim.
Jer 48:37 - Bo na każdej głowie będzie łysina, i każda broda ogolona będzie; na wszystkich rękach będą szramy, a na biodrach wór.

Ez 27,5 - O Saníre pozri pozn. k 5,23.

Ez 27,6 - O Bášane pozri pozn. k Iz 2,13; O Kitejcoch pozn. k Jer 2,10. Vidno, že sa Týrus opisuje ako nádherná loď.

Ez 27,7 - Elisa je podľa niektorých Kartágo, podľa iných Grécko alebo Sicília.

Ez 27,8 - Arad, vlastne Arwad, volá sa dnes Ruwad alebo Ruweide a leží medzi Tripolisom (Tarabulus) a Ladikije v Sýrii. Jeho obyvateľov spomína už Strabo (XVI. 753 n.) ako dobrých námorníkov.

Ez 27,9 - Gebal (Giblii, grécky Biblos), pozri pozn. k 5,32 (Vg 5,18).

Ez 27,10 - Feničania mali kolónie aj pri Perzskom zálive, preto nie div, že boli v obchodnom styku aj s Peržanmi. O Lúde a Púte pozri pozn. k Iz 66,18. – Pri medzinárodnom obchodovaní si mohli Feničania ľahko najímať cudzích žoldnierov.

Ez 27,11 - "Boli strážcami" prekladáme podľa LXX. Hebr. osnova číta "Gamadím", čo chce byť azda meno nejakého ináč neznámeho národa. Symachus to preložil "aj Médi".

Ez 27,12 - O Taršiši pozri pozn. k Iz 2,16.

Ez 27,13 - Javan sú Jóni a Gréci vôbec, Mešek a Tubal sú národy, ktoré Gréci (Herodot 4, 152) volali: Moschovia a Tibaréni. Moschovia bývali v Kapadócii, Tibaréni v pohorí juhovýchodne od Čierneho mora; porov. 32,26; 38,2; 39,1; Iz 66,19. – Kupčenie s otrokmi vyčítajú Týru proroci Amos (1,9) a Joel (4,6).

Ez 27,14 - Togorma je v Arménii, severne od pohoria Taurus. – Miesto "tátoše" prekladá Vulg "jazdcov".

Ez 27,15 - O Dedane pozri pozn. k 21,13–17.

Ez 27,16 - Názvy tovaru v tomto verši sú neisté.

Ez 27,17 - Minit (Minnit) podľa Eusebia bolo mesto na území Amončanov. Význam slova je však neistý. Vulg číta: "Obilie prvé". Podobne je neisté aj slovo "voňavky". Niektorí čítajú miesto neho "vosk".

Ez 27,18 - Chelbon, severovýchodne od Damasku. Je podnes chýrny svojím vínom a už klinopisné pamiatky spomínajú "víno zeme Chilbunu". "Krásnofarebnú vlnu" prekladáme podľa Vulg. Hebrejský text číta: "sacharskú vlnu". Sachar je azda kraj Sicharia, neskoršie Nabatea.

Ez 27,19 - Verš je veľmi porušený. Dan bol izraelský kmeň. O Javane pozri verš 13. Ale tie názvy dostali sa do osnovy na tomto mieste z omylu miesto nejakých iných slov. – Arabský kmeň Uzal (Gn 10,27) hľadajú v kraji Jemen alebo v blízkosti Mediny. – O voňavej trsti pozri pozn. k Iz 43,24.

Ez 27,20-21 - O Dedane a Kedare Iz 21,13–17.

Ez 27,22 - O Sábe pozri pozn. k 1 Kr 10,1. – Rému hľadajú niektorí v susedstve Sáby, iní v Perzskom zálive.

Ez 27,23 - O Harane a Edene pozri pozn. k 2 Kr 19,12 = Iz 37,12. – Kraj Chene doteraz nie je zistený. – Asýrska ríša už síce nejestvovala, keď Ezechiel toto písal, ale asýrsky národ nezanikol. – Krajina Chelmad bola asi v blízkosti dnešného Bagdadu.

Ez 27,25-27 - O taršišských lodiach pozri pozn. k Iz 2,16. – Vulg číta: "lode mora". Týrus sa predstavuje ako plná loď, ktorá stroskotala.

Ez 27,32 - Slová v zátvorke Vulg nemá.