výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Ez 47, 1-23

1 Potem mię przywiódł ku drzwiom domu, a oto wody wychodziły z pod progu domu na wschód słońca; bo przednia strona domu była na wschód słońca, a wody one schodziły spodkiem po prawej stronie domu po stronie południowej ołtarza. 2 Stamtąd mię wywiódł drogą bramy północnej, i obwiódł mię drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, drogą, która patrzy na wschód słońca; a oto wody wynikły po prawej stronie. 3 A gdy wychodził on mąż na wschód słońca, w którego ręku była miara, i wymierzył tysiąc łokci, i przewiódł mię przez wodę, przez wodę aż do kostek; 4 Potem wymierzył drugi tysiąc, a przewiódł mię przez wodę, przez wodę aż do kolan; i zaś wymierzył trzeci tysiąc, i przewiódł mię przez wodę aż do biódr. 5 A gdy zaś wymierzył tysiąc, był potok, któregom nie mógł przebrnąć; bo były wezbrały wody, wody, które trzeba było przepłynąć, potok, któregom nie mógł przebrnąć. 6 Tedy rzekł do mnie: Widziałżeś, synu człowieczy? I wywiódł mię, i obrócił mię na brzeg onego potoku. 7 A gdym się obrócił, oto na brzegu onego potoku było drzewo bardzo wielkie po obu stronach; 8 I rzekł do mnie: Te wody wychodzą od Galilei pierwszej, a schodzą po równinie, i wchodzą w morze; a gdy do morza wpadną, uzdrowione bywają wody. 9 I stanie się, że każda dusza żyjąca, która się płaza, gdziekolwiek przyjdą potoki, żyć będzie, i będzie ryb bardzo wiele, przeto, że gdy przyjdą tam one wody, oczerstwieją, i żyć będą wszędy, kędykolwiek przyjdzie ten potok. 10 Stanie się i to, że staną podle niego rybitwi od Engaddy aż do zdroju Eglaim, tam będą rozciągać sieci; ryb będzie bardzo wiele rozmaitego rodzaju, jako ryb morza wielkiego. 11 Błota jego i kałuże jego nie będą uzdrowine, ale soli oddane będą. 12 A nad potokiem wyrośnie na brzegu jego po obu stronach wszelkie drzewo owoce przynoszące, którego liść nie opada, ani owoc jego ustaje, w miesiącach swoich przynosi pierwociny; bo wody jego z świątnicy wychodzą, przetoż owoc jego jest na pokarm, a liście jego na lekarstwo. 13 Tak mówi panujący Pan: Tać jest granica, w której sobie dziedzicznie przywłaszczycie ziemię według dwunastu pokoleń Izraelskich; Józefowi się dostaną dwa sznury. 14 Dziedzicznie, mówię, posiądziecie ją, równie jeden jako drugi, o którą podniosłem rękę moję, że ją dam ojcom waszym; i przypadnie wam ta ziemia w dziedzictwo. 15 Tać jest tedy granica tej ziemi ku stronie północnej, od morza wielkiego, drogą do Hetlonu, kędy wchodzą do Sedad. 16 Emat, Berota, Sybraim, które są między granicą Damaszku i między granicą Emat, wsi pośrednie, które są przy granicy Hawran. 17 A tak będzie granica od morza Chatzar Enon, będzie granica Damaszek, a północna strona na północy, i granica Emat; a toć jest strona północna. 18 A strona wschodnia między Hawran i między Damaszkiem i między Galaad i między ziemią Izraelską przy Jordanie; od tej granicy przy morzu wschodniem mierzyć będziecie; a toć jest strona wschodnia. 19 A strona południowa na południe od Tamar aż do wód poswarków w Kades, od potoku aż do morza wielkiego; a toć jest strona południwoa na południe. 20 Strona zaś zachodnia morze wielkie od granicy aż przeciwko kędy się wchodzi do Emat, tać jest strona zachodnia. 21 A tak rozmierzycie sobie tę ziemię, według pokoleń Izraelskich. 22 A gdy ją rozmierzycie, będzie wam w dziedzictwo, i przychodniom, którzyby mieszkali między wami, którzyby spłodzili synów między wami, bo wam będą jako tu zrodzeni między synami Izraelskimi; z wami dziedziczyć będą między pokoleniami Izraelskiemi. 23 A w któremkolwiek pokoleniu przychodzień przychodniem będzie, tam mu dacie dziedzictwo jego, mówi panujący Pan.

Ez 47, 1-23

Verš 12
A nad potokiem wyrośnie na brzegu jego po obu stronach wszelkie drzewo owoce przynoszące, którego liść nie opada, ani owoc jego ustaje, w miesiącach swoich przynosi pierwociny; bo wody jego z świątnicy wychodzą, przetoż owoc jego jest na pokarm, a liście jego na lekarstwo.
Zjv 22:2 - A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan.

Verš 14
Dziedzicznie, mówię, posiądziecie ją, równie jeden jako drugi, o którą podniosłem rękę moję, że ją dam ojcom waszym; i przypadnie wam ta ziemia w dziedzictwo.
Gn 12:7 - I ukazał się Pan Abramowi, i rzekł: Nasieniu twemu dam ziemię tę; i zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał.
Gn 17:8 - Dam też tobie, i nasieniu twemu po tobie ziemię, w której teraz jesteś gościem; wszystkę ziemię Chananejską w osiadłość wieczną, i będę Bogiem ich.
Gn 26:3 - Bądźże gościem w tej ziemi, a Ja będę z tobą, i będęć błogosławił; albowiem tobie i nasieniu twemu dam te wszystkie krainy, i utwierdzę przysięgę, którąm przysiągł Abrahamowi, ojcu twemu.
Gn 28:13 - A Pan stał nad nią i rzekł; Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka, ziemię tę, na której ty śpisz, tobie dam i nasieniu twojemu.

Verš 7
A gdym się obrócił, oto na brzegu onego potoku było drzewo bardzo wielkie po obu stronach;
Zjv 22:2 - A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan.

Ez 47,1 - Chrám, ktorý zvýrazňuje novozákonné Božie kráľovstvo, je pôvodom všetkého šťastia. Toto šťastie sa zobrazuje prameňom živej vody. Voda je aj inde symbolom mesiášskeho blaha (Iz 12,3; 35,6), ba sám Boh volá sa prameňom živej vody, Jer 2,13.

Ez 47,4-12 - Opis treba rozumieť v zmysle prenesenom ako podobenstvo. Mesiášske požehnanie, ktoré bude prúdiť z novozákonného Božieho kráľovstva, bude liečiť choroby mravné, hriechy, a bude pôvodom ovocia, ktoré bude prinášať duchovný život ľudí.

Ez 47,8 - Rieka ústi do Mŕtveho mora, zmení jeho vodu, takže sa doň vráti život.

Ez 47,10 - Engadi (Engaddi, dnes: Ain Džiddy) je asi v polovici západného pobrežia Mŕtveho mora. – Engalim (Engallim) bolo blízo ústia Jordána. – "Veľké more" je Stredozemné more.

Ez 47,13 - Kmeň Jozefov dostane dve čiastky, na oboch Jozefových synov, Efraima a Manassesa, Gn 48,22; porov. Joz 17,7.

Ez 47,14 - "Pán zdvihol ruku" rozumej: k prísahe; porov. 20,5; 36,7.

Ez 47,15 - Veľké more pozri v. 10. – Hetalon (Adlun, Ornithopolis) bol medzi Týrom a Sidonom. – Sedad bol 50 km od Rebly na východ. – O Emate pozri pozn. k 1 Kr 8,65. – Berota je azda totožná s Berotom 2 Sam 8,8. – Poloha neznáma. – Sabarim je azda totožné so Zefronou Nm 34,9, dnešné Zaferane, pri ceste z Emisy do Ematu. Stredný Haser (Vulg: "dom Tichon") je iste totožný s Haser Enonom 17. verša, ale jeho poloha nie je známa. Hauran je severovýchodná časť Zajordánska.

Ez 47,18 - Galaád pozri Jer 8,22. – Izraelskú zem od územia Damasku, Hauranu a Galaádu bude na východe deliť Jordán. Táto rieka bude východnou hranicou, a to od hranice severnej počnúc až po Mŕtve (Východné) more, ba až po Tamar. Podľa verša 19 a LXX už v tomto verši treba čítať Tamar. Je to dnešný Kurnub, juhozápadne od južného pobrežia Mŕtveho mora.

Ez 47,19 - Kádeš (Kadeš-Barnea) bol juhozápadne od Tamaru; v jeho blízkosti boli aj Vody protirečenia (Mé-Meribóth); porov. Nm 20,1–13; 34,4.5. – "Potok" je takzvaný Potok Egypta; pozri pozn. k 1 Kr 8,65.