výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Nm 2, 1-34

1 És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván: 2 Az Izráel fiai, kiki az õ zászlója alatt, az õ atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felõl. 3 Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felõl Júda táborának zászlója az õ seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia. 4 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz. 5 Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia. 6 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz. 7 Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia. 8 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz. 9 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az õ seregeik szerint. Ezek induljanak elõre. 10 Rúben táborának zászlója [legyen] dél felõl az õ seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia. 11 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz. 12 Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 13 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz. 14 Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia. 15 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven. 16 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az õ seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak. 17 Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták tábor[ával], a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az õ helyén, az õ zászlója mellett. 18 Efraim táborának zászlója az õ seregeivel nyugot felé [legyen], és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia. 19 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz. 20 És õ mellette [legyen] Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia. 21 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz. 22 Azután [legyen] Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám, Gideóni fia. 23 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz. 24 Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolczezer és száz az õ seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak. 25 Dán táborának zászlója [legyen] észak felõl az õ seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia. 26 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz. 27 Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia. 28 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz. 29 Azután [legyen] Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia. 30 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz. 31 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az õ zászlóik szerint. 32 Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az õ atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az õ seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven. 33 De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek. 34 És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az õ zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az õ nemzetsége szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint.

Nm 2, 1-34

Verš 32
Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az õ atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az õ seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven.
Ex 38:26 - Fejenként egy beka, [vagy is] fél siklus, a szent siklus szerint, mindenkitõl, a ki átesett a megszámláltatáson, húsz esztendõstõl fölfelé, a kik hatszáz háromezeren és ötszázötvenen valának.
Nm 1:46 - Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.

Verš 33
De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.
Nm 1:48 - Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.