výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(LS - Francúzsky - Louis Segond)

Nm 2, 1-34

1 L'Eternel parla à Moïse et à Aaron, et dit: 2 Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères; ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. 3 A l'orient, le camp de Juda, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachschon, fils d'Amminadab, 4 et son corps d'armée composé de soixante-quatorze mille six cents hommes, d'après le dénombrement. 5 A ses côtés camperont la tribu d'Issacar, le prince des fils d'Issacar, Nethaneel, fils de Tsuar, 6 et son corps d'armée composé de cinquante-quatre mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement; 7 puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, 8 et son corps d'armée composé de cinquante-sept mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. 9 Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement: cent quatre-vingt six mille quatre cents hommes, selon leurs corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. 10 Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Elitsur, fils de Schedéur, 11 et son corps d'armée composé de quarante-six mille cinq cents hommes, d'après le dénombrement. 12 A ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Schelumiel, fils de Tsurischaddaï, 13 et son corps d'armée composé de cinquante-neuf mille trois cents hommes, d'après le dénombrement; 14 puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, 15 et son corps d'armée composé de quarante-cinq mille six cent cinquante hommes, d'après le dénombrement. 16 Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement: cent cinquante et un mille quatre cent cinquante hommes, selon leurs corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. 17 Ensuite partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps: Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. 18 A l'occident, le camp d'Ephraïm, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Ephraïm, Elischama, fils d'Ammihud, 19 et son corps d'armée composé de quarante mille cinq cents hommes, d'après le dénombrement. 20 A ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pedahtsur, 21 et son corps d'armée composé de trente-deux mille deux cents hommes, d'après le dénombrement; 22 puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Guideoni, 23 et son corps d'armée composé de trente-cinq mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. 24 Total pour le camp d'Ephraïm, d'après le dénombrement: cent huit mille et cent hommes, selon leurs corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. 25 Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Ahiézer, fils d'Ammischaddaï, 26 et son corps d'armée composé de soixante-deux mille sept cents hommes, d'après le dénombrement. 27 A ses côtés camperont la tribu d'Aser, le prince des fils d'Aser, Paguiel, fils d'Ocran, 28 et son corps d'armée composé de quarante et un mille cinq cents hommes, d'après le dénombrement; 29 puis la tribu de Nephthali, le prince des fils de Nephthali, Ahira, fils d'Enan, 30 et son corps d'armée composé de cinquante-trois mille quatre cents hommes, d'après le dénombrement. 31 Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement: cent cinquante-sept mille six cents hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. 32 Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit le dénombrement, et qui formèrent les camps, selon leurs corps d'armée, furent six cent trois mille cinq cent cinquante. 33 Les Lévites, suivant l'ordre que l'Eternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. 34 Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Eternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leurs bannières; et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères.

Nm 2, 1-34

Verš 32
Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit le dénombrement, et qui formèrent les camps, selon leurs corps d'armée, furent six cent trois mille cinq cent cinquante.
Ex 38:26 - C'était un demi-sicle par tête, la moitié d'un sicle, selon le sicle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, soit pour six cent trois mille cinq cent cinquante hommes.
Nm 1:46 - tous ceux dont on fit le dénombrement furent six cent trois mille cinq cent cinquante.

Verš 33
Les Lévites, suivant l'ordre que l'Eternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël.
Nm 1:48 - L'Eternel parla à Moïse, et dit:

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.