výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(RV - Španielský - Reina Valera)

Nm 2, 1-34

1 Y HABLO Jehová á Moisés y á Aarón, diciendo: 2 Los hijos de Israel acamparán cada uno junto á su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres; alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. 3 Estos acamparán al levante, al oriente: la bandera del ejército de Judá, por sus escuadrones; y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab: 4 Su hueste, con los contados de ellos, setenta y cuatro mil y seiscientos. 5 Junto á él acamparán los de la tribu de Issachâr: y el jefe de los hijos de Issachâr, Nathanael hijo de Suar; 6 Y su hueste, con sus contados, cincuenta y cuatro mil y cuatrocientos: 7 Y la tribu de Zabulón: y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab hijo de Helón; 8 Y su hueste, con sus contados, cincuenta y siete mil y cuatrocientos. 9 Todos los contados en el ejército de Judá, ciento ochenta y seis mil y cuatrocientos, por sus escuadrones, irán delante. 10 La bandera del ejército de Rubén al mediodía, por sus escuadrones: y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur hijo de Sedeur; 11 Y su hueste, sus contados, cuarenta y seis mil y quinientos. 12 Y acamparán junto á él los de la tribu de Simeón: y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel hijo de Zurisaddai; 13 Y su hueste, con los contados de ellos, cincuenta y nueve mil y trescientos: 14 Y la tribu de Gad: y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaph hijo de Rehuel; 15 Y su hueste, con los contados de ellos, cuarenta y cinco mil seiscientos y cincuenta. 16 Todos los contados en el ejército de Rubén, ciento cincuenta y un mil cuatrocientos y cincuenta, por sus escuadrones, irán los segundos. 17 Luego irá el tabernáculo del testimonio, el campo de los Levitas en medio de los ejércitos: de la manera que asientan el campo, así caminarán, cada uno en su lugar, junto á sus banderas. 18 La bandera del ejército de Ephraim por sus escuadrones, al occidente: y el jefe de los hijos de Ephraim, Elisama hijo de Ammiud; 19 Y su hueste, con los contados de ellos, cuarenta mil y quinientos. 20 Junto á él estará la tribu de Manasés; y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur; 21 Y su hueste, con los contados de ellos, treinta y dos mil y doscientos: 22 Y la tribu de Benjamín: y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán hijo de Gedeón; 23 Y su hueste, con los contados de ellos, treinta y cinco mil y cuatrocientos. 24 Todos los contados en el ejército de Ephraim, ciento ocho mil y ciento, por sus escuadrones, irán los terceros. 25 La bandera del ejército de Dan estará al aquilón, por sus escuadrones: y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer hijo de Amisaddai; 26 Y su hueste, con los contados de ellos, sesenta y dos mil y setecientos. 27 Junto á él acamparán los de la tribu de Aser: y el jefe de los hijos de Aser, Phegiel hijo de Ocrán; 28 Y su hueste, con los contados de ellos, cuarenta y un mil y quinientos: 29 Y la tribu de Nephtalí: y el jefe de los hijos de Nephtalí, Ahira hijo de Enán; 30 Y su hueste, con los contados de ellos, cincuenta y tres mil y cuatrocientos. 31 Todos los contados en el ejército de Dan, ciento cincuenta y siete mil y seiscientos: irán los postreros tras sus banderas. 32 Estos son los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres: todos los contados por ejércitos, por sus escuadrones, seiscientos tres mil quinientos y cincuenta. 33 Mas los Levitas no fueron contados entre los hijos de Israel; como Jehová lo mandó á Moisés. 34 E hicieron los hijos de Israel conforme á todas las cosas que Jehová mandó á Moisés; así asentaron el campo por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres.

Nm 2, 1-34

Verš 32
Estos son los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres: todos los contados por ejércitos, por sus escuadrones, seiscientos tres mil quinientos y cincuenta.
Ex 38:26 - Medio por cabeza, medio siclo, según el siclo del santuario, á todos los que pasaron por cuenta de edad de veinte años y arriba, que fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta.
Nm 1:46 - Fueron todos los contados seiscientos tres mil quinientos y cincuenta.

Verš 33
Mas los Levitas no fueron contados entre los hijos de Israel; como Jehová lo mandó á Moisés.
Nm 1:48 - Porque habló Jehová á Moisés, diciendo:

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.