výhody registrácie

2. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Moj 30, 1-38

1 A spravíš oltár na pálenie kadiva. Spravíš ho zo šittímového dreva. 2 Lakeť bude jeho dĺžky a lakeť jeho šírky; štvorhranný bude, a dva lakte bude jeho výška; z neho budú jeho rohy. 3 A pokryješ ho čistým zlatom, jeho vrch i jeho steny dookola i jeho rohy. A spravíš mu zlatú obrubu podoby venca dookola. 4 A spravíš mu po dvoch obrúčkach zo zlata pod jeho obrubou na oboch jeho uhloch, tak urobíš na oboch jeho stranách, a budú ložiskami pre sochory nosiť ho na nich. 5 A sochory spravíš zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom. 6 A dáš ho pred oponu, ktorá je nad truhlou svedoctva, pred pokrývku, ktorá je na svedoctve, kam budem prichádzať k tebe. 7 A Áron bude na ňom kadiť kadivo z voňavých vecí, každého rána; keď upraví lampy, vtedy to bude kadiť. 8 A keď zapáli Áron lampy, k večeru, tiež to bude kadiť. To bude ustavičné kadivo pred Hospodinom po vašich pokoleniach. 9 Nezapálite na ňom cudzieho kadiva ani zápalu ani obilnej obeti ani nevylejete na ňom liatej obeti. 10 A Áron vykoná smierenie pokrytím hriechu na jeho rohoch raz v roku donesúc z krvi obeti za hriech v deň smierenia, raz v roku pokryje na ňom hriech po vašich pokoleniach. Svätosvätý bude Hospodinovi. 11 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 12 Keď budeš počítať počet synov Izraelových, tí, ktorí z nich budú uznaní za súcich do vojska, dajú každý Hospodinovi smierne za svoju dušu, hneď, keď ich uznáš za súcich, a nebude na nich rany, keď ich budeš počítať. 13 Toto dajú: každý, ktorý prejde do počtu súcich, dá pol šekla v šekle svätyne. Taký šekel má dvadsať gér. Pol šekla bude obeťou pozdvihnutia Hospodinovi. 14 Každý, ktorý prejde medzi počítaných vo veku od dvadsiatich rokov a vyše, dá Hospodinovi obeť pozdvihnutia. 15 Bohatý nedá viacej, a chudobný nedá menej ako pol šekla dajúc Hospodinovi obeť pozdvihnutia, aby ste pokryli hriech na svojich dušiach. 16 A vezmeš peniaze toho pokrytia od synov Izraelových a dáš ich na službu stánu shromaždenia, a budú synom Izraelovým na pamiatku pred Hospodinom, na pokrytie hriechu na vašich dušiach. 17 Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 18 Spravíš aj medený umyvák, ktorého podstavec bude tiež z medi, na umývanie, a umiestiš ho medzi stán shromaždenia a medzi oltár a naleješ do neho vody. 19 A Áron a jeho synovia si budú umývať z neho svoje ruky a svoje nohy. 20 Keď budú vchádzať do stánu shromaždenia, budú sa umývať vodou, aby nezomreli, alebo keď sa budú blížiť oltáru, aby svätoslúžili, aby zapaľovali ohňovú obeť Hospodinovi. 21 Tedy umyjú si svoje ruky a svoje nohy, a nezomrú, a bude im to večným ustanovením, jemu i jeho semenu po ich pokoleniach. 22 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 23 A ty si vezmi voňavých vecí najprednejších, samotečenej myrrhy päťsto šeklov a voňavej škorice polovicu toho, dvesto päťdesiat, i voňavej trstiny, dvesto päťdesiat, 24 kassie päťsto v šekle svätyne, a olivového oleja mieru hín. 25 A spravíš z toho olej na sväté pomazávanie, lekárnickú masť voňavú, prácou lekárnika, bude to olej na sväté pomazávanie. 26 A pomažeš ním stán shromaždenia a truhlu svedoctva, 27 stôl a všetky jeho nádoby, svietnik a všetky jeho náčinia i oltár na kadenie, 28 oltár na zápaly a všetko jeho náradie, umyvák a jeho podstavec. 29 A postavíš tie veci, a budú svätosvätým; všetko, čokoľvek sa ich dotkne, bude sväté. 30 Pomažeš aj Árona a jeho synov a vysvätíš ich, aby mi konali kňazskú službu. 31 A synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš: Toto mi bude olej na sväté pomazávanie po vašich pokoleniach. 32 Nevyleje sa na telo človeka, a čo do miery jeho složenia, nespravíte jemu podobného oleja; svätý je, svätým vám bude. 33 Ktokoľvek by spravil podobnú masť a kto by z nej dal na cudzieho, vyťatý bude zo svojho ľudu. 34 A Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si voňavých vecí, kvapavej živice, onychy a galbanu, voňavých vecí a čistého kadiva libánskeho; každé bude rovnakej váhy. 35 A spravíš z toho kadivo, voňavú vec, zhotovenú na lekárnický spôsob, osolené, čisté a sväté. 36 A utlčieš niečo z toho na drobno a dáš z toho pred svedoctvo v stáne shromaždenia, kam budem prichádzať k tebe. Svätosvätým vám bude. 37 A kadiva, jaké spravíš, čo do pomeru jeho složenia, nespravíte sebe; bude ti svätým, pre Hospodina. 38 Človek, ktorý by spravil niečo jako to, aby to voňal, bude vyťatý zo svojho ľudu.

2Moj 30, 1-38

Verš 16
A vezmeš peniaze toho pokrytia od synov Izraelových a dáš ich na službu stánu shromaždenia, a budú synom Izraelovým na pamiatku pred Hospodinom, na pokrytie hriechu na vašich dušiach.
Ex 38:25 - A striebra od mužov, počítaných z obce, bolo sto centov a tisíc sedemsto a sedemdesiatpäť šeklov v šekle svätyne;

Verš 1
A spravíš oltár na pálenie kadiva. Spravíš ho zo šittímového dreva.
Ex 37:25 - A spravil oltár na kadenie zo šittímového dreva, lakeť dlhý a lakeť široký, štvorhranný, a dva lakte vysoký, z neho boly i jeho rohy.

Verš 12
Keď budeš počítať počet synov Izraelových, tí, ktorí z nich budú uznaní za súcich do vojska, dajú každý Hospodinovi smierne za svoju dušu, hneď, keď ich uznáš za súcich, a nebude na nich rany, keď ich budeš počítať.
Nm 1:2 - Spočítajte sumu celej obce synov Izraelových podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, podľa počtu mien každého, kto je mužského pohlavia, podľa ich hláv,

Verš 13
Toto dajú: každý, ktorý prejde do počtu súcich, dá pol šekla v šekle svätyne. Taký šekel má dvadsať gér. Pol šekla bude obeťou pozdvihnutia Hospodinovi.
Lv 27:25 - A každá tvoja cena sa bude rozumieť v šekle svätyne; šekel bude dvadsať zŕn.
Nm 3:47 - vezmeš po päť šeklov od hlavy, v šekle svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvadsať gér.
Ez 45:12 - A šekel bude dvadsať gér; dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov a pätnásť šeklov vám bude mána.

Verš 7
A Áron bude na ňom kadiť kadivo z voňavých vecí, každého rána; keď upraví lampy, vtedy to bude kadiť.
1Sam 3:3 - a lampa Božia nebola ešte vyhasla, a keď ležal Samuel v chráme Hospodinovom, kde bola truhla Božia,

Ex 30,13 - Šekel podľa váhy svätyne, t. j. šekel kráľovský alebo obyčajný šekel. Volá sa podľa váhy svätyne, lebo jeho kontrolná váha opatrovala sa vo svätyni a podľa nej sa určovala presnosť ostatných váh. Neskoršie sa volá kráľovským, lebo váhy sa opatrovali aj na kráľovskom dvore. Izraelský strieborný šekel vážil 14,55 gramov. O váhy vo svätyni sa starali leviti.

Ex 30,23 - Myrha je živica, vytekajúca zo stromu Balsamodendron myrrhae. Kasia je tiež vnútorná kôra stromu Cinnamomum casia. Rastie v Arábii.

Ex 30,34 - Stakte, hebr. nátáf, doslova "kvapka", akási stuhnutá živica, vari storax zo stromu Styrax officinalis. – Lastúrové kadidlo z lastúry Unguls odoratus alebo Blatta byzantina. Takéto spálené misky lastúr prenikavo voňajú. – Galban je voňavá živica rastliny Ferula galbanifera. Rastie v Sýrii. – Priesvitné kadidlo bolo hlavnou zložkou kadidla. Zbiera sa dva razy do roka: v jeseni, keď je biele a priehľadné – toto vyteká samo od seba –, a na jar vyviera z narezanej kôry farby červenastej – je to horší druh. Privážalo sa najmä z Arábie.

Ex 30,36 - Kadidlo sa pálilo na zlatom alebo kadidlovom oltári "pred zákonom", teda pred oponou, ktorá oddeľovala svätyňu od veľsvätyne. Za oponou bola archa s doskami Desatora.