výhody registrácie

2. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Moj 30, 1-38

1 Zhotov aj oltár na pálenie kadidlových obetí; zhotov ho z akáciového dreva 2 na lakeť dlhý a na lakeť široký; bude štvoruhlastý a dva lakte vysoký; jeho rohy budú s ním tvoriť jeden kus. 3 Oblož ho čistým zlatom, i jeho vrch, i steny dookola, i jeho rohy a okolo neho urob zlatú obrubu. 4 Urob na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch; urob ich po oboch stranách; budú držiakmi na žrde, na ktorých ho budú nosiť. 5 Žrde zhotov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. 6 Potom ho postav pred oponu, ktorá je pred truhlou svedectva, pred vrchnákom nad Svedectvom, tam, kde sa budem s tebou stretať. 7 Na ňom bude Áron páliť kadidlovú obeť z vonných vecí každé ráno; keď upraví lampy, bude páliť. 8 Večer, keď Áron bude vykladať lampy, bude ju páliť ako pravidelnú kadidlovú obeť pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. 9 Neobetujte na ňom nepríslušné kadidlo ani spaľovanú ani pokrmovú obeť, ani úliatbu naň nevylievajte. 10 Raz do roka Áron nech vykoná na jeho rohoch obrad zmierenia krvou obete za hriech; raz do roka po všetky vaše pokolenia bude konať obrad zmierenia na ňom. Svätosväté je to Hospodinovi. 11 Hospodin hovoril Mojžišovi: 12 Keď zistíš počet Izraelcov, ktorí podliehajú sčítaniu, každý nech dá Hospodinovi za seba výkupné pri sčítaní, aby neprišlo na nich nešťastie pre ich sčítanie. 13 Nech dajú toto: každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela; dvadsať gér je jeden šekel, pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina. 14 Každý, kto prejde sčítaním od dvadsiatich rokov nahor, dá pozdvihovanú dávku Hospodinovi. 15 Bohatý nemá dať viac a chudobný nemá dať menej ako pol šekela ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi na vykonanie zmierenia za vás. 16 Od Izraelcov vyber peniaze zmierenia a daj ich na obsluhu svätostánku; to bude Izraelcom na pamiatku pred Hospodinom na vykonanie zmierenia za vás. 17 Potom Hospodin hovoril Mojžišovi: 18 Zhotov bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie; postav ho medzi svätostánok a oltár a nalej doň vody. 19 V ňom si budú Áron a jeho synovia umývať ruky i nohy. 20 Keď budú vchádzať do svätostánku, umyjú sa vodou, aby nezomreli; podobne, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť ohňovú obeť Hospodinovi, 21 umyjú si ruky i nohy, aby nezomreli. To im bude večným ustanovením, a to jemu i jeho potomstvu po všetky ich pokolenia. 22 Potom Hospodin hovoril Mojžišovi: 23 Vezmi si jemný balzam, päťsto šekelov tekutej myrhy, polovicu toho, teda dvestopäťdesiat šekelov voňavej škorice a dvestopäťdesiat puškvorca, 24 päťsto šekelov kasie podľa svätyňového šekela; a jeden hín olivového oleja. 25 Z toho priprav olej na posvätné pomazanie, miešanú masť, ako robia olejkári; to bude posvätný olej na pomazanie. 26 Ním pomaž svätostánok a truhlu svedectva, 27 stôl i všetko jeho náčinie, i svietnik a jeho náčinie, i kadidlový oltár, 28 aj oltár na spaľované obete a jeho náčinie, i umývadlo a jeho podstavec. 29 Posväť ich a budú svätosväté; každý, kto sa ich dotkne, bude svätý. 30 Aj Árona a jeho synov pomaž a posväť ich mne pre kňazskú službu. 31 Izraelcom povedz: Toto bude pre mňa olej na posvätné pomazanie po všetky vaše pokolenia. 32 Na telo človeka sa nesmie vyliať; ani podobný čo do zloženia nepripravujte, lebo je posvätný; bude vám posvätný. 33 Každý, kto by namiešal podobný, alebo kto by z neho dal na nepríslušného človeka, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. 34 Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si voňavé látky: vonnú živicu, ónyx, galban a čisté kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach. 35 Z toho priprav kadidlo ako prípravok voňavkára, osolené, čisté, posvätné. 36 Jemne to rozotri a daj z toho niečo pred Svedectvo v svätostánku, tam kde sa budem s tebou stretať. To vám bude svätosväté. 37 Kadidlo, ktoré pripravíte v podobnom zložení, nesmiete urobiť pre seba; to ti bude sväté pre Hospodina. 38 Kto by si pripravil podobné tomuto, aby ho používal ako voňavku, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu.

2Moj 30, 1-38

Verš 16
Od Izraelcov vyber peniaze zmierenia a daj ich na obsluhu svätostánku; to bude Izraelcom na pamiatku pred Hospodinom na vykonanie zmierenia za vás.
Ex 38:25 - Striebra od spočítaných členov zboru bolo sto talentov a tisícsedemstosedemdesiatpäť šekelov podľa svätyňového šekelu,

Verš 1
Zhotov aj oltár na pálenie kadidlových obetí; zhotov ho z akáciového dreva
Ex 37:25 - Potom urobil kadidlový oltár z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, štvoruhlastý a dva lakte vysoký; jeho rohy tvorili s ním jeden kus.

Verš 12
Keď zistíš počet Izraelcov, ktorí podliehajú sčítaniu, každý nech dá Hospodinovi za seba výkupné pri sčítaní, aby neprišlo na nich nešťastie pre ich sčítanie.
Nm 1:2 - Zistite počet celého zboru Izraelcov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien všetkých mužov, hlavu za hlavou,

Verš 13
Nech dajú toto: každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela; dvadsať gér je jeden šekel, pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina.
Lv 27:25 - Každé ocenenie nech sa vykoná podľa šekelov svätyne. Jeden šekel je dvadsať gér.
Nm 3:47 - vyber po päť šekelov za hlavu. Vyberaj v šekeloch svätyne: šekel je dvadsať gér.
Ez 45:12 - Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou.

Verš 7
Na ňom bude Áron páliť kadidlovú obeť z vonných vecí každé ráno; keď upraví lampy, bude páliť.
1Sam 3:3 - Svetlo Božie ešte nebolo zhasnuté, keď si Samuel ľahol spať v chráme Hospodinovom, v ktorom bola truhla Božia.

Ex 30,13 - Šekel podľa váhy svätyne, t. j. šekel kráľovský alebo obyčajný šekel. Volá sa podľa váhy svätyne, lebo jeho kontrolná váha opatrovala sa vo svätyni a podľa nej sa určovala presnosť ostatných váh. Neskoršie sa volá kráľovským, lebo váhy sa opatrovali aj na kráľovskom dvore. Izraelský strieborný šekel vážil 14,55 gramov. O váhy vo svätyni sa starali leviti.

Ex 30,23 - Myrha je živica, vytekajúca zo stromu Balsamodendron myrrhae. Kasia je tiež vnútorná kôra stromu Cinnamomum casia. Rastie v Arábii.

Ex 30,34 - Stakte, hebr. nátáf, doslova "kvapka", akási stuhnutá živica, vari storax zo stromu Styrax officinalis. – Lastúrové kadidlo z lastúry Unguls odoratus alebo Blatta byzantina. Takéto spálené misky lastúr prenikavo voňajú. – Galban je voňavá živica rastliny Ferula galbanifera. Rastie v Sýrii. – Priesvitné kadidlo bolo hlavnou zložkou kadidla. Zbiera sa dva razy do roka: v jeseni, keď je biele a priehľadné – toto vyteká samo od seba –, a na jar vyviera z narezanej kôry farby červenastej – je to horší druh. Privážalo sa najmä z Arábie.

Ex 30,36 - Kadidlo sa pálilo na zlatom alebo kadidlovom oltári "pred zákonom", teda pred oponou, ktorá oddeľovala svätyňu od veľsvätyne. Za oponou bola archa s doskami Desatora.