výhody registrácie

List Filipanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Flp 3, 1-21

1 ובכן אחי שמחו באדנינו הן לכתב ולשנות כזאת אליכם עלי איננו לטרח ולכם הוא לחזוק׃ 2 הזהרו מן הכלבים הזהרו מן הפעלים הרעים הזהרו מן החתוך׃ 3 כי אנחנו בני המילה העבדים את האלהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בטחים בבשר׃ 4 אף כי גם לי יש לבטח בבשר ואם יחשב איש שיוכל לבטח בבשר הנה אני יותר ממנו׃ 5 אשר אני נמול בן שמונת ימים מבני ישראל משבט בנימין עברי מן העברים׃ 6 לפי התורה פרוש בקנאתי רדף את העדה ולפי צדקת התורה בלי שמץ׃ 7 אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃ 8 וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃ 9 ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה׃ 10 לדעת אתו ואת גבורת תחיתו והתחברות ענוייו ולהדמות למותו׃ 11 להגיע אם אוכל אל תחית המתים׃ 12 לא כאלו השגתי כבר או כאלו השלמתי אבל ארדף אולי אשיג כאשר גם השיגני המשיח ישוע׃ 13 אחי אינני חשב כי כבר השגתי אך אחת דברתי כי שכח אני את אשר מאחרי ואשתטח אל אשר לפני׃ 14 וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע׃ 15 לכן מי שהוא שלם בנו כן יחשב ואם תחשבו מחשבה אחרת גם זאת יגלה לכם האלהים׃ 16 רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃ 17 אחי היו חברים להלכים אחרי והביטו אל המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃ 18 כי רבים המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃ 19 כי רבים המתהלכים אשר עליהם אמרתי לכם פעמים הרבה ועתה גם בבכי אני אמר כי הם איבי צלב המשיח׃ 20 אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃ 21 כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח׃ [ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו׃ ]

Flp 3, 1-21

Verš 1
ובכן אחי שמחו באדנינו הן לכתב ולשנות כזאת אליכם עלי איננו לטרח ולכם הוא לחזוק׃
Flp 4:4 - שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃
Jak 1:2 - אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים׃
1Pt 4:13 - כי אם שמחו על אשר חלק לכם בענויי המשיח למען גם תשמחו ותעלצו בהגלות כבודו׃

Verš 2
הזהרו מן הכלבים הזהרו מן הפעלים הרעים הזהרו מן החתוך׃
Iz 56:10 - צפו עורים כלם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח הזים שכבים אהבי לנום׃

Verš 3
כי אנחנו בני המילה העבדים את האלהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בטחים בבשר׃
Dt 10:16 - ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד׃
Dt 30:6 - ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך׃
Jer 4:4 - המלו ליהוה והסרו ערלות לבבכם איש יהודה וישבי ירושלם פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליכם׃
Rim 2:29 - כי אם אשר בפנים הוא יהודי ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר לא מבני אדם תהלתו כי אם מאת האלהים׃
Kol 2:11 - ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח׃
Jn 4:24 - האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃

Verš 4
אף כי גם לי יש לבטח בבשר ואם יחשב איש שיוכל לבטח בבשר הנה אני יותר ממנו׃
2Kor 11:21 - לחרפתנו אנכי אמר זאת כאלו היינו רפים אבל בכל אשר ירהב איש להתהלל בסכלות אמר זאת ארהב גם אנכי׃

Verš 5
אשר אני נמול בן שמונת ימים מבני ישראל משבט בנימין עברי מן העברים׃
2Kor 11:22 - עברים הם כן גם אנכי ישראלים הם כן גם אנכי זרע אברהם הם כן גם אנכי׃
Gn 49:27 - בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל׃
Sk 23:6 - ופולוס ידע כי מקצתם צדוקים ומקצתם פרושים ויצעק בתוך הסנהדרין אנשים אחים פרוש בן פרוש אנכי ועל תקות המתים ותחיתם אני נדין׃

Verš 6
לפי התורה פרוש בקנאתי רדף את העדה ולפי צדקת התורה בלי שמץ׃
Sk 8:3 - ושאול החריב את הקהלה וישוטט בבתים ויסחב משם אנשים ונשים ויסגירם לכלא׃
Sk 9:1 - ושאול עודנו יפח זעם ורצח על תלמידי האדון ויבא אל הכהן הגדול׃
Sk 22:3 - ויאמר איש יהודי אנכי נולד בטרסוס אשר בקיליקיא ומגדל בעיר הזאת לרגלי גמליאל ומלמד לפי דקדוקי תורת אבותינו ואהי מקנא לאלהים כמוכם כלכם היום׃
Gal 1:13 - כי הלא שמעתם את דרכי אשר התהלכתי מלפנים בין היהודים ואת אשר רדפתי על יתר את עדת אלהים ואבדתיה׃
1Tim 1:13 - אתי אשר מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף אבל רחמתי כי עשיתי מבלי דעת באין אמונה׃

Verš 7
אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃
Mt 13:44 - עוד דומה מלכות השמים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש ויטמנהו ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא׃

Verš 8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
Iz 53:11 - מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃
Jer 9:23 - כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו׃
Jn 17:3 - ואלה הם חיי העולמים לדעת אתך אשר אתה לבדך אל אמת ואת ישוע המשיח אשר שלחת׃
Kol 2:2 - למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃

Verš 9
ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה׃
Rim 1:17 - כי תגלה בה צדקת אלהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה׃
Rim 3:21 - ועתה בבלי תורה צדקת אלהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים׃

Verš 10
לדעת אתו ואת גבורת תחיתו והתחברות ענוייו ולהדמות למותו׃
Rim 8:17 - ואם בנים אנחנו גם ירשים נהיה ירשי אלהים וחברי המשיח בירשה אם אמנם נתענה אתו למען גם אתו נכבד׃
2Kor 4:10 - ונשאים בכל עת מיתת האדון ישוע בגויתנו למען יגלו גם חיי ישוע בגויתנו׃
2Tim 2:11 - נאמן הדבר הזה כי אם מתנו אתו גם אתו נחיה׃
1Pt 4:13 - כי אם שמחו על אשר חלק לכם בענויי המשיח למען גם תשמחו ותעלצו בהגלות כבודו׃

Verš 14
וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע׃
1Kor 9:24 - הלא ידעתם כי רצי המרוצה באסטדין רצים כלם ורק אחד מהם ישיג את שכר הנצוח ככה רוצו למען תשיגהו׃
2Tim 4:7 - המלחמה הטובה נלחמתי את המרוצה השלמתי את האמונה שמרתי׃

Verš 16
רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃
Gal 6:16 - וכל המהלכים כפי השורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל ישראל אשר לאלהים׃
Rim 12:16 - לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃
Rim 15:5 - ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃
1Kor 1:10 - והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃
Flp 2:2 - השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃
1Pt 3:8 - וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃

Verš 17
אחי היו חברים להלכים אחרי והביטו אל המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃
1Kor 4:16 - על כן אני מבקש מכם ללכת בעקבותי׃
1Kor 11:1 - לכו בעקבותי כאשר גם אני הלך בעקבות המשיח׃
1Sol 1:6 - ואתם הייתם הלכים בעקבותינו ובעקבות אדנינו בקבלכם את הדבר בתוך עני רב עם חדות רוח הקדש׃
2Sol 3:9 - לא בעבור שאין לנו הרשות לזאת כי אם לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו׃
1Pt 5:3 - גם לא כמתעמרים בנחלת יהוה כי אם בהיותכם מופת לצאן׃

Verš 18
כי רבים המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃
Rim 16:17 - ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם בעשי מחלקות ומכשולים לנגד הלקח אשר למדתם וסורו מהם׃

Verš 20
אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃
Heb 13:14 - כי פה אין לנו עיר עמדת כי את העתידה אנחנו מבקשים׃
1Kor 1:7 - עד כי לא חסרתם כל מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח׃
1Sol 1:10 - ולחכות לבנו מן השמים אשר העירו מן המתים לישוע מצילנו מן החרון הבא׃
Tít 2:13 - ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח׃

Verš 21
כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח׃ [ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו׃ ]
1Kor 15:51 - הנה סוד אגידה לכם הן לא כלנו נישן המות אבל כלנו נתחלף׃
Kol 3:4 - בעת הגלות המשיח אשר הוא חייכם גם אתם תגלו עמו בכבוד׃
1Jn 3:2 - אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

Flp 3,2 - Židia nazývali pohanov "psami" (porov. Mt 15, 26). Tu sa to ironicky hovorí o židovčiacich. "Okyptenci" sú zasa tí, čo propagovali obriezku. Aj v tomto názve je istá irónia, lebo ich nenazýva obrezanými, pretože sa pridržiavali iba vonkajšej obriezky, kým Pavlovi šlo o obriezku srdca (porov. Rim 2, 29).

Flp 3,5 - Benjamínov kmeň sa chválil tým, že pochádzal z jediného Jakubovho syna, ktorý sa narodil v Palestíne (porov. Gn 35, 16 n.), a že zostal vždy verný Dávidovmu rodu. Jeruzalemský chrám bol na jeho území.

Flp 3,9 - Toto Pavlovo učenie tvorí hlavný obsah jeho listu Rimanom a Galaťanom.

Flp 3,12 - Pravdepodobne ide o narážku na jeho obrátenie pred Damaskom (Sk 9, 1–30).

Flp 3,15 - "Dokonalí" tu znamená kresťansky zrelých veriacich (porov. 1 Kor 2, 6).

Flp 3,20 - Kresťania na zemi sú akoby vo vyhnanstve a riadia sa zákonmi svojej vlasti v nebi.

Flp 3,21 - Porov. 1 Kor 15, 42 n.