výhody registrácie

List Filipanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Flp 3, 1-21

1 A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. 2 Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu 'rozřízku'! 3 Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci - 4 ačkoli já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc: 5 obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o zákon - farizeus; 6 jde-li o horlivost - pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. 7 Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. 8 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, 9 abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlností z Boha založenou na víře, 10 abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, 11 abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. 12 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. 13 Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, 14 běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. 15 Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. 16 Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. 17 Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. 18 Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; 19 jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. 20 My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. 21 On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

Flp 3, 1-21

Verš 1
A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.
Flp 4:4 - Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Jak 1:2 - Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
1Pt 4:13 - ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.

Verš 2
Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu 'rozřízku'!
Iz 56:10 - Ti, kdo jsou na stráži, jsou slepí, nikdo z nich nic neví; všichni jsou to němí psi, nedovedou ani štěkat; jen mluví ze sna, když ulehnou, rádi podřimují.

Verš 3
Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci -
Dt 10:16 - Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a už nebuďte tvrdošíjní.
Dt 30:6 - Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.
Jer 4:4 - Obřežte se kvůli Hospodinu, obřežte svá neobřezaná srdce, mužové judští, obyvatelé Jeruzaléma, aby mé rozhořčení nevyšlehlo jako oheň a nehořelo a nikdo by je neuhasil, a to pro vaše zlé skutky.
Rim 2:29 - Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.
Kol 2:11 - V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
Jn 4:24 - Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."

Verš 4
ačkoli já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc:
2Kor 11:21 - Musím přiznat, že na něco takového jsem příliš slabý! Ale čeho se odváží někdo jiný - teď mluvím jako z nerozumu - toho se odvážím i já.

Verš 5
obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o zákon - farizeus;
2Kor 11:22 - Oni jsou Hebrejci? Já také! Jsou Izraelité? Já také! Jsou potomky Abrahamovými? Já také!
Gn 49:27 - Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist."
Sk 23:6 - Protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k saduceům a druhá k farizeům, zvolal: "Bratří, já jsem farizeus, syn farizeův. Jsem souzen pro naději ve zmrtvýchvstání."

Verš 6
jde-li o horlivost - pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony.
Sk 8:3 - Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře.
Sk 9:1 - Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi
Sk 22:3 - "Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni,
Gal 1:13 - Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit.
1Tim 1:13 - ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám.

Verš 7
Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu.
Mt 13:44 - "Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.

Verš 8
A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic,
Iz 53:11 - Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.
Jer 9:23 - Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův."
Jn 17:3 - A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.
Kol 2:2 - Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;

Verš 9
abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlností z Boha založenou na víře,
Rim 1:17 - Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: 'Spravedlivý z víry bude živ.'
Rim 3:21 - Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,

Verš 10
abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti,
Rim 8:17 - A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.
2Kor 4:10 - Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
2Tim 2:11 - Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.
1Pt 4:13 - ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.

Verš 14
běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
1Kor 9:24 - Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!
2Tim 4:7 - Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.

Verš 16
Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.
Gal 6:16 - A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.
Rim 12:16 - Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
Rim 15:5 - Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,
1Kor 1:10 - Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
Flp 2:2 - dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,
1Pt 3:8 - Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,

Verš 17
Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
1Kor 4:16 - Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!
1Kor 11:1 - Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.
1Sol 1:6 - A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.
2Sol 3:9 - Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.
1Pt 5:3 - ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.

Verš 18
Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže;
Rim 16:17 - Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!

Verš 20
My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
Heb 13:14 - Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.
1Kor 1:7 - takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus.
1Sol 1:10 - a očekávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.
Tít 2:13 - a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.

Verš 21
On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.
1Kor 15:51 - Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,
Kol 3:4 - Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
1Jn 3:2 - Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

Flp 3,2 - Židia nazývali pohanov "psami" (porov. Mt 15, 26). Tu sa to ironicky hovorí o židovčiacich. "Okyptenci" sú zasa tí, čo propagovali obriezku. Aj v tomto názve je istá irónia, lebo ich nenazýva obrezanými, pretože sa pridržiavali iba vonkajšej obriezky, kým Pavlovi šlo o obriezku srdca (porov. Rim 2, 29).

Flp 3,5 - Benjamínov kmeň sa chválil tým, že pochádzal z jediného Jakubovho syna, ktorý sa narodil v Palestíne (porov. Gn 35, 16 n.), a že zostal vždy verný Dávidovmu rodu. Jeruzalemský chrám bol na jeho území.

Flp 3,9 - Toto Pavlovo učenie tvorí hlavný obsah jeho listu Rimanom a Galaťanom.

Flp 3,12 - Pravdepodobne ide o narážku na jeho obrátenie pred Damaskom (Sk 9, 1–30).

Flp 3,15 - "Dokonalí" tu znamená kresťansky zrelých veriacich (porov. 1 Kor 2, 6).

Flp 3,20 - Kresťania na zemi sú akoby vo vyhnanstve a riadia sa zákonmi svojej vlasti v nebi.

Flp 3,21 - Porov. 1 Kor 15, 42 n.