výhody registrácie

Kniha proroka Malachiáša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mal 4, 1-6

1 כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף׃ 2 וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃ 3 ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות׃ 4 זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים׃ 5 הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃ 6 והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם׃

Mal 4, 1-6

Verš 1
כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף׃
Abd 1:18 - והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר׃

Verš 4
זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים׃
Dt 6:3 - ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש׃

Verš 5
הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Mt 11:14 - ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא׃
Mt 17:11 - ויען ישוע ויאמר אליהם הנה אליהו בא בראשונה והשיב את הכל׃
Mk 9:11 - וישאלהו לאמר מה זה אמרים הסופרים כי אליהו בוא יבוא בראשונה׃
Lk 1:7 - ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים׃