výhody registrácie

Kniha proroka Malachiáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Mal 4, 1-6

1 Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí jako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý prijde, hovorí Hospodin Zástupov, takže im neponechá ani koreňa ani haluzi. 2 Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti, a lekárstvo bude na jeho krýdlach; vyjdete a budete poskakovať ako vykŕmené teľatá. 3 A pošliapete bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí Hospodin Zástupov. 4 Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Hórebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy. 5 Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný. 6 A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.

Mal 4, 1-6

Verš 1
Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí jako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý prijde, hovorí Hospodin Zástupov, takže im neponechá ani koreňa ani haluzi.
Abd 1:18 - A dom Jakobov bude ohňom a dom Jozefov plameňom, a dom Ezavov bude slamou, a rozpália sa na neho a strávia ho, ani nebude toho, kto by pozostal domu Ezavovmu, lebo Hospodin hovoril.

Verš 4
Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Hórebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy.
Dt 6:3 - A tedy budeš počúvať, Izraelu, a budeš ostríhať, aby si činil, aby ti bolo dobre, a aby ste sa veľmi rozmnožili, tak ako hovoril Hospodin, Bôh tvojich otcov, tebe, v zemi, ktorá tečie mliekom a medom.

Verš 5
Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný.
Mt 11:14 - A chcete-li prijať, on je Eliáš, ktorý mal prijsť.
Mt 17:11 - A Ježiš povedal a riekol im: Eliáš pravda prijde prv a napraví všetko;
Mk 9:11 - A opýtali sa ho a riekli: Zákonníci hovoria, že Eliáš musí prijsť prv. -
Lk 1:7 - A nemali dieťaťa, pretože Alžbeta bola neplodná, a boli už obidvaja pokročilí vo svojich dňoch.