výhody registrácie

Kniha proroka Malachiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Mal 4, 1-1

6 Error reading ulBuffNum

Mal 4, 1-1

Verš 1
Abd 1:18 - I bude dům Jákobův ohněm a dům Josefův plamenem, zatímco dům Ezauův bude strništěm; oba se proti němu rozpálí a pozřou jej, nikdo z Ezauova domu nepřežije. Tak promluvil Hospodin.

Verš 4
Dt 6:3 - Poslouchej je, Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin, Bůh tvých otců.

Verš 5
Mt 11:14 - A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít.
Mt 17:11 - On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko.
Mk 9:11 - A vyptávali se: "Proč říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?"
Lk 1:7 - Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku.