výhody registrácie

Kniha Sudcov

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Sdc 5, 1-31

1 Toho dňa spievala Debora a Barák, syn Abinoamov, povediac: 2 Za to, že sa vojvodcovia postavili na čelo Izraelovi, za to, že sa ľud dobrovoľne dostanovil do boja, dobrorečte Hospodinovi! 3 Počujte, kráľovia! Uši nastaviac pozorujte, kniežatá! Ja, Hospodinovi ja budem spievať! Žalmy budem spievať Hospodinovi, Bohu Izraelovmu. 4 Hospodine, keď si vyšiel zo Seira, keď si kráčal s poľa Edomovho, triasla sa zem, áno, aj nebesia kropily, aj oblaky kropily vodou. 5 Vrchy sa rozplývaly od tvári Hospodinovej, toď Sinai, od tvári Hospodina, Boha Izraelovho. 6 Za dní Samgara, syna Anátovho, za dní Jaheli boly prestaly cesty, a tí, ktorí chodievali chodníkmi, chodili krivými cestami postrannými. 7 Prestaly boly otvorené dediny v Izraelovi, prestaly, dokiaľ som nepovstala ja Debora, dokiaľ som nepovstala, matka v Izraelovi. 8 Keď si zvolili nových bohov, hneď bola vtedy vojna v bránach. A či azda bolo vidieť štít alebo kopiju medzi štyridsiatimi tisícami v Izraelovi? 9 Moje srdce je obrátené k vojvodcom Izraelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dobrorečte Hospodinovi! 10 Vy, ktorí jazdíte na bielych osliciach, ktorí sedíte na pokrovcoch, ako aj vy, ktorí chodíte po cestách, rozprávajte! 11 Vzdialení od kriku strelcov, už v pokojnej práci medzi válovmi vody: tam nech oslavujú skutky spravedlivosti Hospodina, skutky spravedlivosti jeho otvorenej osady v Izraelovi! Vtedy sostúpil do brán utečený ľud Hospodinov! 12 Zobuď sa, zobuď, Deboro! Zobuď sa, zobuď, a hovor pieseň! Povstaň, Baráku, a zajmi svojich zajatých, synu Abinoamov! 13 Vtedy zavládol pozostalec, slávnymi zavládol obecný ľud. Hospodin mi dal zavládnuť nad silnými mužmi bojovnými. 14 Z Efraima, ich koreň išiel proti Amalechovi, za tebou, Efraime, Benjamin, s tvojím ľudom. Zo synov Machíra sišli zákonodarci a zo Zabulona tí, ktorí vedú pero pisára. 15 Kniežatá z Izachára s Deborou, a celý Izachár, tak Barák, poslaný bol do údolia peší. Pri potokoch Rúbenových chopené boly veľké myšlienky srdca. 16 Prečo si sedel medzi dvoma ohradami počúvať pískanie fujary v pohodlí pri pasení stád? Pri potokoch Rúbenových veľké výstihy srdca! 17 Gileád býval za Jordánom. A Dán prečože zostal pri lodiach? Aser sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami. 18 Zabulon, udatný ľud, ktorý zarieknul svoju dušu na smrť a Naftali to isté na vysokých miestach poľa. 19 Prišli kráľovia, bojovali; vtedy bojovali kráľovia Kanaána, v Tánachu, pri vodách Megidda. Kúska striebra nevzali koristi. 20 Z neba bojovali, hviezdy so svojich vysokých ciest silných bojovaly so Sizerom. 21 Potok Kišon ich smietol, potok pravekov, potok Kišon. Pošliapala si, moja duša, silu. 22 Vtedy dupotaly kopytá koňa; dupotaly od rýchleho behu, rýchleho behu jeho silných. 23 Zlorečte mestu Mérozu! hovorí anjel Hospodinov. Veľmi zlorečte jeho obyvateľom, lebo neprišli na pomoc Hospodinovi, na pomoc Hospodinovi medzi hrdinami. 24 Nech je požehnaná nad iné ženy Jaheľ, žena Chebera Kénijského! Nad iné ženy nech je požehnaná vo svojom stáne! 25 Vody žiadal, podala mlieka, v kniežacej čaši priniesla smotany. 26 Svoju ľavú ruku vystrela po kline a svoju pravicu po kladive tých, ktorí robia ťažkú prácu. A uderila Sizeru kladivom, rozdrtila jeho hlavu, roztĺkla, prerazila jeho sluchu. 27 Skrčil sa pri jej nohách, padol, ležal. Pri jej nohách sa skrčil, padol; na mieste, kde sa skrčil, tam i padol zabitý. 28 Oknom vyzerala a hlasne volala mater Sizerova, cez mrežu. Prečo tak dlho nejde jeho voz? Prečo tak pozdia kroky jeho záprahov? 29 Múdre medzi jej kňažnami jej odpovedaly, áno, aj ona sama odpovedala sama sebe: 30 Či azda nenašli? Či nedelia koristi? Dievča, po dvoch dievčatách na muža; ukoristené rúcha pestrofarebné dostanú sa Sizerovi; ukoristené rúcha pestrofarebné, vyšívané, pestrofarebné, vyšívané na obe strany, na hrdlo koristi! 31 Tak nech zahynú všetci tvoji nepriatelia, ó, Hospodine! A tí, ktorí ho milujú, nech sú jako slnce, keď vychádza vo svojej hrdinskej sile. - A zem mala pokoj štyridsať rokov.

Sdc 5, 1-31

Verš 4
Hospodine, keď si vyšiel zo Seira, keď si kráčal s poľa Edomovho, triasla sa zem, áno, aj nebesia kropily, aj oblaky kropily vodou.
Ž 68:7 - Bôh uvádza osamotnelých bývať v dome; vyvádza väzňov do blahobytu, ale spurní budú bývať vo vypráhlej zemi.

Verš 5
Vrchy sa rozplývaly od tvári Hospodinovej, toď Sinai, od tvári Hospodina, Boha Izraelovho.
Ž 68:14 - Ba isté je, že nebudete ležať v košiaroch, na krýdlach holubice, pokrytej striebrom, ktorej perute sú pozlatené rýdzim zlatom.
Ž 97:5 - Vrchy sa rozplývajú ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme.
Ex 19:18 - A vrch Sinai sa celý kúril, pretože naň sostúpil Hospodin v ohni, a jeho kúr vystupoval ako kúr pece, a triasol sa celý vrch, veľmi.

Sdc 5,1 - Dojmy z víťazného boja sú zachytené v tejto piesni tak živo, že kritika ju všeobecne pokladá za dielo očitého svedka. A podľa hl. 4 bola ním Debora. Pieseň Deborina, tento skvost hebrejského písomníctva, na viacerých miestach prezrádza, že jej pôvodcom bola žena. Oslava hrdinskej ženy Jahel je takými slovami vyjadrená a úzkostiplné očakávanie matky Sisarovej zas tak žensky nežne vystihnuté, že nemožno nepripustiť, že pieseň vytryskla z citlivého ženského srdca Deborinho.

Sdc 5,9-11 - Na beloňoch – osloch (zvlášť biele boli cenené) sa nosievali vznešení. Porov. 10,4; 12,14; Nm 22,21; 2 Kr 4,24.

Sdc 5,14 - Miesto "Amalek" treba čítať: ,emek' – údolie, t. j. Kišona, kde bola bitka. Pod "Machirovcami" treba rozumieť západných (palestínskych) Manassesovcov (porov. Joz 17,1).

Sdc 5,15 - Kára tie kmene, ktoré či už zo zbabelosti alebo z pohodlnosti zostali doma. Tak u Rubenovcov bola akási veľkodušnosť, ochota, ale zostali len pri slovách. Viedli o veci dlhé, srdečné úvahy, až už bolo neskoro vydať sa do boja.

Sdc 5,16 - Sedieť pri košiaroch a načúvať pastierske píšťalky je príjemnejšie, ako počúvať bojový rev.

Sdc 5,17 - Galaád (tu asi Gad a polovica Manassesa), severne od Rubena. Dan – podľa Joz 19,46 sa rozprestieralo jeho územie až k pobrežiu pri Joppe (Jafe) – je unášaný obchodným duchom. Obchod im bol prednejší než boj za slobodu bratov. – Aser (Joz 19,29) obýval prímorie oproti Karmelu.

Sdc 5,18 - Ešte raz sa vracia k Zabulonovi a Neftalimu (podľa 4,6.10 sa zúčastnili boja), asi preto, že v boji ukázali najväčšiu horlivosť a poslali najviac vojska.

Sdc 5,23-27 - Skutok Jahelin: Preklína Meroz (poloha mesta, či krajiny neznáma). – "Smotana" dobré, nazbierané mlieko. Bolo to asi kyslé mlieko, od dnešných Arabov nazývané "leben". V stanoch býva vždy poruke.

Sdc 5,31 - Doslov celej piesne. Porov. Ž 68,2 n.; 92,8 nn. Nepriatelia Izraelovi sú aj nepriateľmi Jahveho.