výhody registrácie

Kniha Sudcov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sdc 5, 1-31

1 Vtedy spievala Debóra s Bárakom, Abínoamovým synom, túto pieseň: 2 Dobrorečte Hospodinovi za to, že vodcovia sa chopili vedenia v Izraeli, za to, že ľud dobrovoľne povstal. 3 Počúvajte, králi, zbystrite sluch, kniežatá! Zaspievam Hospodinovi, zaspievam žalm Hospodinovi, Bohu Izraela. 4 Hospodin, keď si vyšiel zo Seíru, keď si šiel z Edómskych strání, zachvela sa zem, z neba padali kropaje, z oblakov sa liala voda. 5 Vrchy sa klátili pred Hospodinom, Bohom zo Sinaja, pred Hospodinom, Bohom Izraela. 6 Za čias Anátovho syna Šamgara, za dní Jáely boli opustené cesty, ľudia chodievali bočnými cestami. 7 Vidiek zostal pustý, dediny v Izraeli boli ako vymreté, kým som nepovstala ja, Debóra, kým som nepovstala ja, matka v Izraeli. 8 Ľud si zvolil nových bohov, v bránach mesta sa rozpútal boj; no nebolo vidieť štít ani kopiju pri štyridsaťtisícovom dave Izraela. 9 Moje srdce patrí vodcom Izraela, dobrovoľníkom ľudu! Velebte Hospodina, 10 vy, ktorí jazdíte na svetlohnedých osliciach, sedávate na kobercoch, aj vy, ktorí chodíte na cestách: Uvažujte! 11 Pripojte sa k jasotu pri napájadlách; tam sa oslavujú víťazstvá Hospodina, jeho víťazné skutky v prospech vidiečanov v Izraeli. Vtedy Hospodinov ľud zišiel k bránam. 12 Prebuď sa, prebuď, Debóra, prebuď sa, prebuď a zaspievaj pieseň! Vstaň, Bárak, odveď ako svojich zajatcov tých, čo zajímali teba, syn Abínoamov! 13 K bránam vtedy zostúpil zvyšok vznešeného ľudu, Hospodinov ľud zostúpil so mnou medzi hrdinov. 14 Efrajimovi potomkovia bojovali proti Amálekovi, za tebou zostúpil Benjamín so svojimi oddielmi. Z Makíra zostúpili vodcovia a zo Zebúluna tí, čo nosia žezlo. 15 Jissákarove kniežatá s Debórou, ako Jissákar, tak Bárak, sa vydali po jeho stopách. V Rúbenových rodoch sa konali dlhé porady. 16 Prečo si zostal sedieť v ohradách, počúvať bľakot stád? V Rúbenových rodoch sa konali dlhé porady. 17 Gileád sa zdržiava za Jordánom a prečo Dán zostal pri lodiach? Ašér sa usadil na morskom pobreží a pokojne býva v jeho zátokach. 18 Zebúlun je ľud, čo opovrhol smrťou, podobne aj Naftáli na vysokých stráňach. 19 Prišli králi a bojovali, vtedy bojovali kanaánski králi v Taanaku pri vodách Megidda, ale striebro si neukoristili. 20 Hviezdy z neba bojovali, zo svojich dráh bojovali proti Síserovi. 21 Kíšonský potok ich odplavil, ten odveký potok je Kíšon. Smelo vykroč, duša moja! 22 Vtedy dupotali konské kopytá, vtedy cválali jeho silní. 23 Preklínajte Méroz, vraví Hospodinov anjel, prekľajte, prekľajte jeho obyvateľov, lebo neprišli na pomoc Hospodinovi, na pomoc Hospodinovi medzi hrdinami! 24 Buď medzi ženami požehnaná Jáel, žena Kénijca Chebera, nad ženy v stanoch buď požehnaná! 25 Vodu si žiadal, podala mu mlieko a v čaši kniežacej doniesla smotanu. 26 Ruku vystrela, uchopila kolík, pravicou svojou ťažké kladivo, udrela Síseru, rozbila mu hlavu, prerazila mu sluchy. 27 Padol jej k nohám, zrútil sa, vystrel sa. K jej nohám sa zvalil, padol. Kde klesol, padol zabitý. 28 Cez okno hľadí a volá spoza mreže Síserova matka: Prečo tak otáľa návrat jeho voza, prečo len mešká hrkot jeho záprahov? 29 Odpoveď prišla z úst jej najmúdrejších kňažien, ich slová si pripomína sama: 30 Určite sa delia o získanú korisť: jednu či dve zajatkyne pre muža, korisť pestrých rúch pre Síseru, korisť pestrých šiat, jednu-dve pestro tkané šatky na môj krk. 31 Tak nech hynú všetci tvoji nepriatelia, Hospodin! Tí však, čo ho milujú, budú ako slnko pri východe vo svojej sile. V krajine bol potom pokoj štyridsať rokov.

Sdc 5, 1-31

Verš 4
Hospodin, keď si vyšiel zo Seíru, keď si šiel z Edómskych strání, zachvela sa zem, z neba padali kropaje, z oblakov sa liala voda.
Ž 68:7 - Boh pripravuje domov osamelým, väzňov privádza k blahobytu, ale odbojníci zostanú vo vyprahnutom kraji.

Verš 5
Vrchy sa klátili pred Hospodinom, Bohom zo Sinaja, pred Hospodinom, Bohom Izraela.
Ž 68:14 - Zostanete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, jej perute sú zo žltkastého zlata.
Ž 97:5 - Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme.
Ex 19:18 - Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako z taviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval.

Sdc 5,1 - Dojmy z víťazného boja sú zachytené v tejto piesni tak živo, že kritika ju všeobecne pokladá za dielo očitého svedka. A podľa hl. 4 bola ním Debora. Pieseň Deborina, tento skvost hebrejského písomníctva, na viacerých miestach prezrádza, že jej pôvodcom bola žena. Oslava hrdinskej ženy Jahel je takými slovami vyjadrená a úzkostiplné očakávanie matky Sisarovej zas tak žensky nežne vystihnuté, že nemožno nepripustiť, že pieseň vytryskla z citlivého ženského srdca Deborinho.

Sdc 5,9-11 - Na beloňoch – osloch (zvlášť biele boli cenené) sa nosievali vznešení. Porov. 10,4; 12,14; Nm 22,21; 2 Kr 4,24.

Sdc 5,14 - Miesto "Amalek" treba čítať: ,emek' – údolie, t. j. Kišona, kde bola bitka. Pod "Machirovcami" treba rozumieť západných (palestínskych) Manassesovcov (porov. Joz 17,1).

Sdc 5,15 - Kára tie kmene, ktoré či už zo zbabelosti alebo z pohodlnosti zostali doma. Tak u Rubenovcov bola akási veľkodušnosť, ochota, ale zostali len pri slovách. Viedli o veci dlhé, srdečné úvahy, až už bolo neskoro vydať sa do boja.

Sdc 5,16 - Sedieť pri košiaroch a načúvať pastierske píšťalky je príjemnejšie, ako počúvať bojový rev.

Sdc 5,17 - Galaád (tu asi Gad a polovica Manassesa), severne od Rubena. Dan – podľa Joz 19,46 sa rozprestieralo jeho územie až k pobrežiu pri Joppe (Jafe) – je unášaný obchodným duchom. Obchod im bol prednejší než boj za slobodu bratov. – Aser (Joz 19,29) obýval prímorie oproti Karmelu.

Sdc 5,18 - Ešte raz sa vracia k Zabulonovi a Neftalimu (podľa 4,6.10 sa zúčastnili boja), asi preto, že v boji ukázali najväčšiu horlivosť a poslali najviac vojska.

Sdc 5,23-27 - Skutok Jahelin: Preklína Meroz (poloha mesta, či krajiny neznáma). – "Smotana" dobré, nazbierané mlieko. Bolo to asi kyslé mlieko, od dnešných Arabov nazývané "leben". V stanoch býva vždy poruke.

Sdc 5,31 - Doslov celej piesne. Porov. Ž 68,2 n.; 92,8 nn. Nepriatelia Izraelovi sú aj nepriateľmi Jahveho.