výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Sk 16, 1-40

1 A prišiel aj dolu do Derby a do Lystry. A hľa, bol tam nejaký učeník, menom Timoteus, syn nejakej veriacej ženy Židovky a otca Gréka, 2 ktorému dávali bratia, ktorí boli v Lystre a v Ikoniu, dobré svedoctvo. 3 Toho chcel Pavel, aby išiel s ním na cesty, a pojmúc ho obrezal ho pre Židov, ktorí boli po tých miestach, lebo všetci vedeli o jeho otcovi, že bol Grék. 4 A jako chodili po tých mestách, vydávali im zachovávať ustanovenia, usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme. 5 A tak pevnely sbory vo viere a množily sa hojne počtom čo deň. 6 A keď prešli Frýgiu a Galatskú krajinu, pretože im Svätý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, 7 prišli k Mýzii a pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale im nedal Duch Ježišov. 8 A obíduc Mýziu, sišli dolu do Troady. 9 A tam sa ukázalo Pavlovi cez noc videnie: Akýsi muž, Macedonec, stál, prosil ho a hovoril: Prejdi do Macedonie a pomôž nám! 10 A jako videl videnie, hneď sme hľadali možnosť odísť do Macedonie vyrozumievajúc, že nás ta povolal Pán, aby sme im zvestovali evanjelium. 11 A tedy odplavili sme sa z Troady a doplavili sme sa rovným behom do Samotrákie a druhého dňa do Neapolis 12 a odtiaľ do Filíp, ktoré sú prvým mestom osadným tej časti Macedonie. A boli sme v tomto meste niekoľko dní. 13 A v sobotný deň sme vyšli za bránu mesta k rieke, kde obyčajne bývala modlitba. A sadnúc si hovorili sme so ženami, ktoré sa boly sišly. 14 A počúvala nejaká žena, menom Lydia, ktorá predávala purpur, z mesta Tyatír, bojaca sa Boha, ktorej Pán otvoril srdce, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavel. 15 A keď bola pokrstená i jej dom, prosila a hovorila: Ak ste súdili o mne, že som verná Pánovi, tak vojdite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. 16 A stalo sa, keď sme išli na modlitbu, že sa stretla s nami jakási dievčina, ktorá mala vešteckého ducha a ktorá veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok. 17 Tá chodila za Pavlom a za nami, kričala a hovorila: Títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. 18 A to robila za mnoho dní. Ale Pavel s nevoľou to nesúc obrátil sa a povedal duchu: Rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej! A vyšiel v tú istú hodinu. 19 Ale keď videli jej páni, že vyšla nádej ich zárobku, pochytili Pavla a Sílasa a vliekli ich na tržište pred náčelníkov mesta 20 a dovedúc ich pred veliteľov povedali: Títo ľudia súc Židia búria naše mesto 21 a zvestujú obyčaje, ktoré sa nám nesluší prijať ani podľa nich robiť, Rimanom. 22 Tu povstal spolu proti nim aj zástup, a velitelia strhajúc s nich rúcho veleli palicovať. 23 A keď im už boli zadali mnoho rán, vsadili ich do väzenia a strážnemu väzenia prikázali, aby ich dobre strážil. 24 A on dostanúc taký príkaz, vsadil ich do vnútorného väzenia a pre bezpečnosť nohy im sovrel do klady. 25 Ale o polnoci Pavel a Sílas modliac sa spievali Bohu chvály, a väzni ich počúvali. 26 A zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohly základy žalára, a naskutku sa otvorily všetky dvere, a všetkých putá sa uvoľnily. 27 A keď sa prebudil strážny žalára a videl dvere žalára pootvárané, vytiahol meč a chcel sa zabiť domnievajúc sa, že väzni ušli. 28 Ale Pavel zavolal veľkým hlasom a povedal: Neurob si ničoho zlého, lebo sme všetci tu! 29 A keď si vypýtal svetlo, skočil do vnútra a trasúc sa padol pred Pavla a Sílasa 30 a vyvedúc ich von povedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31 A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. 32 A hovorili mu slovo Pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome. 33 A pojal ich v tú hodinu nočnú, umyl ich od rán a bol naskutku pokrstený on i všetci jeho domáci. 34 A vyviedol ich hore do svojho domu a predložil im stôl a plesal s celým domom uveriac Bohu. 35 A keď bol deň, poslali velitelia hajdúchov s odkazom: Prepusti tých ľudí! 36 A strážny žalára oznámil slová Pavlovi. Velitelia vraj poslali hajdúchov, aby som vás prepustil. Tak teraz vyjdite a iďte v pokoji. 37 Ale Pavel im povedal: Najprv nás, Rimanov, verejne, a neodsúdených nabili a vrhli do väzenia a teraz nás tajne vyháňajú? Nie, ale nech sami prijdú a vyvedú nás. 38 A hajdúsi oznámili tie slová veliteľom. A báli sa, keď počuli, že sú Rimania. 39 A prišli a prosili ich a vyvedúc žiadali, žeby vyšli z mesta. 40 A keď vyšli z väzenia, vošli k Lydii a vidiac bratov potešili ich a vyšli.

Sk 16, 1-40

Verš 2
ktorému dávali bratia, ktorí boli v Lystre a v Ikoniu, dobré svedoctvo.
Sk 6:3 - A tak obzrite sa, bratia, po siedmich dobropovestných mužoch zpomedzi seba, plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci,

Verš 3
Toho chcel Pavel, aby išiel s ním na cesty, a pojmúc ho obrezal ho pre Židov, ktorí boli po tých miestach, lebo všetci vedeli o jeho otcovi, že bol Grék.
1Kor 9:20 - A stal som sa Židom ako Žid, aby som získal Židov; tým, ktorí sú pod zákonom, ako čo by som bol pod zákonom (hoci sám nie som pod zákonom), aby som získal tých, ktorí sú pod zákonom;
Gal 2:3 - Ale ani Títus, ktorý bol so mnou, súc Grék nebol prinútený dať sa obrezať,

Verš 4
A jako chodili po tých mestách, vydávali im zachovávať ustanovenia, usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme.
Sk 15:20 - ale napísať im, aby sa zdŕžali od poškvŕn modiel a od smilstva, od zaduseného a od krvi.

Verš 39
A prišli a prosili ich a vyvedúc žiadali, žeby vyšli z mesta.
Mt 8:34 - A tu hľa, vyšlo celé to mesto oproti Ježišovi, a keď ho videli, prosili ho, žeby odišiel z ich kraja.

Verš 8
A obíduc Mýziu, sišli dolu do Troady.
2Kor 2:12 - A keď som prišiel do Troady cieľom evanjelia Kristovho, hoci som mal otvorené dvere v Pánovi, nemal som oddychu vo svojom duchu, keď som nenašiel svojho brata Títa.

Verš 34
A vyviedol ich hore do svojho domu a predložil im stôl a plesal s celým domom uveriac Bohu.
Lk 5:29 - A Lévi mu urobil veľkú počestnú hostinu vo svojom dome. A bol tam veliký zástup colných aj iných, ktorí stolovali s nimi.
Lk 19:6 - A sišiel rýchle a prijal ho radujúc sa.

Verš 15
A keď bola pokrstená i jej dom, prosila a hovorila: Ak ste súdili o mne, že som verná Pánovi, tak vojdite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás.
Gn 19:3 - No, keď ich len veľmi nútil, uchýlili sa k nemu a vošli do jeho domu, a spravil im hostinu a napiekol nekvasených chlebov, a jedli.
Gn 33:11 - Prijmi, prosím, moje požehnanie, ktoré ti je donesené, pretože mi to dal Bôh z milosti, a pretože mám hojnosť všetkého. A keď ho len nútil, vzal.
Sdc 19:21 - A dovedúc ho do svojho domu dal oslom obrok, a oni, keď umyli svoje nohy, jedli a pili.
Lk 24:29 - Ale oni ho prinútili hovoriac: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva, a deň sa už nachýlil! A tak vošiel, aby zostal s nimi.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí, nevediac, pohostili anjelov.

Verš 16
A stalo sa, keď sme išli na modlitbu, že sa stretla s nami jakási dievčina, ktorá mala vešteckého ducha a ktorá veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok.
1Sam 28:7 - Potom povedal Saul svojim sluhom: Vyhľadajte mi ženu, ktorá má vešteckého ducha vyvolať mŕtvych, a pojdem k nej a budem hľadať dozvedieť sa skrze ňu. A jeho sluhovia mu povedali: Hľa, žena, ktorá má vešteckého ducha, je v Endore.
Sk 19:24 - Lebo nejaký zlatník, menom Demeter, ktorý robil strieborné chrámy bohyne Diany, poskytoval remeselníkom nemalý zárobok.

Verš 18
A to robila za mnoho dní. Ale Pavel s nevoľou to nesúc obrátil sa a povedal duchu: Rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej! A vyšiel v tú istú hodinu.
Mk 16:17 - A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky,

Verš 19
Ale keď videli jej páni, že vyšla nádej ich zárobku, pochytili Pavla a Sílasa a vliekli ich na tržište pred náčelníkov mesta
2Kor 6:5 - v úderoch, v žalároch, v nepokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôstoch,

Verš 20
a dovedúc ich pred veliteľov povedali: Títo ľudia súc Židia búria naše mesto
1Kr 18:17 - A stalo sa, keď uvidel Achab Eliáša, že mu povedal Achab: Či si to ty, ktorý trápiš Izraela?
Sk 17:6 - A keď ich nenašli, vliekli Jázona a niektorých bratov k náčelníkom mesta a kričali: Títo, ktorí búria celý svet, prišli aj sem,

Verš 22
Tu povstal spolu proti nim aj zástup, a velitelia strhajúc s nich rúcho veleli palicovať.
2Kor 11:25 - tri razy ma palicovali, raz ma kameňovali; trikrát som zažil stroskotanie lode; deň a noc som trávil v hlbine;
1Sol 2:2 - ale hoci sme aj predtým mnoho pretrpeli a boli pohanení, jako viete, vo Filipách, odhodlali sme sa smele vo svojom Bohu hovoriť vám evanjelium Božie v mnohom boji.

Verš 25
Ale o polnoci Pavel a Sílas modliac sa spievali Bohu chvály, a väzni ich počúvali.
Sk 4:31 - A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli shromaždení, a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie prosto a smele.

Verš 26
A zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohly základy žalára, a naskutku sa otvorily všetky dvere, a všetkých putá sa uvoľnily.
Sk 5:19 - Ale anjel Pánov otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich a povedal:
Sk 12:7 - A tu hľa, anjel Pánov sa postavil k nemu, a svetlo sa zablesklo v príbytku. A uderil Petra do boku, zobudil ho a povedal: Vstaň rýchle! A jeho reťazi mu spadly s rúk.

Verš 30
a vyvedúc ich von povedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený?
Lk 3:10 - A zástupy sa ho pýtaly a vravely: Čože teda budeme robiť?
Sk 2:37 - A keď to počuli, boli hlboko dojatí, až do srdca, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia?
Sk 9:6 - A on trasúc a desiac sa povedal: Pane, čo chceš, aby som učinil? A Pán jemu: Vstaň a vojdi do mesta, a povie sa ti, čo máš robiť.

Verš 31
A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.
Jn 3:16 - Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
Jn 3:36 - Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.
Jn 6:47 - Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život.
1Jn 5:10 - Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoctvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil lhárom, pretože neuveril svedoctvu, ktoré vysvedčil Bôh o svojom Synovi.

Sk 16,3 - Obriezka mala Timotejovi uľahčiť pôsobenie medzi Židmi.

Sk 16,6 - Ázia tu znamená západnú časť Malej Ázie v okolí Efezu a Smyrny. Frýgia bola na anatolskej náhornej rovine smerom na západ. Galácia bola pravdepodobne severná Galácia, územie okolo dnešnej Ankary.

Sk 16,7 - Mýzia bola severná časť Malej Ázie. Bitýnia bola v severozápadnej časti Malej Ázie.

Sk 16,8-9 - Troas bolo prístavné mesto v severozápadnej maloázijskej krajine toho istého mena (kedysi slávna Trója). V Macedónsku, s hlavným mestom Solúnom, Pavol na druhej misijnej ceste založil tri významné kresťanské obce: Filipy, Solún a Bereu.

Sk 16,10 - Od tohto verša autor začína používať pri písaní prvú osobu množného čísla. Tu sa pravdepodobne Lukáš pripojil k Pavlovi.

Sk 16,11 - Samotrácia je ostrov na polceste medzi Troadou a Neapolom. Neapol bol macedónsky prístav (dnes Kavalla). Tu Pavol vstúpil prvý raz na európsku pevninu.

Sk 16,12 - Filipy boli 17 km od Neapola smerom do vnútrozemia. Rímski cisári tu usádzali vojenských vyslúžilcov a italských kolonistov.

Sk 16,13 - "Za bránu k rieke", t. j. za bránu mesta. Podľa židovských predpisov tam, kde žilo aspoň desať Židov, mala sa postaviť synagóga alebo aspoň mali sa schádzať na takom mieste, kde bola voda. Preto sa Pavol odobral k rieke.

Sk 16,14 - Tyatira bolo maloázijské mesto v končinách Mýzie a Lýdie.

Sk 16,16 - Bola posadnutá zlým duchom, ktorý jej ústami vyjavoval niektoré skryté veci.

Sk 16,17 - Týmto veršom Lukáš prestáva na čas písať v prvej osobe množného čísla. Je možné, že ostal vo Filipách.

Sk 16,22 - Ide o prvé prenasledovanie zo strany rímskej vrchnosti.