výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ez 2, 1-10

1 A riekol mi: Synu človeka, postav sa na svoje nohy, a budem hovoriť s tebou! 2 Vtedy vošiel do mňa duch, kým hovoril so mnou, a postavil ma na moje nohy, a počul som toho, ktorý hovoril ku mne. 3 A riekol mi: Synu človeka, ja ťa posielam k synom Izraelovým, k spurným národom odbojným, ktorí sa spurne staväli proti mne; oni aj ich otcovia sa mi spreneverovali až priam do tohoto dňa. 4 Sú to synovia tvrdej tvári a zatvrdilého srdca, ku ktorým ťa posielam, a povieš im: Takto hovorí Pán Hospodin. 5 A oni, už či počujú a či nechajú, lebo sú spurný dom; ale zvedia, že bol prorok medzi nimi. 6 A ty, synu človeka, sa ich neboj ani sa neboj ich slov, keď ťa obkľúčia ako bodliaky a tŕne, a keď budeš bývať medzi škorpiónmi. Neboj sa ich slov ani sa neľakaj ich tvári, lebo sú spurný dom. 7 Ale budeš im hovoriť moje slová, už či počujú a či nechajú, lebo sú spurní. 8 A ty, synu človeka, počuj to, čo ti ja hovorím: Nebuď spurný jako ten spurný dom; otvor svoje ústa, a zjedz to, čo ti ja dám. 9 Vtedy som videl, a hľa, ruka bola vystretá ku mne, a hľa, v nej svitok knihy. 10 A rozvinul ho predo mnou, a bol popísaný z líca i z ruba, a bolo na ňom napísané: Náreky, úpenie a beda.

Ez 2, 1-10

Verš 8
A ty, synu človeka, počuj to, čo ti ja hovorím: Nebuď spurný jako ten spurný dom; otvor svoje ústa, a zjedz to, čo ti ja dám.
Zjv 10:9 - Vtedy som odišiel k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. A on mi povedal: Vezmi a zjedz ju, a spôsobí ti horkosť v bruchu, ale v tvojich ústach bude sladká ako med.

Verš 2
Vtedy vošiel do mňa duch, kým hovoril so mnou, a postavil ma na moje nohy, a počul som toho, ktorý hovoril ku mne.
Ez 3:24 - Vtedy vošiel do mňa Duch a postavil ma na moje nohy a hovoril so mnou a riekol mi: Vojdi, zavri sa vo svojom dome.
Dan 10:10 - A hľa, dotkla sa ma nejaká ruka a pozdvihla ma na moje kolená a na dlane mojich rúk.

Verš 3
A riekol mi: Synu človeka, ja ťa posielam k synom Izraelovým, k spurným národom odbojným, ktorí sa spurne staväli proti mne; oni aj ich otcovia sa mi spreneverovali až priam do tohoto dňa.
Jer 3:25 - Ležíme vo svojej hanbe, a pokryl nás náš stud, lebo sme hrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu, my aj naši otcovia od našej mladosti, a to až do tohoto dňa a nepočúvali sme na hlas Hospodina, svojho Boha.

Verš 5
A oni, už či počujú a či nechajú, lebo sú spurný dom; ale zvedia, že bol prorok medzi nimi.
Ez 33:33 - No, keď to prijde, hľa, už aj ide, vtedy zvedia, že bol prorok medzi nimi.

Verš 6
A ty, synu človeka, sa ich neboj ani sa neboj ich slov, keď ťa obkľúčia ako bodliaky a tŕne, a keď budeš bývať medzi škorpiónmi. Neboj sa ich slov ani sa neľakaj ich tvári, lebo sú spurný dom.
Jer 1:8 - Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhnul, hovorí Hospodin.
Jer 1:17 - Preto ty prepáš svoje bedrá a vstanúc budeš im hovoriť všetko, čo ti ja prikážem. Nedes sa ich, aby som ťa nepredesil pred nimi.
Lk 12:4 - Ale vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť.
Ez 3:9 - Jako diamant, tvrdší ako skala, som učinil tvoje čelo; neboj sa ich ani sa neľakaj ich tvári, lebo sú spurný dom.
1Pt 3:14 - Ale keby ste aj trpeli pre spravedlivosť, blahoslavení ste. A ich bázne sa nebojte ani sa neznepokojujte,

Ez 2,1 - Oslovenie "Syn človeka" má prorokovi pripomínať jeho ľudskú slabosť. Naopak u Dan 7,13 sa týmto názvom označuje aj Mesiáš a Kristus Pán sám sa často volá Synom človeka.

Ez 2,4 - Slová "Toto hovorí Pán, Jahve" budú úvodom všetkých prorokových rečí, ktoré bude hovoriť v mene Pánovom.

Ez 2,10 - O zvitku pozri pozn. k Iz 34,4. Obyčajne písavali len na jednu stranu; tento zvitok bol popísaný na obidvoch stranách.