výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 1, 1-54

1 Adam, Set, Enos, 2 Kainan, Malaleel, Jared, 3 Henoch, Matuzalem, Lamech, 4 Noe, Sem, Cham a Jafet. 5 Jafetovi synovia: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch, Tiras. 6 Gomerovi synovia: Askenéz, Rifat a Togorma. 7 Javanovi synovia: Elisa a Taršiš, Kitim a Dodanim. 8 Chamovi synovia: Kuš, Mesraim, Fut a Kanaán. 9 Kušovi synovia: Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia: Saba a Dadan. 10 Od Kuša pochádza Nimród; on bol prvým silákom na zemi. 11 Od Mesraima pochádza Ludim, Anamim, Laábim a Neftuim, 12 Fetrusim, Chašluim - odkiaľ vyšli Filištínci - a Kaftorim. 13 Od Kanaána pochádza Sidon, jeho prvorodený, Het, 14 Jebus, Amor, Gergez, 15 Hev, Arak, Sin, 16 Arad, Samar a Hamat. 17 Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch. 18 Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber. 19 Heberovi sa narodili dvaja synovia; meno jedného bolo Faleg, lebo za jeho dní bola rozdelená zem. Meno jeho brata bolo Jektan. 20 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 21 Adoram, Huzal, Dekla, 22 Hebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. 24 Sem, Arfaxad, Sale, 25 Heber, Faleg, Ragau, 26 Sarug, Nachor, Táre, 27 Abram, čiže Abrahám. 28 Abrahámovi synovia: Izák a Izmael. 29 Toto sú ich rody: Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbél, Mabsam, 30 Masma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis, Kedma. To sú Izmaelovi synovia. 32 Synovia Ketury, vedľajšej Abrahámovej ženy, ktorých porodila: Zamran, Jeksan, Madan, Madián, Jesbok a Sue. Jeksanovi synovia: Saba a Dadan. (Dadanovi synovia: Asýrčania, Latusiti a Laomania.) 33 Madiánovi synovia: Efa, Efer, Henoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury. 34 Od Abraháma pochádza Izák. Izákovi synovia: Ezau a Izrael. 35 Ezauovi synovia: Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom a Kore. 36 Elifazovi synovia: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenéz, Tamna a Amalek. 37 Rahuelovi synovia: Nahat, Zara, Sama a Meza. 38 Seirovi synovia: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Disan. 39 Lotanovi synovia: Hori a Homam. Lotanova sestra bola Tamna. 40 Sobalovi synovia: Alian, Manahat, Ebal, Sefi a Onam. Sebeonovi synovia: Aja a Ana. 41 Anovi synovia: Dison. Disonovi synovia: Hamram, Eseban, Jetran a Charan. 42 Eserovi synovia: Balán, Zavan a Jakan. Disanovi synovia: Chus a Aran. 43 Králi, ktorí kraľovali v Edomsku skôr, ako nad Izraelitmi panoval kráľ: Beorov syn Bale; meno jeho mesta bolo Denaba. 44 Keď Bale zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Jobab, Zareho syn z Bosry. 45 Keď Jobab zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Husam z Temanskej krajiny. 46 Keď Husam zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Badadov syn Adad, ktorý porazil Madiáncov v Moabsku. Meno jeho mesta bolo Avit. 47 Keď Adad zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Semla z Masreky. 48 Keď Semla zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Šaul z Rohobotu pri Rieke. 49 Keď Šaul zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Achoborov syn Balanan. 50 Keď zomrel Balanan, stal sa namiesto neho kráľom Adad; meno jeho mesta bolo Fau, meno jeho manželky Métabel, dcéra Matredy, Mezaábovej dcéry. 51 Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia: vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jetet, 52 vodca Ólibama, vodca Ela, vodca Finon, 53 vodca Kenéz, vodca Teman, vodca Mabsar, 54 vodca Magdiel, vodca Hiram. To boli edomskí vodcovia.

1Krn 1, 1-54

Verš 32
Synovia Ketury, vedľajšej Abrahámovej ženy, ktorých porodila: Zamran, Jeksan, Madan, Madián, Jesbok a Sue. Jeksanovi synovia: Saba a Dadan. (Dadanovi synovia: Asýrčania, Latusiti a Laomania.)
Gn 25:2 - a porodila mu Zamrama, Jeksana, Madana, Madiána, Jesboka a Sueho.

Verš 1
Adam, Set, Enos,
Gn 5:3 - Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set.

Verš 34
Od Abraháma pochádza Izák. Izákovi synovia: Ezau a Izrael.
Gn 25:21 - Izák prosil za svoju ženu Pána, lebo bola neplodná; a Pán ho vypočul a jeho žena, Rebeka, počala.
Gn 25:24 - A keď sa jej naplnili dni pôrodu, boli dvojčatá v jej živote.

Verš 35
Ezauovi synovia: Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom a Kore.
Gn 36:10 - Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezauovej ženy Bašemat.

Verš 5
Jafetovi synovia: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch, Tiras.
Gn 10:2 - Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras.

Verš 8
Chamovi synovia: Kuš, Mesraim, Fut a Kanaán.
Gn 10:6 - Chamovi synovia sú Chus, Mesraim, Fut a Kanaán.

Verš 12
Fetrusim, Chašluim - odkiaľ vyšli Filištínci - a Kaftorim.
Gn 10:14 - Fetrusi, Kasluchovia - z nich vzišli Filištínci - a Kaftorčania.

Verš 17
Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch.
Gn 10:22 - Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram.

Verš 24
Sem, Arfaxad, Sale,
Gn 11:10 - Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad.
Lk 3:36 - on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha,

Verš 28
Abrahámovi synovia: Izák a Izmael.
Gn 16:15 - Potom Agar porodila Abramovi syna a Abram nazval syna, ktorého mu porodila Agar, Izmael.
Gn 21:2 - Sára teda počala a porodila Abrahámovi syna vo svojej starobe, a to v čase, ktorý jej predpovedal Boh.

Verš 29
Toto sú ich rody: Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbél, Mabsam,
Gn 25:13 - A toto sú mená Izmaelových synov podľa mien a podľa rodov: Izmaelov prvorodený bol Nabajot, potom Kedar, Adbél, Mabsan,

1Krn 1,1-4 - Porov. Gn 5,3–32.

1Krn 1,10 - O Nimródovi pozri Gn 10,9–12.

1Krn 1,17 - Chus, Hul, Geter a Mosoch boli Aramovi synovia.

1Krn 1,17-23 - Porov. Gn 10,22–29.

1Krn 1,19 - Meno Faleg znamená "deliť".

1Krn 1,29-31 - Porov. Gn 25,13–16.

1Krn 1,37 - Porov. Gn 36,13.

1Krn 1,38-42 - Porov. Gn 36,20–28.

1Krn 1,43-50 - Porov. Gn 36,31–39.

1Krn 1,51-54 - Porov. Gn 36,40–43.