výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Kr 16, 1-34

1 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jehu-vovi, synovi Chananiho, proti Bášovi povediac: 2 Pretože som ťa povýšil z prachu a dal som ťa za vodcu nad svojím ľudom Izraelom, a že si chodil po ceste Jeroboámovej a spôsobil si to, aby hrešil môj ľud Izrael, aby ma popudzovali svojimi hriechami, 3 hľa, odpracem po Bášovi i po jeho dome a dám, aby bol tvoj dom ako dom Jeroboáma, syna Nebátovho. 4 Toho, kto zomrie Bášovi v meste, budú žrať psi, a toho, kto mu zomrie na poli, budú žrať nebeskí vtáci. 5 A ostatné deje Bášove a to, čo robil, i jeho udatnosť, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? 6 A tak ľahol Báša a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Tirci. A kraľoval Éla, jeho syn, miesto neho. 7 A tedy aj skrze Jehu-va, syna Chananiho, proroka, stalo sa slovo Hospodinovo k Bášovi a k jeho domu, a to pre všetko to zlé, ktoré páchal, zlé v očiach Hospodinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk, aby bol ako dom Jeroboámov, a preto, že ho zabil. 8 V dvadsiatom šiestom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Éla, syn Bášov, nad Izraelom v Tirci dva roky. 9 A spiknul sa proti nemu jeho sluha Zimri, veliteľ polovice vozov, práve vtedy, keď pil v Tirci a bol opilý, v dome Arcu, ktorý bol nad jeho domom v Tirci. 10 Vtedy prišiel Zimri a uderil ho a zabil ho v dvadsiatom siedmom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval miesto neho. 11 A stalo sa, keď už kraľoval, hneď ako dosadol na jeho trón, že pobil celý dom Bášov. Neponechal mu ani močiaceho na stenu ani jeho príbuzných, ktorí by ho boli mali právo pomstiť, ani niktorého jeho priateľa. 12 A tak vyhladil Zimri celý dom Bášov podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril o Bášovi, skrze proroka Jehu-va, 13 pre všetky hriechy Bášu a pre hriechy Élu, jeho syna, ktorými hrešili a ktorými spôsobili to, že hrešil Izrael popudzujúc Hospodina, Boha Izraelovho, svojimi márnosťami. 14 A ostatné deje Élove a všetko to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? 15 V dvadsiatom siedmom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Zimri v Tirci sedem dní. A ľud táboril proti Gibbetonu, ktorý patril Filištínom. 16 A keď počul ľud, ktorý táboril pri Gibbetone, že vraj sa spiknul Zimri a že aj zabil kráľa, učinil celý Izrael Omriho, veliteľa vojska, kráľom nad Izraelom toho dňa v tábore. 17 Vtedy odišiel Omri a celý Izrael s ním od Gibbetona hore a obľahli Tircu. 18 A stalo sa, keď videl Zimri, že je mesto zaujaté, vošiel do paláca domu kráľovho a spálil nad sebou dom kráľov ohňom a zomrel, 19 pre svoje hriechy, ktorými hrešil robiac to, čo je zlé v očiach Hospodinových, chodiac po ceste Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorý spáchal, spôsobiac to, aby hrešil Izrael. 20 A ostatné deje Zimriho a jeho spiknutie, ktorým sa spiknul, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? 21 Vtedy sa rozdelil izraelský ľud na dvoje: polovica ľudu išla za Tibnim, synom Ginatovým, aby ho učinila kráľom, a polovica išla za Omrim. 22 Ale zvíťazil ľud, ktorý išiel za Omrim, nad ľudom, ktorý išiel za Tibnim, synom Ginatovým. A tak zomrel Tibni, a kraľoval Omri. 23 V tridsiatom prvom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Omri nad Izraelom, dvanásť rokov; v Tirci kraľoval šesť rokov. 24 A kúpil vrch Samáriu od Šemera za dve hrivny striebra. A keď vystavil vrch, nazval meno mesta, ktoré vystavil, po mene Šemera, pána vrchu, Samáriou. 25 A Omri robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a robil horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. 26 A chodil po všetkých cestách Jeroboáma, syna Nebátovho, a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, že hrešil Izrael, aby popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho, svojimi márnosťami. 27 A ostatné veci Omriho, ktoré robil, a jeho udatnosť, ktorú dokázal, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? 28 A ľahol Omri a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Samárii, a kraľoval Achab, jeho syn, miesto neho. 29 Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku Azu, judského kráľa, a Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v Samárii dvadsaťdva rokov. 30 A Achab, syn Omriho, robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. 31 A stalo sa, jako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru Etbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu. 32 A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil v Samárii. 33 A k tomu spravil Achab i háj a tak vykonal Achab ešte viac, aby popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho, nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním. 34 Za jeho dní vystavil Chiel Bételský Jericho. Za život Abiráma, svojho prvorodeného syna, ho založil a za život Segúba, svojho najmladšieho, postavil jeho brány, podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Jozuu, syna Núnovho.

1Kr 16, 1-34

Verš 2
Pretože som ťa povýšil z prachu a dal som ťa za vodcu nad svojím ľudom Izraelom, a že si chodil po ceste Jeroboámovej a spôsobil si to, aby hrešil môj ľud Izrael, aby ma popudzovali svojimi hriechami,
1Kr 14:7 - Idi, povedz Jeroboámovi: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Preto, že som ťa vyvýšil z prostredku ľudu a dal som ťa za vodcu nad svojím ľudom Izraelom

Verš 3
hľa, odpracem po Bášovi i po jeho dome a dám, aby bol tvoj dom ako dom Jeroboáma, syna Nebátovho.
1Kr 15:29 - A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi niktorej duše, dokiaľ ho len nevyhladil podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka, Achiáša Silonského,

Verš 4
Toho, kto zomrie Bášovi v meste, budú žrať psi, a toho, kto mu zomrie na poli, budú žrať nebeskí vtáci.
1Kr 14:11 - Toho, kto zomrie Jeroboámovi v meste, budú žrať psi, a toho, kto zomrie na poli, budú žrať nebeskí vtáci, lebo Hospodin hovoril.
1Kr 15:29 - A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi niktorej duše, dokiaľ ho len nevyhladil podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka, Achiáša Silonského,
1Kr 16:12 - A tak vyhladil Zimri celý dom Bášov podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril o Bášovi, skrze proroka Jehu-va,

Verš 7
A tedy aj skrze Jehu-va, syna Chananiho, proroka, stalo sa slovo Hospodinovo k Bášovi a k jeho domu, a to pre všetko to zlé, ktoré páchal, zlé v očiach Hospodinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk, aby bol ako dom Jeroboámov, a preto, že ho zabil.
1Kr 15:29 - A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi niktorej duše, dokiaľ ho len nevyhladil podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka, Achiáša Silonského,

Verš 10
Vtedy prišiel Zimri a uderil ho a zabil ho v dvadsiatom siedmom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval miesto neho.
2Kr 9:31 - A keď vošiel Jehu do brány, riekla: Či je pokoj, Zimri, vrahu svojho pána?

Verš 12
A tak vyhladil Zimri celý dom Bášov podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril o Bášovi, skrze proroka Jehu-va,
1Kr 16:1 - A stalo sa slovo Hospodinovo k Jehu-vovi, synovi Chananiho, proti Bášovi povediac:

Verš 34
Za jeho dní vystavil Chiel Bételský Jericho. Za život Abiráma, svojho prvorodeného syna, ho založil a za život Segúba, svojho najmladšieho, postavil jeho brány, podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Jozuu, syna Núnovho.
Joz 6:26 - Toho času zaviazal Jozua každého prísahou a vyslovil kliatbu: Nech je zlorečený pred Hospodinom muž, ktorý by povstal a staväl toto mesto, Jericho; za cenu svojho prvorodeného syna ho založí a za cenu svojho najmladšieho postaví jeho brány.

1Kr 16,4 - Porov. 14,11. I v tomto prípade sa proroctvo týka len Básových potomkov.

1Kr 16,7 - Rozumej: Na Básu príde trest aj pre vyvraždenie Jeroboamovho rodu.

1Kr 16,11 - Pozri pozn. k 1 Sam 25,22.

1Kr 16,24 - Amri bol z kmeňa Isacharovho. Južné kmene, najmä Efraim a Manasses, boli, tak sa zdá, na strane Tebniho. Aby si ich Amri získal, postavil na ich území celkom nové mesto, Samáriu, a urobil ho svojím hlavným mestom. Hrivna striebra vážila vtedy 43,66 kg.

1Kr 16,34 - Proroctvo o znovupostavení Jericha pozri Joz 6,26. Tu vlastne ani nie je reč o postavení mesta, ale o postavení ohradných múrov. Niektorí exegéti myslia, že do základov týchto zakopal Hiel zaživa svojho prvorodeného; pri dokončení stavby zas obetoval svojho najmladšieho syna. Podobné ľudské stavebné obety boli v tých časoch obvyklé. Pod základmi Bálovho chrámu v Nipure (Nippur) v Babylonsku, ale aj v palestínskych mestách Magedo, Gezer a Tanak našli pod domami vo veľkých krčahoch kostry mŕtvoliek novonarodených detí. - Udalosť Hielova preto súvisí s dejinami Achaba, lebo Hiel opevňoval Jericho asi na rozkaz Achaba.