výhody registrácie

2. list Solúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Sol 2, 1-17

1 Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, 2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. 3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. 4 Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha. 5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? 6 Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. 7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. 8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš 'zabije dechem svých úst' a zničí svým slavným příchodem. 9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky 10 a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11 Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. 12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. 13 Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, 14 abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. 15 Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. 16 Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, 17 nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

2Sol 2, 1-17

Verš 2
abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
Jer 29:8 - Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte.
Mt 24:4 - Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Ef 5:6 - Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.
Kol 2:18 - Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.
1Jn 4:1 - Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

Verš 3
Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
Mt 24:23 - Tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš nebo tam', nevěřte!
1Tim 4:1 - Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
1Jn 2:18 - Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.

Verš 4
Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.
Dan 11:36 - Král bude dělat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a činit větším nad každého boha a bude divně mluvit i proti Bohu bohů, co mu nepřísluší, a bude ho provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno.

Verš 8
A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš 'zabije dechem svých úst' a zničí svým slavným příchodem.
Jób 4:9 - Hynou Božím dechem, když zavane jeho hněv, je s nimi konec.
Iz 11:4 - nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka.

Verš 9
Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
Jn 8:41 - Vy konáte skutky svého otce." Řekli mu: "Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha."
2Kor 4:4 - Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
Ef 2:2 - v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
Dt 13:1 - Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš.
Zjv 13:13 - A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.

Verš 10
a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
2Kor 2:15 - Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí.
2Kor 4:3 - Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě.

Verš 11
Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
Rim 1:24 - Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;
1Tim 4:1 - Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

Verš 15
Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.
2Sol 3:6 - Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.

Verš 17
nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
1Sol 3:13 - ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

2Sol 2,2 - Zdá sa, že niektorí zle pochopili Pavlovo učenie o Kristovom druhom príchode a mysleli si, že čoskoro nastane. Preto sa Solúnčania nemajú dať pomýliť ani duchom, čiže zdanlivým prorockým nadchnutím, ani slovom, čiže mylným výkladom Písma, ani dajakým falšovaným listom, akoby Pánov deň bol časovo už blízko.

2Sol 2,3 - Pánovmu dňu bude podľa apokalyptických predstáv predchádzať všeobecný odpad od viery (Lk 18, 8; 1 Tim 4, 1; 2 Tim 3, 1–5; 1 Jn 2, 18; 4,3; 2 Pt 3,3) a zjavenie "človeka neprávosti", čiže Antikrista (porov. 1 Jn 2, 18).

2Sol 2,4 - Porov. Dan 11,36.

2Sol 2,6-7 - Pre nás záhadné tvrdenia. Pavol tu poukazuje na nepretržitú a skrytú činnosť satana a zla vo svete. No jeho verejnému vystúpeniu prekáža pravdepodobne sám Boh ("ten, čo ho zadŕža") a jeho plán spásy ("čo ho zadŕža").

2Sol 2,8 - Porov. Iz 11, 4. Zničenie dychom úst je charakteristickým prvkom židovskej apokalyptiky.

2Sol 2,9 - Satan je otec lži. Porov. Jn 8, 44; 1 Jn 2, 18.

2Sol 2,10 - Porov. 1 Sol 4, 11.

2Sol 2,11 - Pohania považovali prácu iba za zamestnanie otrokov, a preto záhaľka bola bežná. Grécky text tu používa dve slová s tým istým koreňom: ergazoménus a periergazoménus. Slovenský preklad nezachováva túto slovnú hračku, ktorá by sa dala preložiť asi takto: Robia to, že nič užitočné nerobia. Židia si vážili niektoré remeslá a zamestnania, ale určité druhy roboty sa im tiež priečili. Až kresťanstvo prinieslo v tejto veci úplný obrat, plné zhodnotenie a nadprirodzené očistenie a posvätenie práce, i tej najnižšej, ak je čestná a je prostriedkom na osobné zošľachtenie a pomocou blížnemu. Pavol si vlastnými rukami zarábal na chlieb, a tak pôsobil veľmi povzbudzujúco na veriacich (porov. 1 Kor 4, 12; Sk 18, 3; 20, 33 n).

2Sol 2,13 - "Prvotiny" sú prví Solúnčania, čo prijali vieru.

2Sol 2,15 - "Učenie", v gréckej pôvodine "parádosis" – "tradícia". Teda tradícia, čiže ústne podanie sa tiahne životom Cirkvi už od jej počiatku.

2Sol 2,17 - Pavol obyčajne listy diktoval a pravdepodobne preto, aby sa vylúčila možnosť falzifikácie, podpisoval ich vlastnou rukou (porov. 1 Kor 16, 21; Gal 6, 11; Kol 4, 18).