výhody registrácie

2. list Solúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

2Sol 2, 1-17

1 Prosímeť pak vás, bratří, skrze příští Pána našeho Jezukrista a naše shromáždění v něj, 2 Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův. 3 Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení, 4 Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh. 5 Nepomníte-liž, že ještě byv u vás, o tom jsem vám pravil? 6 A nyní co mešká, víte, totiž aby on teprv zjeven byl časem svým. 7 Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen. 8 A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své, 9 Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými, 10 A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. 11 A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži, 12 A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost. 13 Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří Pánu milí, že vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha a u víře pravdy, 14 K čemuž povolal vás skrze evangelium naše, k dojití slávy Pána našeho Jezukrista. 15 A protož, bratří, stůjtež a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buďto skrze řeč, buďto i skrze list náš. 16 On pak Pán náš Ježíš Kristus, a Bůh i Otec náš, kterýž zamiloval nás a dal nám potěšení věčné a naději dobrou z milosti, 17 Potěšujž srdcí vašich a utvrdiž vás v každém slovu i skutku dobrém.

2Sol 2, 1-17

Verš 2
Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův.
Jer 29:8 - Takto zajisté praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Nechť vás nesvodí proroci vaši, kteříž jsou mezi vámi, ani hadači vaši, a nespravujte se sny svými, jichž vy příčinou jste, aby je mívali.
Mt 24:4 - I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl.
Ef 5:6 - Žádný vás nesvoď marnými řečmi; nebo pro takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané.
Kol 2:18 - Nižádný vás nepředchvacuj svémyslně pokorou a náboženstvím andělským, v to, čehož neviděl, vysokomyslně se vydávaje, marně se nadýmaje smyslem těla svého,
1Jn 4:1 - Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.

Verš 3
Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,
Mt 24:23 - Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte.
1Tim 4:1 - Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských,
1Jn 2:18 - Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.

Verš 4
Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh.
Dan 11:36 - Král zajisté ten bude činiti podlé vůle své, a pozdvihne se a zvelebí nad každého boha, i proti Bohu nade všemi bohy nejsilnějšímu mluviti bude divné věci; a šťastně se mu povede až do vykonání prchlivosti, ažby se to, což uloženo jest, vykonalo.

Verš 8
A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,
Jób 4:9 - Od dchnutí Božího hynou, a duchem prchlivosti jeho v nic obracíni bývají.
Iz 11:4 - Ale souditi bude chudé podlé spravedlnosti, a v pravosti trestati tiché v zemi. Bíti zajisté bude zemi holí úst svých, a duchem rtů svých zabije bezbožného.

Verš 9
Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými,
Jn 8:41 - Vy činíte skutky otce svého. I řekli jemu: Myť z smilstva nejsme zplozeni, jednohoť Otce máme, totiž Boha.
2Kor 4:4 - V nichžto Bůh světa tohoto oslepil mysli, totiž v nevěrných, aby se jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovy, kterýž jest obraz Boží.
Ef 2:2 - V nichž jste někdy chodili podle obyčeje světa tohoto a podle knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury.
Dt 13:1 - Povstal-li by u prostřed tebe prorok, aneb někdo, ješto by míval sny, a ukázal by tobě znamení aneb zázrak,
Zjv 13:13 - A činí divy veliké, takže i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před obličejem mnohých lidí.

Verš 10
A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.
2Kor 2:15 - Neboť jsme Kristova vůně dobrá Bohu v těch, jenž k spasení přicházejí, i v těch, kteříž hynou,
2Kor 4:3 - Pakliť zakryté jest evangelium naše, před těmi, kteříž hynou, zakryté jest.

Verš 11
A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži,
Rim 1:24 - Protož i Bůh vydal je v žádosti srdce jejich, v nečistotu, aby zprznili těla svá vespolek,
1Tim 4:1 - Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských,

Verš 15
A protož, bratří, stůjtež a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buďto skrze řeč, buďto i skrze list náš.
2Sol 3:6 - Přikazujemeť pak vám, bratří, ve jménu Pána našeho Jezukrista, abyste se oddělovali od každého bratra, kterýž by se choval neřádně a ne podle naučení vydaného, kteréž přijal od nás.

Verš 17
Potěšujž srdcí vašich a utvrdiž vás v každém slovu i skutku dobrém.
1Sol 3:13 - Aby tak utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná v svatosti, před Bohem a Otcem naším, ku příští Pána našeho Jezukrista, se všemi svatými jeho.

2Sol 2,2 - Zdá sa, že niektorí zle pochopili Pavlovo učenie o Kristovom druhom príchode a mysleli si, že čoskoro nastane. Preto sa Solúnčania nemajú dať pomýliť ani duchom, čiže zdanlivým prorockým nadchnutím, ani slovom, čiže mylným výkladom Písma, ani dajakým falšovaným listom, akoby Pánov deň bol časovo už blízko.

2Sol 2,3 - Pánovmu dňu bude podľa apokalyptických predstáv predchádzať všeobecný odpad od viery (Lk 18, 8; 1 Tim 4, 1; 2 Tim 3, 1–5; 1 Jn 2, 18; 4,3; 2 Pt 3,3) a zjavenie "človeka neprávosti", čiže Antikrista (porov. 1 Jn 2, 18).

2Sol 2,4 - Porov. Dan 11,36.

2Sol 2,6-7 - Pre nás záhadné tvrdenia. Pavol tu poukazuje na nepretržitú a skrytú činnosť satana a zla vo svete. No jeho verejnému vystúpeniu prekáža pravdepodobne sám Boh ("ten, čo ho zadŕža") a jeho plán spásy ("čo ho zadŕža").

2Sol 2,8 - Porov. Iz 11, 4. Zničenie dychom úst je charakteristickým prvkom židovskej apokalyptiky.

2Sol 2,9 - Satan je otec lži. Porov. Jn 8, 44; 1 Jn 2, 18.

2Sol 2,10 - Porov. 1 Sol 4, 11.

2Sol 2,11 - Pohania považovali prácu iba za zamestnanie otrokov, a preto záhaľka bola bežná. Grécky text tu používa dve slová s tým istým koreňom: ergazoménus a periergazoménus. Slovenský preklad nezachováva túto slovnú hračku, ktorá by sa dala preložiť asi takto: Robia to, že nič užitočné nerobia. Židia si vážili niektoré remeslá a zamestnania, ale určité druhy roboty sa im tiež priečili. Až kresťanstvo prinieslo v tejto veci úplný obrat, plné zhodnotenie a nadprirodzené očistenie a posvätenie práce, i tej najnižšej, ak je čestná a je prostriedkom na osobné zošľachtenie a pomocou blížnemu. Pavol si vlastnými rukami zarábal na chlieb, a tak pôsobil veľmi povzbudzujúco na veriacich (porov. 1 Kor 4, 12; Sk 18, 3; 20, 33 n).

2Sol 2,13 - "Prvotiny" sú prví Solúnčania, čo prijali vieru.

2Sol 2,15 - "Učenie", v gréckej pôvodine "parádosis" – "tradícia". Teda tradícia, čiže ústne podanie sa tiahne životom Cirkvi už od jej počiatku.

2Sol 2,17 - Pavol obyčajne listy diktoval a pravdepodobne preto, aby sa vylúčila možnosť falzifikácie, podpisoval ich vlastnou rukou (porov. 1 Kor 16, 21; Gal 6, 11; Kol 4, 18).