výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Gn 2, 1-25

1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. 2 "And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. " 3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made. 4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens, 5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. 6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. 7 "And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. " 8 "And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed. " 9 "And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. " 10 "And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads. " 11 "The name of the first is Pison: that is it which compasses the whole land of Havilah, where there is gold; " 12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone. 13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasses the whole land of Ethiopia. 14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goes toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. 15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. 16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat: 17 But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it: for in the day that you eat thereof you shall surely die. 18 "And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an associated helper for him. " 19 "And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. " 20 "And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an associated helper for him. " 21 "And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof; " 22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. 23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. 24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh. 25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.

Gn 2, 1-25

Verš 2
"And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. "
Ex 20:11 - For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.
Ex 31:17 - It is a sign between me and the children of Israel for ever: for in six days the LORD made heaven and earth, and on the seventh day he rested, and was refreshed.
Dt 5:14 - "But the seventh day is the sabbath of the LORD your God: in it you shall not do any work, you, nor your son, nor your daughter, nor your manservant, nor your maidservant, nor your ox, nor your ass, nor any of your cattle, nor your stranger that is within your gates; that your manservant and your maidservant may rest as well as you. "
Heb 4:4 - For he spoke in a certain place of the seventh day likewise, And God did rest the seventh day from all his works.

Verš 7
"And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. "
1Kor 15:47 - "The first man is of the earth, earthy; the second man is the Lord from heaven. "
1Kor 15:45 - "And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a life-giving spirit. (o. pneuma) "

Verš 9
"And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. "
Zjv 2:7 - "He that has an ear, let him hear what the Spirit (o. pneuma) says unto the churches; To him that overcomes will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. "

Verš 22
And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
1Kor 11:8 - For the man is not of the woman: but the woman of the man.

Verš 23
And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
Mal 2:14 - Yet all of you say, Wherefore? Because the LORD has been witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously: yet is she your companion, and the wife of your covenant.
Ef 5:30 - For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.

Verš 24
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Mt 19:5 - And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they two shall be one flesh?
Mk 10:7 - "For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife; "
Ef 5:31 - For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.
1Kor 6:16 - What? know all of you not that he which is joined to an harlot is one body? for two, says he, shall be one flesh.
Ef 5:28 - So ought men to love their wives as their own bodies. He that loves his wife loves himself.

Verš 25
And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
Gn 3:7 - "And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. "

Gn 2,3 - Šesť biblických dní je šesť časových rozpätí. Deň je ohraničený večerom a ránom. Biblický deň sa teda začína ráno a končí sa opäť ráno. Avšak toto ohraničenie jednotlivých diel Božích dňami je úmyselne volené, lebo svätopisec šiestimi dňami Božej práce chce dať príklad svojim súkmeňovcom, aby šesť dní pracovali a v siedmy odpočívali a zasvätili ho: "Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil" (Ex 20,8–11).

Gn 2,4 - Úsek 2,4b – 3,24 obsahuje správu Jahvistického prameňa-dokumentu o stvorení človeka, ktorú autor Gn prikladá k prvej správe o stvorení sveta a človeka. Podľa tejto správy sa zdá, akoby bol človek prvým Božím dielom na zemi, čím sa chce zrejme vyzdvihnúť, že je hlavou stvorení.

Gn 2,7 - "Pán utvoril z hliny človeka (ha'adám)": zem ('adámáh). Teda už v mene človeka - Adama je označená látka, z ktorej pochádza ľudské telo. Tým sa chce naznačiť, že telo človeka je z tej istej zeme ako telo zvierat a že je smrteľné. "A vdýchol do jeho nozdier dych života", oživovacieho ducha. Toto druhé teda, čo robí človeka človekom, je duša, stvorená bezprostredne od Boha. A dušou človek predčí všetko viditeľné tvorstvo, dušou, ktorou sa človek pripodobňuje Bohu. Preto duša je viac než telo a výraz "tak sa stal človek živou bytosťou" (Gn 2,7) znie v hebrejskom origináli "tak sa stal človek živou dušou".

Gn 2,8 - Eden je meno krajiny a označuje úrodnú zem. Táto krajina bola vzhľadom na svätopisca na východ. "Pán vysadil v Edene raj", raj je teda záhradou, a takto sa aj v Písme volá: záhrada Pánova (Iz 51,3) alebo záhrada Božia (Ez 28,13; 31,8); je čiastkou krajiny Eden.

Gn 2,9 - "Strom života" je symbol nesmrteľnosti. Druhý strom, čo bol tiež v strede raja (3,3), bol "strom poznania dobra a zla"; nemá však meno od toho, že by v sebe mal niečo dobrého alebo zlého, ani preto, že by jeho ovocie obohatilo vedomosti človeka. Svoje meno má odtiaľ, že toto poznanie je Božím privilégiom.

Gn 2,10-14 - Kraje a rieky, ktorými svätopisec určuje polohu raja, dnes ťažko s istotou overiť alebo stotožniť. Dve rieky sú všeobecne známe: Hidekel, čiže Tigris, a Perát, čiže Eufrat. Teda v tomto prípade raj by bol v krajoch Arménie, na juh od Kaspického mora. Tam, kde pramenia tieto dve rieky. Rieky Pišon a Gihon a krajinu Havilah nemožno geograficky určiť. Kuš je asi kraj na východ od Babylonie. – Bdélium je príjemne voňajúca živica, vytekajúca zo stromu, ktorý sa vyskytuje v Arábii, Indii, Médii a Babylonsku. Stuhnuté kvapky bdélia sú vzácnym kadidlom.

Gn 2,16 - Boh všetky mimoprirodzené prednosti človeka viaže na poslušnosť človeka voči Bohu. Teda "strom poznania dobra a zla" je tu skúšobným kameňom prvých ľudí. Kedykoľvek by prekročili príkaz poslušnosti a jedli by zo stromu, odníme sa im dar nesmrteľnosti.

Gn 2,22 - "Z rebra, ktoré vybral Adamovi…, utvoril ženu" je obrazné vyjadrenie vzťahu, ktorý spája muža a ženu… Boh stvoril ženu z čiastky Adama, z rebra, ktoré je blízko srdca.

Gn 2,23 - "Mäso z môjho mäsa", lebo hebrejčina nepozná slovo "telo". – "Bude sa volať mužena, lebo je vzatá z muža." Slovenský preklad sa usiluje zachovať slovnú hračku, ktorá je v hebrejčine výraznejšia (muž = išš, žena = iššah).