výhody registrácie

Kniha Deuteronómium

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Dt 27, 1-26

1 I přikázal Mojžíš a izraelští starší lidu: Dbejte na každý příkaz, který vám dnes udílím. 2 V den, kdy přejdete Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, postavíš si veliké kameny a obílíš je vápnem. 3 Napíšeš na ně všechna slova tohoto zákona, až přejdeš Jordán a vejdeš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do země oplývající mlékem a medem, jak k tobě mluvil Hospodin, Bůh tvých otců. 4 Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. 5 Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem. 6 Z neopracovaných kamenů vybuduješ oltář Hospodinu, svému Bohu, a budeš na něm obětovat zápalné oběti Hospodinu, svému Bohu. 7 Budeš tam také obětovat a jíst pokojné oběti a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. 8 A na kameny napíšeš co nejzřetelněji všechna slova tohoto zákona. 9 I promluvil Mojžíš a lévijští kněží k celému Izraeli: Ztiš se a slyš, Izraeli, stal ses dnešního dne lidem Hospodina, svého Boha. 10 Budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a plnit jeho příkazy a jeho nařízení, která ti dnes přikazuji. 11 Onoho dne Mojžíš lidu dále přikázal: 12 Až přejdete Jordán, postaví se na hoře Gerizímu, aby žehnali lidu: Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín. 13 A tito se postaví na hoře Ébalu, aby zlořečili: Rúben, Gád, Ašer, Zabulón, Dan a Neftalí. 14 Lévijci střídavě se všemi izraelskými muži budou pronášet zvýšeným hlasem: 15 "Buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu, ohavnost před Hospodinem, výrobek rukou řemeslníka, a uloží ji v úkrytu." A všechen lid odpoví a řekne: "Amen." 16 "Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku." A všechen lid řekne: "Amen." 17 "Buď proklet, kdo posouvá mezník svého bližního." A všechen lid řekne: "Amen." 18 "Buď proklet, kdo svádí slepce z cesty." A všechen lid řekne: "Amen." 19 "Buď proklet, kdo převrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy." A všechen lid řekne: "Amen." 20 "Buď proklet, kdo obcuje se ženou svého otce, neboť odkryl cíp pláště svého otce." A všechen lid řekne: "Amen." 21 "Buď proklet, kdo obcuje s nějakým zvířetem." A všechen lid řekne: "Amen." 22 "Buď proklet, kdo obcuje se svou sestrou, dcerou svého otce nebo dcerou své matky." A všechen lid řekne: "Amen." 23 "Buď proklet, kdo obcuje se svou tchyní." A všechen lid řekne: "Amen." 24 "Buď proklet, kdo tajně ubije svého bližního." A všechen lid řekne: "Amen." 25 "Buď proklet, kdo vezme úplatek, aby ubil člověka a prolil nevinnou krev." A všechen lid řekne: "Amen." 26 "Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je." A všechen lid řekne: "Amen."

Dt 27, 1-26

Verš 2
V den, kdy přejdete Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, postavíš si veliké kameny a obílíš je vápnem.
Joz 4:1 - Když celý ten pronárod do jednoho přešel Jordán, řekl Hospodin Jozuovi:

Verš 26
"Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je." A všechen lid řekne: "Amen."
Gal 3:10 - Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: 'Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.'

Verš 5
Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem.
Ex 20:25 - Jestliže mi budeš dělat oltář z kamenů, neotesávej je; kdybys je opracoval dlátem, znesvětil bys je.
Joz 8:31 - jak Izraelcům přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, tak jak je napsáno v Knize Mojžíšova zákona: oltář z neotesaných kamenů, neopracovaných železem. Na něm přinesli Hospodinu oběti zápalné a obětovali oběti pokojné.

Dt 27,3 - Slová tohto zákona – nie je isté, o aký rozsah zákona ide. Autori sú rozličných mienok; jedni myslia, že ide o celý Pentateuch, druhí tvrdia, že autor hovorí iba o Deuteronómiu atď. Joz. Flávius sa domnieval, že "zákon" na tomto mieste sú len "kliatby" a "požehnania", ktoré nasledujú (vv. 16–26).

Dt 27,5 - Oltár pri obnove zmluvy v zasľúbenej zemi má byť taký, aký mali pri vrchu Sinaj, keď Pán po prvý raz uzavrel s Izraelitmi zmluvu Ex 20,25.

Dt 27,15-26 - Dvanásť kliatieb vo všeobecnosti zahrňuje porušenie celého zákona. Niektoré kliatby týkajú sa prestúpenia príkazov Desatora. Kliatbami Mojžiš zavrhuje hriech a robí výstrahu tým, čo by zanedbali zákonné predpisy. Takto zákon stal sa kliatbou, ak ho niekto nezachoval (Gal 3,13).