výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Pie 8, 1-14

1 Ó bys byl jako bratr můj požívající prsí matky mé, abych tě naleznuc vně, políbila, a nebyla zahanbena. 2 Vedla bych tě, a uvedla do domu matky své, a tu bys mne vyučoval; a jáť bych dala píti vína strojeného, a mstu z jablek zrnatých. 3 Levice jeho pod hlavou mou, a pravicí svou objímá mne. 4 Přísahou vás zavazuji, dcery Jeruzalémské, abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého mého, dokudž by sám nechtěl. 5 Která jest to, jenž vstupuje z pouště, zpolehši na milého svého? Pod jabloní vzbudila jsem tě; tuť tebe počala matka tvá, tuť tě počala rodička tvá. 6 Položiž mne jako pečet na srdce své, jako pečetní prsten na ruku svou. Nebo silné jest jako smrt milování, tvrdá jako hrob horlivost; uhlí její uhlí řeřavé, plamen nejprudší. 7 Vody mnohé nemohly by uhasiti tohoto milování, aniž ho řeky zatopí. Kdyby někdo dáti chtěl všecken statek domu svého za takovou milost, se vším tím pohrdnut by byl. 8 Sestru máme maličkou, kteráž ještě nemá prsí. Co učiníme s sestrou svou v den, v kterýž bude řeč o ní? 9 Jestliže jest zed, vzděláme na ní palác stříbrný; pakli jest dveřmi, obložíme je dskami cedrovými. 10 Já jsem zed, a prsy mé jako věže; takž jsem byla před očima jeho, jako nacházející pokoj. 11 Vinici měl Šalomoun v Balhamon, kteroužto pronajal strážným, aby jeden každý přinášel za ovoce její tisíc stříbrných. 12 Ale vinice má, kterouž mám, přede mnou jest. Mějž sobě ten tisíc, ó Šalomoune, a dvě stě ti, kteříž ostříhají ovoce jejího. 13 Ó ty, kteráž bydlíš v zahradách, přáteléť pozorují hlasu tvého, ohlašujž mi se. 14 Pospěš, milý můj, a připodobni se k srně nebo mladému jelenu, na horách vonných věcí.

Pie 8, 1-14

Verš 3
Levice jeho pod hlavou mou, a pravicí svou objímá mne.
Pie 2:6 - Levice jeho pod hlavou mou, a pravicí svou objímá mne.

Verš 4
Přísahou vás zavazuji, dcery Jeruzalémské, abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého mého, dokudž by sám nechtěl.
Pie 2:7 - Zavazujiť vás přísahou, dcery Jeruzalémské, skrze srny a laně polní, abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého mého, dokudž by nechtěl.
Pie 3:5 - Přísahou vás zavazuji, dcery Jeruzalémské, skrze srny a laně polní, abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého mého, dokudž by sám nechtěl.

Verš 14
Pospěš, milý můj, a připodobni se k srně nebo mladému jelenu, na horách vonných věcí.
Zjv 22:17 - A Duch i nevěsta řkou: Pojď. A kdož slyší, rciž: Přijď. A kdož žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života darmo.
Zjv 22:20 - Takť praví ten, kterýž svědectví vydává o těchto věcech: Jistěť přijdu brzo. Amen. Přijdiž tedy, Pane Ježíši.

Verš 7
Vody mnohé nemohly by uhasiti tohoto milování, aniž ho řeky zatopí. Kdyby někdo dáti chtěl všecken statek domu svého za takovou milost, se vším tím pohrdnut by byl.
Rim 8:28 - Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou.

Pies 8,2 - Voňavé víno, granátový mušt sú zobrazovateľmi prejavov tej najopojnejšej a najsilnejšej lásky.

Pies 8,5 - Ženích pripomína mladuche jej doterajší domov a jej dnešné šťastie.

Pies 8,6 - Muži v staroveku nosievali prsteň, ktorým pečatili, na šnúročke na krku a poniektorí na ramene (porov. Gn 38,18) a zaobchádzali s ním ako so vzácnou a svätou vecou (porov. Jer 22,24; Ag 2,23). – Láska býva tvrdá, neúprosná ako "šeól", podsvetie, hrob. Koho pohltili, toho nikdy nevydajú naspäť. – Jahve je Božie meno. Jahveho žiar tu značí silu, veľkosť lásky.

Pies 8,10 - Zmysel verša: Mýlite sa, bratia, keď si myslíte, že nie som ešte súca na vydaj. Ej, veru, veru som, lež ťažko si ma získať. Svojmu ženíchovi som sa však už dávno celým srdcom oddala a dávno som mu dokázala svoju lásku.

Pies 8,11 - Bál-Hamon, miesto, ktoré nie je bližšie známe. – Šalamún má vinicu, čo mu donáša veľký výnos. Ženíchovi je však viac hodna jeho vinica (tou mu je mladucha) než výnosná a veľká vinica, čo vlastní kráľ Šalamún.