výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Pie 8, 1-14

1 Vajha lennél nékem én atyámfia, ki az én anyámnak emlõjét szopta, 2 Elvinnélek, bevinnélek anyámnak házába, 3 Az õ balkeze az én fejem alatt, 4 Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, 5 Kicsoda ez a ki feljõ a pusztából, 6 Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, 7 Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet: 8 Kicsiny húgunk van nékünk, 9 Ha õ kõfal, 10 [Mikor] én [olyan leszek, mint] a kõfal, 11 Szõlõje volt Salamonnak Baálhamonban, 12 Az én szõlõmre, mely én reám néz, nékem gondom lesz: 13 Oh te, a ki lakol a kertekben! 14 Fuss én szerelmesem,

Pie 8, 1-14

Verš 3
Az õ balkeze az én fejem alatt,
Pie 2:6 - Az õ balkeze az én fejem alatt van,

Verš 4
Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai,
Pie 2:7 - Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai,
Pie 3:5 - Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai,

Verš 14
Fuss én szerelmesem,
Zjv 22:17 - És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jõjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
Zjv 22:20 - Ezt mondja, a ki ezekrõl bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!

Verš 7
Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet:
Rim 8:28 - Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik [az] [õ] végzése szerint hivatalosak.

Pies 8,2 - Voňavé víno, granátový mušt sú zobrazovateľmi prejavov tej najopojnejšej a najsilnejšej lásky.

Pies 8,5 - Ženích pripomína mladuche jej doterajší domov a jej dnešné šťastie.

Pies 8,6 - Muži v staroveku nosievali prsteň, ktorým pečatili, na šnúročke na krku a poniektorí na ramene (porov. Gn 38,18) a zaobchádzali s ním ako so vzácnou a svätou vecou (porov. Jer 22,24; Ag 2,23). – Láska býva tvrdá, neúprosná ako "šeól", podsvetie, hrob. Koho pohltili, toho nikdy nevydajú naspäť. – Jahve je Božie meno. Jahveho žiar tu značí silu, veľkosť lásky.

Pies 8,10 - Zmysel verša: Mýlite sa, bratia, keď si myslíte, že nie som ešte súca na vydaj. Ej, veru, veru som, lež ťažko si ma získať. Svojmu ženíchovi som sa však už dávno celým srdcom oddala a dávno som mu dokázala svoju lásku.

Pies 8,11 - Bál-Hamon, miesto, ktoré nie je bližšie známe. – Šalamún má vinicu, čo mu donáša veľký výnos. Ženíchovi je však viac hodna jeho vinica (tou mu je mladucha) než výnosná a veľká vinica, čo vlastní kráľ Šalamún.