výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Pie 8, 1-14

1 Obyżeś był jako bratem moim, pożywając piersi matki mojej! abym cię znalazłszy na dworzu, pocałowała cię, a nie była wzgardzona. 2 Prowadziłabym cię, i wprowadziła do domu matki mojej, gdziebyś mię uczył; a jabym ci dała pić wino przyprawne i moszcz z jabłek moich granatowych. 3 Lewica jego pod głową moją, a prawicą swoją obłapia mię. 4 Poprzysięgam was, córki Jeruzalemskie! abyście nie budziły ani przerywały snu miłego mego, dokąd nie zechce. 5 Któraż to jest, co występuje z puszczy, podparłszy się miłego swego? Pod jabłonią wzbudziłam cię, tam cię poczęła matka twoja, tam cię poczęła rodzicielka twoja. 6 Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego! albowiem miłość mocna jest jako śmierć, twarda jako grób zawistna miłość; węgle jej jako węgle ogniste i jako płomień gwałtowny. 7 Wody wielkie nie mogłyby zagasić tej miłości, ani rzeki zatopić; choćby kto wszystkę majętność domu swego dał za takową miłość, byłby pewnie wzgardzony. 8 Mamy sistrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? 9 Jeźliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeźli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi. 10 Jam jest mur, a piersi moje jako wieże. Wtenczas byłam przed oczyma jego, jako ta, która znajduje pokój. 11 Winnicę miał Salomon w Baalhamon, którą winnicę najął stróżom, aby każdy przynosił za owoc jej tysiąc srebrników. 12 Ale winnica moja, którą mam, jest przedemną. Miej sobie tysiąc srebrników, Salomonie, a dwieście ci którzy strzegą owocu jej. 13 O ty, która mieszkasz w ogrodach! przyjaciele słyuchają głosu twego; ozwijże mi się! 14 Pospiesz się, miły mój! a bądź podobnym sarnie, albo młodemu jelonkowi na górach ziół wonnych.

Pie 8, 1-14

Verš 3
Lewica jego pod głową moją, a prawicą swoją obłapia mię.
Pie 2:6 - Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obłapia mię.

Verš 4
Poprzysięgam was, córki Jeruzalemskie! abyście nie budziły ani przerywały snu miłego mego, dokąd nie zechce.
Pie 2:7 - Poprzysięgam was, córki Jeruzalemskie! przez sarny i łanie polne, abyście nie budziły i nie przerywały snu miłego mego, dokąd nie zechce.
Pie 3:5 - Poprzysięgam was, córki Jeruzalemskie! przez sarny i łanie polne, abyście nie budziły ani przerywały snu miłego mojego, dokądby nie zechciał.

Verš 14
Pospiesz się, miły mój! a bądź podobnym sarnie, albo młodemu jelonkowi na górach ziół wonnych.
Zjv 22:17 - A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo.
Zjv 22:20 - Tak mówi ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź, Panie Jezusie!

Verš 7
Wody wielkie nie mogłyby zagasić tej miłości, ani rzeki zatopić; choćby kto wszystkę majętność domu swego dał za takową miłość, byłby pewnie wzgardzony.
Rim 8:28 - A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są.

Pies 8,2 - Voňavé víno, granátový mušt sú zobrazovateľmi prejavov tej najopojnejšej a najsilnejšej lásky.

Pies 8,5 - Ženích pripomína mladuche jej doterajší domov a jej dnešné šťastie.

Pies 8,6 - Muži v staroveku nosievali prsteň, ktorým pečatili, na šnúročke na krku a poniektorí na ramene (porov. Gn 38,18) a zaobchádzali s ním ako so vzácnou a svätou vecou (porov. Jer 22,24; Ag 2,23). – Láska býva tvrdá, neúprosná ako "šeól", podsvetie, hrob. Koho pohltili, toho nikdy nevydajú naspäť. – Jahve je Božie meno. Jahveho žiar tu značí silu, veľkosť lásky.

Pies 8,10 - Zmysel verša: Mýlite sa, bratia, keď si myslíte, že nie som ešte súca na vydaj. Ej, veru, veru som, lež ťažko si ma získať. Svojmu ženíchovi som sa však už dávno celým srdcom oddala a dávno som mu dokázala svoju lásku.

Pies 8,11 - Bál-Hamon, miesto, ktoré nie je bližšie známe. – Šalamún má vinicu, čo mu donáša veľký výnos. Ženíchovi je však viac hodna jeho vinica (tou mu je mladucha) než výnosná a veľká vinica, čo vlastní kráľ Šalamún.