výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Pie 5, 1-16

1 Přišelť jsem do zahrady své, sestro má choti, sbírám mirru svou i vonné věci své, jím plást svůj i med svůj, pijí víno své a mléko své. Jezte, přátelé, píte a hojně se napíte, moji milí. 2 Spávámť, a však srdce mé bdí. Hlas milého mého, tlukoucího: Otevři mi, sestro má, přítelkyně má, holubičko má, upřímá má; nebo hlava má plná jest rosy, a kadeře mé krůpějí nočních. 3 Svlékla jsem sukni svou, kterakž ji obleku? Umyla jsem nohy své, což je mám káleti? 4 Milý můj sáhl rukou svou skrze dvéře, a vnitřnosti mé pohnuly se ve mně. 5 I vstala jsem, abych otevřela milému svému, a aj, z rukou mých kapala mirra, i z prstů mých, mirra tekutá na rukovětech závory. 6 Otevřelať jsem byla milému svému, ale milý můj již byl ušel, a pominul. Duše má byla vyšla, když on promluvil. Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho; volala jsem ho, ale neozval se mi. 7 Nalezše mne strážní, kteříž chodí po městě, zbili mne, ranili mne, vzali i rouchu mou se mne strážní zdí městských. 8 Zavazuji vás přísahou dcery Jeruzalémské, jestliže byste našly milého mého, co jemu povíte? Že jsem nemocná milostí. 9 Což má milý tvůj mimo jiné milé, ó nejkrásnější z žen? Co má milý tvůj nad jiné milé, že nás tak přísahou zavazuješ? 10 Milý můj jest bílý a červený, znamenitější nežli deset tisíců jiných. 11 Hlava jeho jako ryzí zlato, vlasy jeho kadeřavé, černé jako havran. 12 Oči jeho jako holubic nad stoky vod, jako v mléce umyté, stojící v slušnosti. 13 Líce jeho jako záhonkové vonných věcí, jako květové vonných věcí; rtové jeho jako lilium prýštící mirru tekutou. 14 Ruce jeho prstenové zlatí, vysazení kamením drahým jako postavcem modrým; břicho jeho stkvělost slonové kosti zafiry obložené. 15 Hnátové jeho sloupové mramoroví, na podstavcích zlata nejčistšího založení; oblíčej jeho jako Libán, výborný jako cedrové. 16 Ústa jeho přesladká, a všecken jest přežádostivý. Takovýť jest milý můj, takový jest přítel můj, ó dcery Jeruzalémské. [ (Song of Solomon 5:17) Kamže odšel milý tvůj, ó nejkrásnější z žen? Kam se obrátil milý tvůj? A hledati ho budeme s tebou. ]

Pie 5, 1-16

Verš 8
Zavazuji vás přísahou dcery Jeruzalémské, jestliže byste našly milého mého, co jemu povíte? Že jsem nemocná milostí.
Pie 3:5 - Přísahou vás zavazuji, dcery Jeruzalémské, skrze srny a laně polní, abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého mého, dokudž by sám nechtěl.

Verš 1
Přišelť jsem do zahrady své, sestro má choti, sbírám mirru svou i vonné věci své, jím plást svůj i med svůj, pijí víno své a mléko své. Jezte, přátelé, píte a hojně se napíte, moji milí.
Iz 41:8 - Ale ty, Izraeli služebníče můj, ty Jákobe, kteréhož jsem vyvolil, símě Abrahama, přítele mého,
Jak 2:23 - A tak naplněno jest Písmo, řkoucí: I uvěřil Abraham Bohu, a počteno jest jemu to za spravedlnost, a přítelem Božím nazván jest.

Verš 12
Oči jeho jako holubic nad stoky vod, jako v mléce umyté, stojící v slušnosti.
Pie 1:15 - Aj, jak jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná! Oči tvé jako holubičí.
Pie 4:1 - Aj, jak jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná! Oči tvé jako holubičí mezi kadeři tvými, vlasy tvé jako stáda koz, kteréž vídati na hoře Galád.

Verš 6
Otevřelať jsem byla milému svému, ale milý můj již byl ušel, a pominul. Duše má byla vyšla, když on promluvil. Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho; volala jsem ho, ale neozval se mi.
Pie 3:1 - Na ložci svém v noci hledala jsem toho, kteréhož miluje duše má. Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho.

Pies 5,2 - V Palestíne padá veľa rosy, lebo teplota sa v noci veľmi zníži.

Pies 5,5 - Ženích vylial na závoru najjemnejšiu myrhu na znak svojej návštevy a pozornosti.

Pies 5,10 - "Bielunký a rumenný" je vari naše "krv a mlieko". Vyjadruje sa tým dokonalé zdravie.

Pies 5,11 - Ženíchove čierne (na Východe najvzácnejšie) kučeravé vlasy, splývajúce voľne, pohybujú sa ako riasy na datľovej palme, keď ju rozkolíše vietor.

Pies 5,12 - Prirovnanie vystihuje pohyblivosť očí (bystriny vôd), lesk a farbu (mlieko značí bielu čiastku oka, zrenica je holúbok a rohovka breh, na ktorom on sedí). Snúbenec má teda sivé oči.

Pies 5,13 - Obyvatelia týchto krajín si podnes pri slávnostných príležitostiach navoniavajú a napúšťajú brady voňavkami.

Pies 5,14 - Taršiš sa v dávnoveku volal kraj na poriečí rieky Quadalquivir v južnom Španielsku. Taršišový drahokam je chryzolit. Tu meno podľa náleziska. Prirovnanie drieku (pŕs a brucha) ku slonovej kosti vystihuje jeho farbu, čistotu a jemnosť. – Zafíry sú drahokamy beláskavej farby. Zdobili pás ženíchov. Zas iní vykladatelia sa nazdávajú, že sa zafírmi a chryzolitmi vystihuje krása tetovania.

Pies 5,15 - Mramorové stĺpy vyjadrujú pevnosť. Zlatom sa tu zasa naznačuje obuv, ozdobená, vyšívaná jemným zlatom. – Ženíchova postava je majestátna ako libanonský céder (porov. 5,10).