výhody registrácie

Kazateľ

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Kaz 7, 1-29

1 Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. 2 Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí, a živý si to může vzít k srdci. 3 Lepší je hoře než smích, neboť zachmuřelá tvář prospívá srdci. 4 Srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek. 5 Lépe je slyšet důtku od moudrého než poslouchat opěvování od hlupáků, 6 neboť jako praskot trní pod hrncem je smích hlupáka. I to je pomíjivost. 7 Útlak i z moudrého udělá ztřeštěnce a dar ničí srdce. 8 Lepší je zakončení věci než její počátek, lepší je trpělivost nežli povýšenost. 9 Nepropukej v náhlé hořekování, neboť hořekování si hoví v klíně hlupáků. 10 Neříkej: "Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?" To není moudré, ptáš-li se na to. 11 Dobrá je moudrost, jakož i dědictví, užitečná těm, kdo vidí slunce; 12 být ve stínu moudrosti je jako být ve stínu peněz, avšak užitečnější je poznat moudrost: ta zachovává život tomu, kdo ji má. 13 Pohleď na Boží dílo! Kdo může narovnat, co on zkřivil? 14 V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm. 15 To všechno jsem viděl ve dnech své pomíjivosti: Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě. 16 Nebuď příliš spravedlivý ani nadmíru moudrý; proč by ses měl zničit? 17 Nebuď příliš svévolný a nebuď jako pomatenec; proč bys umíral, než vyprší tvůj čas? 18 Bude dobře, když se tohoto přidržíš a ono nespustíš ze zřetele; vždyť kdo se bojí Boha, ujde obojímu. 19 Moudrost dává moudrému více síly, než jakou má deset mocných v městě. 20 Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil. 21 Nevšímej si všech řečí, které se vedou, abys neuslyšel, jak tě zlehčuje tvůj otrok. 22 Sám v srdci víš, žes i ty častokrát zlehčoval druhé. 23 To všechno jsem chtěl vyzkoušet moudrostí; řekl jsem si: Budu moudrý. Ale moudrost se ode mne vzdalovala. 24 Daleko je to, co se stalo, hluboko, přehluboko; kdo to nalezne? 25 Zaměřil jsem se cele na to, abych poznal a prozkoumal a vyhledal moudrost a smysl všeho, abych poznal i hloupou svévoli a ztřeštěnou pomatenost. 26 A přicházím na to, že trpčí než smrt je žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta. Kdo je Bohu milý, unikne jí, hříšník jí však bude lapen. 27 Hleď, na to jsem přišel, řekl Kazatel, když jsem porovnával jedno s druhým, abych se dopídil smyslu, 28 jejž jsem stále hledal a nenalézal: Mezi tisíci jsem našel jednoho člověka, ale ženu jsem mezi těmi všemi nenalezl. 29 Hleď, jenom na to jsem přišel, že Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky.

Kaz 7, 1-29

Verš 1
Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.
Prís 22:1 - Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.

Verš 5
Lépe je slyšet důtku od moudrého než poslouchat opěvování od hlupáků,
Prís 13:18 - Chudoba a hanba stihnou toho, kdo se vyhýbá trestu, kdežto kdo dbá na domluvu, bude vážený.
Prís 15:31 - Ucho, které poslouchá životodárné domluvy, bude přebývat mezi moudrými.

Verš 6
neboť jako praskot trní pod hrncem je smích hlupáka. I to je pomíjivost.
Ž 58:9 - Ať se ztratí jako slizký plž, jako potracený plod, který neuzřel slunce.

Verš 20
Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil.
1Kr 8:46 - Zhřeší-li proti tobě, neboť není člověka, který by nehřešil, a ty se na ně rozhněváš a vydáš je nepříteli, aby je zajali a jaté vedli do nepřátelské země, vzdálené nebo blízké,
2Krn 6:36 - Zhřeší-li proti tobě, neboť není člověka, který by nehřešil, a ty se na ně rozhněváš a vydáš je nepříteli,aby je zajali a jaté vedli do země vzdálené nebo blízké,
Prís 20:9 - Kdo může říci: "Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu"?
1Jn 1:8 - Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.

Verš 25
Zaměřil jsem se cele na to, abych poznal a prozkoumal a vyhledal moudrost a smysl všeho, abych poznal i hloupou svévoli a ztřeštěnou pomatenost.
Kaz 1:17 - Předsevzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i ztřeštěnost a pomatenost. Poznal jsem však, že i to je honička za větrem,
Kaz 2:12 - I pohlédl jsem a viděl moudrost i ztřeštěnost a pomatenost. Jaký člověk nastoupí po králi, jehož si ustanovili před tím?

Verš 26
A přicházím na to, že trpčí než smrt je žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta. Kdo je Bohu milý, unikne jí, hříšník jí však bude lapen.
Prís 5:3 - Ze rtů cizí ženy sice kape med, a její jazyk je hladší než olej,
Prís 6:24 - Budou tě střežit před špatnou ženou, před úlisným jazykem cizinky.
Prís 7:6 - Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu
Prís 6:26 - Nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, žena jiného však loví drahou duši.
Prís 7:23 - než mu šíp rozetne játra; spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život.
Prís 22:14 - Ústa cizaček jsou hluboká jáma; na koho se Hospodin rozhněvá, ten tam spadne.

Kaz 7,1 - V prvom hebrejskom texte je slovná hra: lepšia je dobrá povesť (meno: šem) ako olej (šemen). Význam doslovne: vnútorná hodnota človeka je cennejšia ako jeho vonkajšok. Výrok, že smrť je lepšia od narodenia, nesmieme vytrhnúť zo súvisu, akoby tu Kazateľ prednášal o hodnote smrti. Tieto dve myšlienky najskôr tak súvisia, že dobré meno prežije aj smrť, kým voňavka po hostine hneď vypáchne. Treba sa viac starať o dobré meno než o vonkajšiu telesnú úhľadnosť.

Kaz 7,6 - Slová: tŕnie (hebr. sirim), kotol (hebr. sir) zasa predstavujú v pôvodine slovnú hru.

Kaz 7,7 - Útlak (hebr. ošeq) môže znamenať aj násilné olúpenie, ozbíjanie o majetok.

Kaz 7,12 - "Tieň" má význam ochrany, záštity.

Kaz 7,13 - Život treba brať taký, aký je. Nemáme čakať od neho iba príjemné veci, ale treba sa pripraviť aj na jeho skúšky.

Kaz 7,17-18 - Kto sa bojí Boha, ten nájde aj správnu strednú cestu, ktorá vedie k nemu.

Kaz 7,19 - Iní by chceli odchylne hláskovať hebr. slovo a dostali by zmysel: desať štítov ochranných (miesto šallitim čítajú šelatim).

Kaz 7,25-29 - Ako je múdrosť zobrazená čnostnou ženou (porov. Prís hl. 9 a 31), tak zasa pochabosť je predstavená necudnicou (Prís hl. 5 – 7).

Kaz 7,28 - Neprajný úsudok o vtedajšej žene je príznačný pre novšie knihy Starého zákona (Prís 2,16 n.; hl. 5; Sir 9,1–13; 25,17–36; 26,8–15).