výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

2Kr 15, 1-38

1 Léta sedmmecítmého Jeroboáma krále Izraelského kraloval Azariáš syn Amaziáše, krále Judského. 2 V šestnácti letech byl, když počal kralovati, a kraloval padesáte dvě létě v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Jecholia z Jeruzaléma. 3 Ten činil, což dobrého jest před očima Hospodinovýma vedlé všech věcí, kteréž činil Amaziáš otec jeho. 4 A však výsostí nezkazili, ještě lid obětoval a kadil na výsostech. 5 Ranil pak Hospodin krále, tak že byl malomocný až do dne smrti své, a bydlil v domě obzvláštním. Pročež Jotam syn královský držel správu nad domem, soudě lid země. 6 O jiných pak činech Azariášových, i cožkoli činil, psáno jest v knize o králích Judských. 7 I usnul Azariáš s otci svými, a pochovali jej s otci jeho v městě Davidově, a kraloval Jotam syn jeho místo něho. 8 Léta třidcátého osmého Azariáše krále Judského kraloval Zachariáš syn Jeroboamův nad Izraelem v Samaří šest měsíců. 9 A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, jakž činívali otcové jeho, neuchýliv se od hříchů Jeroboáma syna Nebatova, kterýž přivedl k hřešení Izraele. 10 I spikl se proti němu Sallum syn Jábes a bil ho před lidem, i zabil jej a kraloval místo něho. 11 O jiných pak věcech Zachariášových zapsáno jest v knize o králích Izraelských. 12 Toť jest slovo Hospodinovo, kteréž mluvil k Jéhu, řka: Synové tvoji do čtvrtého kolena seděti budou na stolici Izraelské. A tak se stalo. 13 Sallum syn Jábesův kraloval léta třidcátého devátého Uziáše krále Judského, a kraloval jeden měsíc v Samaří. 14 Nebo přitáhl Manahem syn Gádi z Tersa, a přišed do Samaří, porazil Sallum syna Jábes v Samaří, a zabiv jej, kraloval na místě jeho. 15 O jiných pak činech Sallum i spiknutí jeho, kteréž učinil, zapsáno jest v knize o králích Izraelských. 16 Tehdy pohubil Manahem město Tipsach, a všecky, kteříž byli v něm, i všecky končiny jeho od Tersa, proto že mu ho neotevřeli. I pomordoval je, a všecky těhotné jejich zroztínal. 17 Léta třidcátého devátého Azariáše krále Judského kraloval Manahem syn Gádi nad Izraelem v Samaří za deset let. 18 A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, neodvrátiv se od hříchů Jeroboáma syna Nebatova, (kterýž přivedl Izraele k hřešení), po všecky dny své. 19 Když pak vytáhl Ful král Assyrský proti zemi té, dal Manahem Fulovi deset tisíc centnéřů stříbra, aby mu byl nápomocen k utvrzení království v rukou jeho. 20 I uložil Manahem daň na Izraele, na všecky bohaté, aby dávali králi Assyrskému jeden každý po padesáti lotech stříbra. Takž obrátiv se král Assyrský, nemeškal se více tu v zemi. 21 O jiných pak činech Manahemových, a cožkoli činil, zapsáno jest v knize o králích Izraelských. 22 I usnul Manahem s otci svými, a kraloval Pekachia syn jeho místo něho. 23 Léta padesátého Azariáše, krále Judského, kraloval Pekachia syn Manahemův nad Izraelem v Samaří dvě létě. 24 A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, neuchýliv se od hříchů Jeroboáma syna Nebatova, kterýž k hřešení přivedl Izraele. 25 Tedy spuntoval se proti němu Pekach syn Romeliův, hejtman jeho, s Argobem i s Ariášem, a zabil jej v Samaří na paláci domu královského, maje s sebou padesáte mužů Galádských. A zabiv jej, kraloval místo něho. 26 Jiní pak skutkové Pekachia a všecko, což činil, zapsáno jest v knize o králích Izraelských. 27 Léta padesátého druhého Azariáše krále Judského kraloval Pekach syn Romeliův nad Izraelem v Samaří dvadceti let. 28 A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, aniž odstoupil od hříchů Jeroboáma syna Nebatova, kterýž k hřešení přivedl Izraele. 29 Za dnů Pekacha krále Izraelského přitáhl Tiglatfalazar král Assyrský, a vzal Jon a Abel, dům Maacha a Janoe, Kedes a Azor, i Galád a Galilei, i všecku zemi Neftalím, a přenesl obyvatele jejich do Assyrie. 30 Tedy spuntoval se Ozee syn Ela, proti Pekachovi synu Romeliovu, a raniv ho, zabil jej, a kraloval na místě jeho léta dvadcátého Jotama syna Uziášova. 31 O jiných pak činech Pekachových, a cožkoli činil, zapsáno jest v knize o králích Izraelských. 32 Léta druhého Pekacha syna Romelia, krále Izraelského, kraloval Jotam syn Uziáše, krále Judského. 33 V pětmecítma letech byl, když počal kralovati, a šestnácte let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa, dcera Sádochova. 34 A činil to, což pravého jest před očima Hospodinovýma. Všecko, jakž činil Uziáš otec jeho, tak činil. 35 A však výsosti nebyly zkaženy, ještě lid obětoval a kadil na výsostech. On vystavěl bránu hořejší domu Hospodinova. 36 O jiných pak činech Jotamových, a cožkoli činil, zapsáno jest v knize o králích Judských. 37 Za dnů těch počal Hospodin posílati na Judu Rezina krále Syrského a Pekacha syna Romeliova. 38 I usnul Jotam s otci svými, a pochován jest s otci svými v městě Davida otce svého. I kraloval Achas syn jeho místo něho.

2Kr 15, 1-38

Verš 1
Léta sedmmecítmého Jeroboáma krále Izraelského kraloval Azariáš syn Amaziáše, krále Judského.
2Kr 14:21 - Tedy všecken lid Judský vzali Azariáše, kterýž byl v šestnácti letech, a ustanovili ho za krále na místě otce jeho Amaziáše.
2Krn 26:1 - Tedy všecken lid Judský vzali Uziáše, kterýž byl v šestnácti letech, a ustanovili jej za krále na místě otce jeho Amaziáše.

Verš 2
V šestnácti letech byl, když počal kralovati, a kraloval padesáte dvě létě v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Jecholia z Jeruzaléma.
2Krn 26:3 - V šestnácti letech byl Uziáš, když kralovati počal, a kraloval padesáte a dvě létěv Jeruzalémě. Jméno pak matky jeho Jecholia z Jeruzaléma.

Verš 37
Za dnů těch počal Hospodin posílati na Judu Rezina krále Syrského a Pekacha syna Romeliova.
2Krn 16:5 - To když uslyšel Báza, přestal stavěti Ráma, a zanechal díla svého.
Iz 7:1 - I stalo se za dnů Achasa syna Jotamova, syna Uziáše, krále Judského, že přitáhl Rezin král Syrský, a Pekach syn Romeliáše, krále Izraelského, k Jeruzalému, aby bojoval proti němu, ale nemohl ho dobyti.

Verš 33
V pětmecítma letech byl, když počal kralovati, a šestnácte let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa, dcera Sádochova.
2Krn 27:1 - V pětmecítma letech byl Jotam, když počal kralovati, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa dcera Sádochova.

Verš 12
Toť jest slovo Hospodinovo, kteréž mluvil k Jéhu, řka: Synové tvoji do čtvrtého kolena seděti budou na stolici Izraelské. A tak se stalo.
2Kr 10:30 - Tedy řekl Hospodin Jéhu: Poněvadž jsi snažně vykonal to, což dobrého jest před očima mýma, a všecky věci, kteréž jsem měl v srdci svém, učinil jsi domu Achabovu, synové tvoji až do čtvrtého pokolení seděti budou na stolici Izraelské.

Verš 19
Když pak vytáhl Ful král Assyrský proti zemi té, dal Manahem Fulovi deset tisíc centnéřů stříbra, aby mu byl nápomocen k utvrzení království v rukou jeho.
1Krn 5:26 - Vzbudil Bůh Izraelský ducha Fule krále Assyrského, a ducha Tiglatfalazara krále Assyrského, kterýž přenesl pokolení Rubenovo a Gádovo a polovici pokolení Manassesova, a dovedl je do Chelach a do Chabor, až do Hara a k řece Gozan až do dnešního dne.

Verš 29
Za dnů Pekacha krále Izraelského přitáhl Tiglatfalazar král Assyrský, a vzal Jon a Abel, dům Maacha a Janoe, Kedes a Azor, i Galád a Galilei, i všecku zemi Neftalím, a přenesl obyvatele jejich do Assyrie.
Iz 9:1 - A však ne tak obklíčí mrákota té země, kteráž ssoužena bude, jako když se ponejprv nepřítel dotkl země Zabulon a země Neftalím, ani jako potom, když více obtíží, naproti moři, při Jordánu Galilei lidnou.

2Kr 15,5 - O príčine kráľovho malomocenstva pozri 2 Krn 26,16 n. Ako kráľa ho nevyobcovali za mesto medzi ostatných malomocných; býval oddelený od ľudí, pravdepodobne v osobitnom dome.

2Kr 15,8 - Čo je v zátvorkách, treba asi čítať: "ako bojoval proti Damasku a ako odvrátil hnev Pána od Izraela".

2Kr 15,10 - O Jeblaáme pozri 9,27. Miesto "v Jeblaáme" má dnešný (neistý!) hebrejský text a Vulgáta "verejne".

2Kr 15,12 - Porov. 10,30.

2Kr 15,13 - Oziáš je Azariáš. Pozri pozn. k 14,21. Preklady (LXX, Vulg) tu čítajú "Azariáš".

2Kr 15,14 - O Terse pozri 1 Kr 14,17.

2Kr 15,16 - Tapuach (Tappuach): na rozhraní území Efraima a Manassesa. O Tapse (Vulgáta a dnešný hebrejský text) tu nemôže byť reč, tá ležala pri Eufrate.

2Kr 15,19 - Pod menom Fúl bol v Babylonii kráľom asýrsky kráľ Tiglatpilésar III. Tu spomínaná výprava bola v r. 738 a Tiglatpilésar aj na svojich nápisoch spomína "Manahema zo Samárie".

2Kr 15,25 - Argob a Arie boli azda Pekachovi pobočníci a pomáhali mu pri vzbure.

2Kr 15,29 - Bol to Tiglatpilésar III., ktorého si proti Aramejčanom a Izraelitom zavolal na pomoc júdsky kráľ Achaz. Podľa klinopisných nápisov tiahol Tiglatpilésar na západ v rokoch 734, 733 a 732. – Ajon je totožný s Ahionom (1 Kr 15,20) alebo Ijonom (2 Sam 24,6). – Abel-Bet-Maácha pozri 2 Sam 20,14, porov. 1 Kr 15,20. – Janoe, dnes Jánúh, je 11 km východne od Týru.– Kádeš je 10 km severne od Meromského jazera. – Asor pozri Joz 11,1.

2Kr 15,30 - Posledná časť verša nepatrí do textu. Veď podľa v. 33 panoval Joatam len 16 rokov, aj to asi 14 rokov len ako zástupca malomocného otca Azariáša, samostatne vládol len asi dva roky.

2Kr 15,32 - O Oziášovi pozri pozn. k v. 13 a k 14,21.

2Kr 15,35 - Horná chrámová brána bola na severnej strane. Spomína sa aj v Ez 9,2.

2Kr 15,37 - Toto boli len začiatky nepriateľstiev. V skutočnosti začala vojna, zvaná sýroefraimskou vojnou, zúriť až za čias Joatamovho nástupcu Achaza. Rasin bol posledný aramejský kráľ.