výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Za 8, 1-23

1 I stalo se slovo Hospodina zástupů. 2 "Toto praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sijón velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. 3 Toto praví Hospodin: Vrátím se na Sijón a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Město věrné a hora Hospodina zástupů Hora svatá. 4 Toto praví Hospodin zástupů: Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. 5 Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat; ti si budou hrát na jeho náměstích. 6 Toto praví Hospodin zástupů: Jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích? je výrok Hospodina zástupů. 7 Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. 8 Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. 9 Toto praví Hospodin zástupů: Jednejte rozhodně, vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroků tato slova o dni, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby byl zbudován chrám. 10 Před těmito dny nebylo totiž co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka, dopustil jsem, že stáli všichni proti všem. 11 Ale nyní nebudu jednat s pozůstatkem tohoto lidu jako za dřívějších dnů, je výrok Hospodina zástupů. 12 Vzejde setba pokoje: vinná réva vydá své plody, země svou úrodu a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku tohoto lidu. 13 Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně. 14 Toto praví Hospodin zástupů: Jako jsem pojal úmysl naložit s vámi zle, když mě vaši otcové rozlítili, praví Hospodin zástupů, a nelitoval jsem toho, 15 teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se! 16 Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. 17 Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. "Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův." 18 I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. 19 "Toto praví Hospodin zástupů: Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj! 20 Toto praví Hospodin zástupů: Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. 21 Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou: »Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také.« 22 A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho. 23 Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: »Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.«"

Za 8, 1-23

Verš 16
Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud.
Ef 4:25 - Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.

Verš 17
Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. "Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův."
Za 7:10 - Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.
Za 5:3 - Řekl mi: "To je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník.

Verš 2
"Toto praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sijón velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně.
Za 1:14 - Posel, který se mnou mluvil, mi nato řekl: "Provolej, že toto praví Hospodin zástupů: »Horlím pro Jeruzalém a Sijón velkou horlivostí,

Zach 8,2 - Porov. 1,14 n.

Zach 8,3 - O podobných menách pozri pozn. k Iz 62,4.

Zach 8,10-11 - Kým ste nezačali stavať chrám, každá vaša námaha bola daromná. Porov. Ag 1,5-11; 2,15-19.

Zach 8,16 - Súdy u Izraelitov zasadali v bránach mesta.

Zach 8,19 - O pôste piateho mesiaca pozri 7,3; pôst siedmeho mesiaca pozri 7,5. - V desiaty deň 10. mesiaca sa postili, pretože ten deň začali Babylonci obliehať Jeruzalem; v deviaty deň 4. mesiaca zas preto, lebo ten deň mesto dobyli Babylonci. Až teraz dáva prorok odpoveď na otázku, či sa majú postiť. V časoch spásy sa dni smútku obrátia na radosť.

Zach 8,20-23 - Tieto verše opisujú všeobecnosť mesiášskej spásy; porov. Iz 2,2-3 = Mich 4,1-2.