výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

1Krn 27, 1-34

1 Now the sons of Israel, according to their number, the leaders of the families, the tribunes, and the centurions, and the chiefs, who were ministering to the king by their companies, entering and departing in each month of the year as they were in charge, were twenty-four thousand. 2 Jashobeam, the son of Zabdiel, was in charge of the first company in the first month; and under him were twenty-four thousand. 3 He was from the sons of Perez, and he was the leader of all the other leaders in the army, in the first month. 4 The company of the second month had Dodai, an Ahohite; and after him there was another, named Mikloth, who ruled over a portion of the army of the twenty-four thousand. 5 Also, the commander of the third company, in the third month, was Benaiah, the son of Jehoiada the priest; and in his division there were twenty-four thousand. 6 The same is the Benaiah who was strongest among the thirty, and was above the thirty. But his son, Ammizabad, was in charge of his company. 7 The fourth, for the fourth month, was Asahel, the brother of Joab, and his son Zebadiah after him; and in his company there were twenty-four thousand. 8 The fifth leader, for the fifth month, was Shamhuth, an Izrahite; and in his company there were twenty-four thousand. 9 The sixth, for the sixth month, was Ira, the son of Ikkesh, a Tekoite; and in his company there were twenty-four thousand. 10 The seventh, for the seventh month, was Helez, a Pelonite from the sons of Ephraim; and in his company there were twenty-four thousand. 11 The eighth, for the eighth month, was Sibbecai, a Hushathite from the stock of the Zerahites; and in his company there were twenty-four thousand. 12 The ninth, for the ninth month, was Abiezer, an Anathothite from the sons of Benjamin; and in his company there were twenty-four thousand. 13 The tenth, for the tenth month, was Maharai, and he was a Netophathite from the stock of the Zerahites; and in his company there were twenty-four thousand. 14 The eleventh, for the eleventh month, was Benaiah, a Pirathonite from the sons of Ephraim; and in his company there were twenty-four thousand. 15 The twelfth, for the twelfth month, was Heldai, a Netophathite from the stock of Othniel; and in his company there were twenty-four thousand. 16 Now those who were first over the tribes of Israel were these: over the Reubenites, Eliezer, the son of Zichri, was the ruler; over the Simeonites, Shephatiah, the son of Maacah, was the ruler; 17 over the Levites, Hashabiah, the son of Kemuel; over the Aaronites, Zadok; 18 over Judah, Elihu, the brother of David; over Issachar, Omri, the son of Michael; 19 over the Zebulunites, Ishmaiah, the son of Obadiah; over the Naphtalites, Jeremoth, the son of Azriel; 20 over the sons of Ephraim, Hoshea, the son of Azaziah; over the one half tribe of Manasseh, Joel, the son of Pedaiah; 21 and over the one half tribe of Manasseh in Gilead, Iddo, the son of Zechariah; then over Benjamin, Jaasiel, the son of Abner; 22 yet truly, Azarel, the son of Jeroham, was over Dan. These were the leaders of the sons of Israel. 23 But David was not willing to number them from twenty years old and under. For the Lord had said that he would multiply Israel like the stars of heaven. 24 Joab, the son of Zeruiah, had begun to number, but he did not finish. For because of this, wrath had fallen upon Israel. And therefore the number of those who had been counted was not related in the official records of king David. 25 Now over the storerooms of the king was Azmaveth, the son of Adiel. But Jonathan, the son of Uzziah, was over those storerooms that were in the cities, and in the villages, and in the towers. 26 And over the farmlands and the farmers, those who worked the ground, was Ezri, the son of Chelub. 27 And over the cultivators of vineyards was Shimei, a Ramathite; then over the wine cellars was Zabdi, an Aphonite. 28 Now over the olive groves and the fig groves, which were in the plains, was Baal-hanan, a Gederite; and over the oil cellars was Joash. 29 Now over the herds that were pastured in Sharon, Shitrai, a Sharonite, was in the first place; and over the oxen in the valleys, there was Shaphat, the son of Adlai. 30 Truly, over the camels was Obil, an Ishmaelite; and over the donkeys was Jehdeiah, a Meronothite. 31 And over the sheep was Jaziz, a Hagarene. All these were leaders over the substance of king David. 32 Now Jonathan, the uncle of David, was a counselor, a prudent and scholarly man; he and Jehiel, the son of Hachmoni, were with the sons of the king. 33 Now Ahithophel was the counselor of the king; and Hushai, the Archite, was the king’s friend. 34 After Ahithophel was Jehoiada, the son of Benaiah, and Abiathar. But the leader of the army of the king was Joab.

1Krn 27, 1-34

1Krn 27,2-15 - Tieto verše obsahujú zoznam dvanástich vojenských zborov. Verš prvý je nadpis tohto zoznamu a je dosť nejasný; ani nevieme presne, o akej službe je tu reč. – Vojenskí hodnostári mávali pridelených pisárov (Dt 20,5 n.).

1Krn 27,4 - Slová v zátvorkách zrejme nepatria do osnovy a dostali sa do nej omylom.

1Krn 27,6 - Amizabad zastupoval svojho otca, lebo tento ako hrdina v chýrnej tridsiatke mal osobitné úlohy (porov. 11,22–25).

1Krn 27,23-24 - Pozri pozn. k 2 Sam 24,1. – O sčítaní, ktoré Joab nedokončil, pozri hl. 21.

1Krn 27,27 - Zabdiáš pochádzal buď zo Sefamy v severnej Palestíne, alebo z júdskeho mesta Sifamotu.

1Krn 27,28 - Sykomora je druh figovníka so skromnejším plodom, ktorý požívajú len domorodci.

1Krn 27,29 - Sáron je úrodná rovina na pobreží Stredozemného mora od mesta Joppe (Jafa) až po vrch Karmel.

1Krn 27,30 - Meronot bolo mesto na území kmeňa Benjamín.

1Krn 27,31 - O Agarejcoch pozri 5,10.

1Krn 27,33 - "Kráľov priateľ" bol akýmsi zvláštnym úradníkom. O Arachu pozri pozn. 2 Sam 15,32.