výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Kr 2, 1-25

1 I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Elijáše ve vichru vzhůru do nebe, že Elijáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. 2 Elijáš řekl Elíšovi: "Zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bét-elu." Elíša mu odvětil: "Jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě." I sestoupili do Bét-elu. 3 Proročtí žáci, kteří byli v Bét-elu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho: "Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru?" Odvětil: "Vím to také. Mlčte!" 4 A Elijáš mu řekl: "Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha." Odvětil: "Jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě." I přišli do Jericha. 5 Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu: "Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru?" Odvětil: "Vím to také. Mlčte!" 6 Tu mu řekl Elijáš: "Zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu." Odvětil: "Jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě." I šli oba spolu. 7 Padesát mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim vpovzdálí; a oni oba stáli u Jordánu. 8 Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. 9 A stalo se, jak přešli, že Elijáš řekl Elíšovi: "Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat." Elíša řekl: "Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!" 10 Elijáš mu řekl: "Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se." 11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe. 12 Elíša to viděl a vykřikl: "Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!" A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. 13 Pak zdvihl Elijášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. 14 Vzal Elijášův plášť, který z něho spadl, udeřil jím do vody a zvolal: "Kde je Hospodin, Bůh Elijášův, i on sám?" Když udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel. 15 Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti, a řekli: "Na Elíšovi spočinul duch Elijášův." Šli mu vstříc, poklonili se mu až k zemi 16 a řekli mu: "Hle, je tu s tvými služebníky padesát udatných mužů. Ať jdou hledat tvého pána, aby ho Hospodinův duch neodnesl a nemrštil jím na nějakou horu nebo do nějakého údolí." Řekl: "Nikam je neposílejte." 17 Když ho však nutili až do omrzení, řekl: "Pošlete je." Oni tedy poslali těch padesát mužů; ti hledali Elijáše tři dny, ale nenašli ho. 18 Pak se vrátili k Elíšovi, který zůstal v Jerichu. Řekl jim: "Což jsem vám neřekl: Nikam nechoďte?" 19 Mužové města řekli Elíšovi: "Hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností." 20 I řekl: "Podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl." Podali mu ji tedy. 21 Pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl: "Toto praví Hospodin: Uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost." 22 A voda je zdravá až dodnes podle Elíšova slova, které promluvil. 23 Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!" 24 On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti. 25 Odtud odešel na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.

2Kr 2, 1-25

Verš 12
Elíša to viděl a vykřikl: "Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!" A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy.
2Kr 13:14 - Elíša těžce onemocněl a umíral. Tehdy k němu sestoupil izraelský král Jóaš, rozplakal se nad ním a zvolal: "Můj otče, můj otče! Vozataji Izraele!"

2Kr 2,1 - O Galgale pozri 1 Sam 7,16.

2Kr 2,3 - Prorockí synovia boli asi tým, čo boli za čias Samuelových "zástupy prorokov" (pozri pozn. k 1 Sam 10,5; 19,18 a 1 Kr 20,35).

2Kr 2,9 - Elizeus nechcel, aby mal dvakrát taký veľký prorocký dar, ako mal Eliáš, ale dvakrát taký veľký, ako zdedia po Eliášovi iní proroci. Medzi prorockými synmi chcel byť ako prvorodený Eliášov. Prvorodenému synovi patril dvojnásobný podiel z dedičstva (Dt 21,17). Dnes všeobecne prekladajú: "Nech prejdú na mňa dve tretiny tvojho ducha."

2Kr 2,11 - V Starom zákone sa Boh často zjavuje v sprievode ohňa (Ex 3,2; 24,17; 2 Sam 22,9.13 = Ž 18; Ez 1,4). Eliáš má byť Pánovým predchodcom pred posledným súdom (Mal 3,23; Mt 11,13 n.; 17,11 n.; Zjv 11,3).

2Kr 2,12 - V časoch Eliáša najobávanejšou zbraňou bol bojový voz. Eliáš bol takouto obávanou zbraňou. Nebol však len nástrojom, ako je voz v rukách kočiša, on sám bol pohonič voza. Aj inokedy sa mužovia Boží vo Svätom písme volajú zbraňou, mečom, kladivom.

2Kr 2,16 - Prorockí synovia boli, zdá sa, zvyknutí, že Eliáš častejšie zmizol a zase sa inde zjavil. Porov. tiež 1 Kr 18,12.

2Kr 2,19 - Boli to občania Jericha. Koniec verša prekladajú mnohí: "Voda je zlá a zapríčiňuje v krajine potraty".

2Kr 2,23 - "Plešivec" je azda narážka na zvláštny strih vlasov, aký používali proroci.