výhody registrácie

Kniha Sudcov

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Sdc 10, 1-18

1 Povstal pak po Abimelechovi k obhajování Izraele Tola, syn Fua, syna Dodova, muž z pokolení Izachar, a ten bydlil v Samir na hoře Efraim. 2 I soudil Izraele za třimecítma let, a umřev, pochován jest v Samir. 3 Po něm povstal Jair Galádský, a soudil Izraele za dvamecítma let. 4 A měl třidceti synů, kteříž jezdili na třidcíti mezcích; a měli třidceti měst, kteráž sloula vsi Jairovy až do dnešního dne, a ty jsou v zemi Galád. 5 I umřel Jair, a pochován jest v Kamon. 6 Opět pak synové Izraelští činili to, což jest zlého před očima Hospodinovýma; nebo sloužili Bálům a Astarot, to jest, bohům Syrským, bohům Sidonským a bohům Moábským, tolikéž i bohům synů Ammon, i bohům Filistinským, tak že opustili Hospodina, a nesloužili jemu. 7 Protož roznítila se prchlivost Hospodinova na Izraele, a vydal je v ruku Filistinských a v ruku Ammonitských, 8 Kteříž stírali a potlačovali syny Izraelské toho roku, i potom za osmnácte let, všecky syny Izraelské, kteříž byli před Jordánem v zemi Amorejského, kteráž jest v Galád. 9 Přešli pak Ammonitští i Jordán, aby bojovali také proti Judovi, a proti Beniaminovi, i proti domu Efraimovu; i byl Izrael náramně ssoužen. 10 Tedy volali synové Izraelští k Hospodinu, řkouce: Zhřešiliť jsme tobě, tak že jsme opustili tě Boha svého, a sloužili jsme Bálům. 11 Ale Hospodin řekl synům Izraelským: Zdaliž jsem od Egyptských a od Amorejských a od Ammonitských a Filistinských, 12 Tolikéž od Sidonských, a Amalechitských, i od Maonitských, vás ssužujících, když jste volali ke mně, nevysvobodil vás z ruky jejich? 13 A vy opustili jste mne a sloužili jste bohům cizím, protož nevysvobodím vás více. 14 Jděte a volejte k bohům, kteréž jste sobě zvolili; oni nechť vás vysvobodí v čas ssoužení vašeho. 15 I řekli synové Izraelští Hospodinu: Zhřešili jsme; učiň s námi, cožť se dobře líbí, a však vysvoboď nás, prosíme, v tento čas. 16 Protož vyvrhše bohy cizí z prostředku svého, sloužili Hospodinu, a zželelo se duši jeho nad trápením Izraele. 17 Svolali se pak Ammonitští, a položili se v Galád; shromáždili se také synové Izraelští, a položili se v Masfa. 18 I řekli lid s knížaty Galád jedni druhým: Kdokoli počne bojovati proti Ammonitským, bude vůdce všech obyvatelů Galád.

Sdc 10, 1-18

Verš 18
I řekli lid s knížaty Galád jedni druhým: Kdokoli počne bojovati proti Ammonitským, bude vůdce všech obyvatelů Galád.
Sdc 11:6 - I řekli k Jefte: Poď a buď vůdce náš, abychom bojovali proti Ammonitským.
Sdc 11:9 - Tedy odpověděl Jefte starším Galádským: Poněvadž mne zase uvodíte, abych bojoval proti Ammonitským, když by mi je dal Hospodin v moc, budu-li vám za vůdce?

Verš 13
A vy opustili jste mne a sloužili jste bohům cizím, protož nevysvobodím vás více.
Dt 32:15 - Takž Izrael ztučněv, zpíčil se; vytyl jsi a ztlustl, tukem jsi obrostl; i opustil Boha stvořitele svého, a zlehčil sobě Boha spasení svého.
Jer 2:13 - Nebo dvojí zlost spáchal lid můj: Mne opustili pramen vod živých, aby sobě vykopali čisterny, čisterny děravé, kteréž nedrží vody.

Verš 6
Opět pak synové Izraelští činili to, což jest zlého před očima Hospodinovýma; nebo sloužili Bálům a Astarot, to jest, bohům Syrským, bohům Sidonským a bohům Moábským, tolikéž i bohům synů Ammon, i bohům Filistinským, tak že opustili Hospodina, a nesloužili jemu.
Sdc 2:11 - Tedy činili synové Izraelští to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, a sloužili modlám,
Sdc 3:7 - Činili tedy synové Izraelští to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, a zapomenuvše se na Hospodina Boha svého, sloužili Bálům a Asserotům.
Sdc 4:1 - Po smrti pak Ahoda činili opět synové Izraelští to, což jest zlého před očima Hospodinovýma.
Sdc 6:1 - Činili pak synové Izraelští to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, i vydal je Hospodin v ruku Madianským za sedm let.

Sdc 10,1 - Meno Tola sa vyskytuje aj na iných miestach Svätého písma, napr. Gn 46,13; Nm 26,23; 1 Krn 7,1. – Poloha mesta Samir, hebr. Šamir, niekde v území Isacharovom je bližšie neznáma.

Sdc 10,3-5 - O Jairovi a jeho dedinách ("Havot Jair") pozri Nm 32,41; Dt 3,14. Porov. tiež Joz 13,30; 1 Kr 4,13; 1 Krn 2,22. Jazda na osliciach, osliatkach (porov. 5,10; 12,14) bola znakom bohatstva. Kamon, pravdepodobne dnešný Chirbet Kumen, 3 hod. severovýchodne od Pely v Zajordánsku.

Sdc 10,6-9 - K v. 6 porov. 2,11; 3,7.12; 4,1; 6,1. – O báloch a aštartách pozri 2,11 nn. – O Amončanoch a Moabčanoch pozri 3,13–14.

Sdc 10,12 - Madiánčania (podľa LXX; hebr. má: "Maon" a Vg: "Kanaánčania").

Sdc 10,17 - Masfa (hebr. Mispá; porov. Gn 31,49; Joz 13,26) bola severne od Jaboka.