výhody registrácie

Kniha Sudcov

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sdc 10, 1-18

1 Po Abimelechovi povstal Tola, syn Fuu, syna Dodovho, Isacharovec, aby oslobodil Izrael. Býval v Samire na Efraimskom pohorí. 2 Súdil Izrael dvadsaťtri rokov. Potom zomrel a pochovali ho v Samire. 3 Po ňom povstal Galaádčan Jair a súdil Izrael dvadsaťdva rokov. 4 Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osliatkach a mali v krajine Galaád tridsať miest, ktoré sa až podnes nazývajú Jairove dediny. 5 Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kamone. 6 Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach: slúžili bálom a aštartám, bohom Aramejčanov, bohom Sidona, bohom Moabčanov, bohom Amončanov a bohom Filištíncov; opustili Pána a neslúžili mu. 7 I vzbĺkol Pánov hnev proti Izraelu a vydal ich do ruky Filištíncov a do ruky Amončanov. 8 Znepokojovali a utláčali Izraelitov v tom roku už osemnásty rok: všetkých Izraelitov, ktorí boli na druhej strane Jordánu v krajine Amorejčanov, v Galaáde. 9 Ba Amončania prechádzali cez Jordán, aby bojovali aj proti Júdovi, Benjamínovi a proti Efraimovmu domu. Izraelitom sa veľmi zle vodilo. 10 Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi a vyznávali: „Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili svojho Boha a slúžili sme bálom.“ 11 Pán však povedal Izraelovým synom: „Nesužovali vás Egypťania, Amorejčania, Amončania, Filištínci, 12 Sidončania, Amalekiti a Madiánčania? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich ruky. 13 Vy ste ma však opustili a slúžili ste cudzím bohom. Preto vás už neoslobodím. 14 Choďte a volajte k bohom, ktorých ste si vyvolili! Nech vás oslobodia oni v čase vašej úzkosti!“ 15 Izraelovi synovia hovorili Pánovi: „Zhrešili sme. Zaobchádzaj s nami tak, ako uznáš za dobré! Len nás ešte teraz vysloboď!“ 16 Nato odstránili zo svojho stredu cudzích bohov a slúžili Pánovi. A zľutoval sa nad biedou Izraela. 17 Keď boli Amončania zvolaní a táborili v Galaáde, zatiaľ čo Izraelovi synovia sa zhromaždili a utáborili v Masfe, 18 hovoril si ľud, galaádske kniežatá, medzi sebou: „Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amončanom? Ten bude hlavou všetkých galaádskych obyvateľov.“

Sdc 10, 1-18

Verš 18
hovoril si ľud, galaádske kniežatá, medzi sebou: „Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amončanom? Ten bude hlavou všetkých galaádskych obyvateľov.“
Sdc 11:6 - Vraveli Jeftemu: „Poď a buď naším vodcom! Bojujeme totiž proti Amončanom.“
Sdc 11:9 - Nato sa opýtal Jefte galaádskych starších: „Keď ma teda privediete naspäť, aby som bojoval proti Amončanom, ak ich Pán dá do mojej ruky, budem aj potom vašou hlavou?“

Verš 13
Vy ste ma však opustili a slúžili ste cudzím bohom. Preto vás už neoslobodím.
Dt 32:15 - Jakub jedol a nasýtil sa, stučnel miláčik a spriečil sa, stučnel, vykŕmil, vypásol sa; zanechal Boha, svojho Tvorcu, pohrdol Skalou svojej spásy.
Jer 2:13 - Veď dvoch ziel sa dopustil môj ľud: mňa opustili, prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu.

Verš 6
Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach: slúžili bálom a aštartám, bohom Aramejčanov, bohom Sidona, bohom Moabčanov, bohom Amončanov a bohom Filištíncov; opustili Pána a neslúžili mu.
Sdc 2:11 - Izraelovi synovia robili, čo je zlé v Pánových očiach, a slúžili bálom.
Sdc 3:7 - Izraelovi synovia robili, čo je zlé v Pánových očiach. Zabúdali na Pána, svojho Boha, a slúžili bálom a ašerám.
Sdc 4:1 - Po Aodovej smrti synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach.
Sdc 6:1 - Keď Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach, vydal ich Pán do ruky Madiánčanov na sedem rokov.

Sdc 10,1 - Meno Tola sa vyskytuje aj na iných miestach Svätého písma, napr. Gn 46,13; Nm 26,23; 1 Krn 7,1. – Poloha mesta Samir, hebr. Šamir, niekde v území Isacharovom je bližšie neznáma.

Sdc 10,3-5 - O Jairovi a jeho dedinách ("Havot Jair") pozri Nm 32,41; Dt 3,14. Porov. tiež Joz 13,30; 1 Kr 4,13; 1 Krn 2,22. Jazda na osliciach, osliatkach (porov. 5,10; 12,14) bola znakom bohatstva. Kamon, pravdepodobne dnešný Chirbet Kumen, 3 hod. severovýchodne od Pely v Zajordánsku.

Sdc 10,6-9 - K v. 6 porov. 2,11; 3,7.12; 4,1; 6,1. – O báloch a aštartách pozri 2,11 nn. – O Amončanoch a Moabčanoch pozri 3,13–14.

Sdc 10,12 - Madiánčania (podľa LXX; hebr. má: "Maon" a Vg: "Kanaánčania").

Sdc 10,17 - Masfa (hebr. Mispá; porov. Gn 31,49; Joz 13,26) bola severne od Jaboka.