výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Am 5, 1-27

1 Čujte túto reč! Vznášam nad vami žalospev, dom Izraela: 2 Padla, nevstane viac panna Izrael, zrútila sa na svoju zem, nemá ju kto zdvihnúť. 3 Lebo toto hovorí Pán: „Mestu, ktoré vytiahlo s tisícom, ostane sto, a ktoré vytiahlo so stom, ostane desať pre dom Izraela.“ 4 Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť! 5 Nehľadajte Betel, do Galgaly nechoďte a do Bersabe neputujte, lebo Galgala pôjde do zajatia a Betel bude ničím.“ 6 Hľadajte Pána a budete žiť, ináč dopadne na Jozefov dom ako oheň, ktorý stravuje, a niet (toho), kto by zahasil Betel. 7 Obracajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. 8 On stvoril Plejády a Orión, temnosť na ráno obracia a deň zatemňuje na noc; on privoláva vody mora a vylieva ich na povrch zeme, Jahve je jeho meno. 9 On zablysne skazu nad mocným a záhuba príde na pevnosť. 10 Nenávidia toho, kto karhá v bráne, odporný im je, kto hovorí pravdu. 11 Pretože šliapete po maličkom a beriete od neho dávky obilia: postavili ste domy z kresaného kameňa, ale bývať v nich nebudete, vysadili ste rozkošné vinice, ale víno z nich piť nebudete. 12 Veď viem, že mnoho je vašich hriechov a ťažké sú vaše zločiny, ubíjate spravodlivého, beriete výkupné a chudáka utláčate pri bráne. 13 Preto múdry v tomto čase mlčí, lebo je to zlý čas. 14 Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli. 15 Nenáviďte zlo a milujte dobro a uplatňujte právo v bráne, azda sa zmiluje Pán, Boh zástupov, nad zvyškami Jozefa. 16 Preto takto hovorí Jahve, Boh zástupov, Pán: „Na všetkých námestiach je nárek a na všetkých uliciach vravia: »Jaj! Jaj!« Roľníka vyzývajú na smútok a znalca žalospevu na nárek. 17 Aj vo všetkých viniciach bude nárek, keď prejdem cez teba,“ hovorí Pán. 18 Beda vám, čo žiadate deň Pána! Načože je vám Pánov deň? - On je tma, a nie svetlo. 19 Ako keď niekto uteká pred levom a narazí na medveďa; ide domov, oprie sa rukou o múr a vtom ho uhryzne had: 20 Či nie je Pánov deň tma, a nie svetlo, temnota, ktorá nemá žiary? 21 „Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nevoňajú mi vaše zhromaždenia. 22 Keď mi prinášate celopaly a svoje pokrmové obety, nemám v nich záľubu a na tučné pokojné obety sa nepozriem. 23 Odstráň odo mňa hluk svojich piesní, nechcem počuť ani zvuk tvojich hárf. 24 Radšej nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako stály potok. 25 Či ste mi prinášali obety a žertvy štyridsať rokov na púšti, dom Izraela? 26 Lež nosili ste stan svojho Molocha a Kaivana, svoje modly, hviezdu svojich bohov, ktoré ste si spravili. 27 Nuž odvediem vás do zajatia za Damask,“ hovorí Pán; Boh zástupov je jeho meno.

Am 5, 1-27

Verš 5
Nehľadajte Betel, do Galgaly nechoďte a do Bersabe neputujte, lebo Galgala pôjde do zajatia a Betel bude ničím.“
Am 4:4 - „Poďte do Betelu a hrešte, do Galgaly a hrešte viac, prinášajte ráno svoje obety a každé tri dni svoje desiatky!

Verš 8
On stvoril Plejády a Orión, temnosť na ráno obracia a deň zatemňuje na noc; on privoláva vody mora a vylieva ich na povrch zeme, Jahve je jeho meno.
Jób 9:9 - Voz stvoril Veľký, Orion takisto aj s Kuriatkami a juhu izbami.
Jób 38:31 - Môžeš zakosíliť pásy Kuriatok, Orióna putá môžeš rozviazať?
Am 9:6 - On stavia v nebesiach svoju hornú sieň, jej klenbu zasadil do zeme; on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme, Jahve je jeho meno. „Synovia Izraela, nie ste vy pre mňa ako synovia Etiópie? - hovorí Pán.

Verš 11
Pretože šliapete po maličkom a beriete od neho dávky obilia: postavili ste domy z kresaného kameňa, ale bývať v nich nebudete, vysadili ste rozkošné vinice, ale víno z nich piť nebudete.
Sof 1:13 - Ich bohatstvo prepadne lúpeži a ich domy spustnutiu; budú stavať domy, no bývať (v nich) nebudú, budú vysadzovať vinohrady, ale víno z nich piť nebudú.“

Verš 15
Nenáviďte zlo a milujte dobro a uplatňujte právo v bráne, azda sa zmiluje Pán, Boh zástupov, nad zvyškami Jozefa.
Ž 34:14 - Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
Ž 97:10 - Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Rim 12:9 - Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

Verš 18
Beda vám, čo žiadate deň Pána! Načože je vám Pánov deň? - On je tma, a nie svetlo.
Iz 5:19 - Čo hovoria: „Nech sa náhli, nech urýchli svoje dielo, nechže uvidíme! Nech sa priblíži a príde rozhodnutie Svätého Izraelovho, nech ho spoznáme!“
Jer 30:7 - Ach, veľký je to deň, podobného mu niet, je to čas úzkosti pre Jakuba, ale vyslobodí sa z toho.
Joe 2:2 - Deň tmy a mrákavy, deň oblakov a víchrice. Ako zora sa rozprestiera na vrchoch národ početný a mocný, jemu podobný nebol od prapočiatku a za ním už po roky rodov a rodov nebude.
Sof 1:15 - Ten deň je deň hnevu, deň úzkosti a zvierania, deň víchra a víchrice, deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy.

Verš 21
„Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nevoňajú mi vaše zhromaždenia.
Iz 1:11 - „Načo mi množstvo vašich obetí? - hovorí Pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom kŕmnych teliec; v krvi býčkov, baránkov a capov nemám zaľúbenie.
Jer 6:20 - Načo mi je tymian, ktorý prichádza zo Sáby, a voňavá trsť z ďalekej krajiny?! Vaše celopaly nie sú na záľubu a vaše obety sa mi nepáčia.“

Verš 25
Či ste mi prinášali obety a žertvy štyridsať rokov na púšti, dom Izraela?
Sk 7:42 - Ale Boh sa odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako sa píše v knihe Prorokov: »Dom Izraela, vari ste mne prinášali krvavé a nekrvavé obety štyridsať rokov na púšti?

Am 5,3 - Z vojska, ktoré vyšlú do boja, ostane len desiata čiastka.

Am 5,5 - O Beteli a Galgale pozri pozn. k Oz 4,15. – Bersabe bolo na juhu Júdska, no Izraeliti aj ta chodili na nezákonitú bohoslužbu.

Am 5,6 - Pán dopadne na Jozefov dom ako oheň. – Jozefov dom je Severná ríša. Od Jozefa pochádzali kmene Efraim a Manasses.

Am 5,7 - Právo obracajú Izraeliti na trpké bezprávie.

Am 5,10 - Nenávidia spravodlivých sudcov a pravdovravných svedkov.

Am 5,12 - Sudcom sa vyčíta úplatkárstvo.

Am 5,14 - Pretože v krajine panoval blahobyt, vraveli si Izraeliti, že je Boh s nimi, že im pomáha.

Am 5,17 - Porov. Ex 12,12.

Am 5,18-20 - Izraeliti sa nazdávali, že sa nemajú čo báť Božieho trestu (pozri k veršu 14) a že v deň Pána (pozri k Joel 1,15) bude Boh trestať len ich nepriateľov. Mýlia sa, pretože ten deň bude aj pre nich dňom trestu.

Am 5,21-23 - Boh zavrhuje bohoslužby Izraela, pretože sú nezákonité a bezduché.

Am 5,25 - Verše sú nejasné a neisté. Možno ich rozumieť tak, že Izraeliti na púšti neprinášali Pánovi obety, ale klaňali sa modlám; ale aj tak, že aj Pánovi prinášali obety a súčasne aj konali modloslužbu, ako to robia teraz. Moloch a Kaivan boli modly. Kaivan, asýrsky Kajaman, volala sa obežnica Saturn, ktorí tiež zbožňovali.

Am 5,27 - Do asýrskeho zajatia išli Izraeliti cez Damask.