výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Kr 4, 1-34

1 A tak král Šalomoun byl králem nade vším Izraelem. 2 Tato pak byla knížata jeho: Azariáš syn Sádochův knížetem, 3 Elichoref a Achiáš synové Sísovi byli písaři, Jozafat syn Achiludův kancléřem, 4 A Banaiáš syn Joiadův nad vojskem, Sádoch pak a Abiatar kněžími, 5 A Azariáš syn Nátanův nad úředníky, a Zábud syn Nátanův nejvyšší rada královská, 6 A Achisar vládař domu, Adoniram pak syn Abdy nad vybraným lidem. 7 Měl také Šalomoun dvanácte vládařů nade vším Izraelem, kteříž opatrovali potravou krále i dům jeho. Každého roku za měsíc jeden každý měl opatrovati krále. 8 A tato jsou jména jejich: Syn Chur na hoře Efraim; 9 Syn Deker v Makaz a v Salbim, a v Betsemes a v Elon Betchanan; 10 Syn Chesed v Arubot, jehož bylo Socho i všecka země Chefer; 11 Syn Abinadabův, jehož byly všecky končiny Dor, a měl Tafat dceru Šalomounovu za manželku; 12 Baana syn Achiludův, jehož byl Tanach a Mageddo, i všecken Betsan, kterýž jest vedlé Sartan pod Jezreelem, od Betsan až do Abelmehula a až za Jekmaam; 13 Syn Geber v Rámot Galád, jehož byly vsi Jair, syna Manassesova, kteréž jsou v Galád, jehož byla krajina Argob, kteráž jest v Bázan, šedesáte měst velikých hrazených a závřitých; 14 Achinadab syn Iddo v Mahanaim; 15 Achimaas v Neftalím, on také pojal Basemat dceru Šalomounovu za manželku; 16 Baana syn Chusai v Asser a v Alot; 17 Jozafat syn Paruach v Izachar; 18 Semei syn Ela v Beniamin; 19 Geber syn Uri v zemi Galád, v zemi Seona, krále Amorejského, a Oga krále Bázan; ten sám vládařem jedním představen byl té zemi. 20 Tehdáž Juda a Izrael rozmnoženi jsouce jako písek při moři v množství, jedli a pili, a veselili se. 21 Nebo Šalomoun panoval nade všemi královstvími od řeky až k zemi Filistinské, a až k končinám Egyptským. I přinášeli dary a sloužili Šalomounovi po všecky dny života jeho. 22 Vycházelo pak ku potravě Šalomounovi na každý den třidceti měr běli, a šedesáte měr mouky obecné, 23 Deset volů krmných a dvadceti volů pastevných, a sto ovec, kromě jelenů, srn, bůvolů a ptactva vykrmeného. 24 On zajisté panoval všudy s této strany řeky od Tipsach až do Gázy nade všemi králi, kteříž byli před řekou, a měl pokoj se všech stran vůkol. 25 I bydlil Juda a Izrael bezpečně, jeden každý pod svým vinným kmenem a pod svým fíkem, od Dan až do Bersabé, po všecky dny Šalomounovy. 26 Měl také Šalomoun čtyřidceti tisíc koní na stání k vozům svým, a dvanácte tisíc jízdných. 27 A tak opatrovali ti úředníci krále Šalomouna i všecky, kteříž přicházeli k stolu krále Šalomouna, jeden každý za měsíc svůj, nedopouštějíce, aby v čem nedostatek býti měl. 28 Ječmene také a slámy pro koně a pro mezky dodávali k tomu místu, kdež byl král, jeden každý, jakž mu uloženo bylo. 29 Nadto dal Bůh moudrost Šalomounovi a prozřetelnost velikou náramně, a širokost mysli, jako jest písku na břehu mořském. 30 Nebo větší byla moudrost Šalomounova, než moudrost všech národů východních, a než všeliká moudrost Egyptských. 31 Nýbrž moudřejší byl nad všecky lidi, až i nad Etana Ezrachitského, též nad Hémana, a Kalkole i Darda, syny Máchol, a rozneslo se jméno jeho po všech národech vůkol. 32 Složil také tři tisíce přísloví, a písniček jeho bylo tisíc a pět. 33 Vypsal též i o stromích, počna od cedru, kterýž jest na Libánu, až do mchu, kterýž roste na zdi; psal i o hovadech a o ptácích, a zeměplazích a o rybách. 34 Protož přicházeli ze všech národů poslouchati moudrosti Šalomounovy, i ode všech králů země, kteříž slyšeli o moudrosti jeho.

1Kr 4, 1-34

Verš 25
I bydlil Juda a Izrael bezpečně, jeden každý pod svým vinným kmenem a pod svým fíkem, od Dan až do Bersabé, po všecky dny Šalomounovy.
Lv 26:5 - Tak že mlácení postihne vinobraní, a vinobraní postihne setí. I budete jísti chléb svůj do sytosti, a přebývati budete bezpečně v zemi své.

Verš 26
Měl také Šalomoun čtyřidceti tisíc koní na stání k vozům svým, a dvanácte tisíc jízdných.
1Kr 10:26 - Tak že nashromáždil Šalomoun vozů a jezdců, a měl tisíc a čtyři sta vozů a dvanácte tisíc jezdců, kteréž rozsadil v městech vozů, a při králi v Jeruzalémě.
2Krn 1:14 - Nashromáždil pak Šalomoun vozů a jezdců, a měl tisíc a čtyři sta vozů, a dvanácte tisíc jezdců, kteréž rozsadil do měst vozů, a při králi v Jeruzalémě.
2Krn 9:25 - Tak že měl Šalomoun čtyři tisíce stájí koní a vozů, a dvanácte tisíc jezdců, kteréž rozsadil v městech vozů a při králi v Jeruzalémě.

Verš 6
A Achisar vládař domu, Adoniram pak syn Abdy nad vybraným lidem.
1Kr 5:14 - Z nichž posílal na Libán deset tisíců na každý měsíc, jedny po druhých. Jeden měsíc bývali na Libánu, a dva měsíce doma, Adoniram pak byl ustaven nad těmi vybranými.
1Kr 12:18 - I poslal král Roboám Adurama, kterýž byl nad platy, a uházel ho všecken Izrael kamením až do smrti, čímž král Roboám přinucen byl, aby vsedna na vůz, utekl do Jeruzaléma.

1Kr 4,2 - Podľa 1 Krn 5,34 n. bol Azariáš synom Achimása (porov. 2 Sam 15,27.36) a vnukom Sádoka. V rodostromoch sa často aj ďalší potomkovia označujú tak, ako by boli potomkami bezprostrednými.

1Kr 4,4 - Mená Sadoka a Abiatara sa do tohto zoznamu dostali len neskoršie a omylom. Veľkňazom za Šalamúna bol podľa 2. v. Sadokov vnuk Azariáš, Abiatara však poslal Šalamún hneď na začiatku svojho panovania do vyhnanstva do Anatotu (2,26 n.).

1Kr 4,5 - Správcovia (v. 7 n.) mali svoje pridelené okresy. Ich hlavnou povinnosťou bolo vymáhať pre kráľa dane, dávky a poplatky. Ich predstavený, Azariáš, bol teda akýsi minister financií. - Slovo "kňaz" sa muselo dostať do dnešnej hebrejskej osnovy omylom.

1Kr 4,6 - O Adoniramovi pozri 2 Sam 20,24 a 1 Kr 12,18.

1Kr 4,7 - O správcoch pozri pozn. k v. 5. - Ináč sa menoslov správcov zachoval vo veľmi zlom stave. Mená niektorých správcov vypadli; okresy dnes už nemožno s istotou určiť. V poznámkach spomenieme iba tie, ktoré sú ako-tak známe.

1Kr 4,9 - Druhý okres bol asi západne od Efraimského pohoria. Ale mestá sú nám väčšinou neznáme. O Betsamese pozri 1 Sam 6,9. Elon je azda Ajalon, východne od Amwasu.

1Kr 4,11 - Mesto Dor bolo na pobreží Stredozemného mora, južne od hory Karmel.

1Kr 4,12 - Mestá Bánovho okresu boli na Jezraelskej rovine. Tanak aj dnes nosí to isté meno. Kdesi blízo neho bolo aj Magedo. Betsan volali Gréci Scythopolis, dnes sa volá Beisan. - Sartan, o ktorom je tu reč, je hádam dnešné Telles-Sartan (Šanda). O Abelmehule pozri 1 Sam 18,19. Jekmaam je Tell Kaimun.

1Kr 4,13 - Okres Gaberovho syna bol v severnej časti Zajordánska.

1Kr 4,14 - O Mahanaime pozri 2 Sam 2,8.

1Kr 4,15 - Územie kmeňa Neftali bolo západne od Genezaretského jazera.

1Kr 4,16 - Západne od Neftaliho bol kmeň Aser.

1Kr 4,19 - Miesto Gada stojí v dnešnej osnove omylom Galaád. O Galaáde však bola reč vo v. 13. - Koniec verša je neistý. Možno, že sa tam spomína hlavný námestník Azariáš, ktorý bol nad celou krajinou (porov. v. 5).