výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Kr 4, 1-34

1 ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל׃ 2 ואלה השרים אשר לו עזריהו בן צדוק הכהן׃ 3 אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן אחילוד המזכיר׃ 4 ובניהו בן יהוידע על הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃ 5 ועזריהו בן נתן על הנצבים וזבוד בן נתן כהן רעה המלך׃ 6 ואחישר על הבית ואדנירם בן עבדא על המס׃ 7 ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חדש בשנה יהיה על אחד לכלכל׃ 8 ואלה שמותם בן חור בהר אפרים׃ 9 בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן׃ 10 בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר׃ 11 בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה׃ 12 בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם׃ 13 בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת׃ 14 אחינדב בן עדא מחנימה׃ 15 אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה לאשה׃ 16 בענא בן חושי באשר ובעלות׃ 17 יהושפט בן פרוח ביששכר׃ 18 שמעי בן אלא בבנימן׃ 19 גבר בן ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ׃ 20 יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים׃ 21 ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו׃ 22 ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח׃ 23 עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים׃ 24 כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו מסביב׃ 25 וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה׃ 26 ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים עשר אלף פרשים׃ 27 וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שלחן המלך שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר׃ 28 והשערים והתבן לסוסים ולרכש יבאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו׃ 29 ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים׃ 30 ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים׃ 31 ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב׃ 32 וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף׃ 33 וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים׃ 34 ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו׃

1Kr 4, 1-34

Verš 25
וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה׃
Lv 26:5 - והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם׃

Verš 26
ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים עשר אלף פרשים׃
1Kr 10:26 - ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים וינחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם׃
2Krn 1:14 - ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם׃
2Krn 9:25 - ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים ומרכבות ושנים עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם׃

Verš 6
ואחישר על הבית ואדנירם בן עבדא על המס׃
1Kr 5:14 - וישלחם לבנונה עשרת אלפים בחדש חליפות חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו ואדנירם על המס׃
1Kr 12:18 - וישלח המלך רחבעם את אדרם אשר על המס וירגמו כל ישראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם׃

1Kr 4,2 - Podľa 1 Krn 5,34 n. bol Azariáš synom Achimása (porov. 2 Sam 15,27.36) a vnukom Sádoka. V rodostromoch sa často aj ďalší potomkovia označujú tak, ako by boli potomkami bezprostrednými.

1Kr 4,4 - Mená Sadoka a Abiatara sa do tohto zoznamu dostali len neskoršie a omylom. Veľkňazom za Šalamúna bol podľa 2. v. Sadokov vnuk Azariáš, Abiatara však poslal Šalamún hneď na začiatku svojho panovania do vyhnanstva do Anatotu (2,26 n.).

1Kr 4,5 - Správcovia (v. 7 n.) mali svoje pridelené okresy. Ich hlavnou povinnosťou bolo vymáhať pre kráľa dane, dávky a poplatky. Ich predstavený, Azariáš, bol teda akýsi minister financií. - Slovo "kňaz" sa muselo dostať do dnešnej hebrejskej osnovy omylom.

1Kr 4,6 - O Adoniramovi pozri 2 Sam 20,24 a 1 Kr 12,18.

1Kr 4,7 - O správcoch pozri pozn. k v. 5. - Ináč sa menoslov správcov zachoval vo veľmi zlom stave. Mená niektorých správcov vypadli; okresy dnes už nemožno s istotou určiť. V poznámkach spomenieme iba tie, ktoré sú ako-tak známe.

1Kr 4,9 - Druhý okres bol asi západne od Efraimského pohoria. Ale mestá sú nám väčšinou neznáme. O Betsamese pozri 1 Sam 6,9. Elon je azda Ajalon, východne od Amwasu.

1Kr 4,11 - Mesto Dor bolo na pobreží Stredozemného mora, južne od hory Karmel.

1Kr 4,12 - Mestá Bánovho okresu boli na Jezraelskej rovine. Tanak aj dnes nosí to isté meno. Kdesi blízo neho bolo aj Magedo. Betsan volali Gréci Scythopolis, dnes sa volá Beisan. - Sartan, o ktorom je tu reč, je hádam dnešné Telles-Sartan (Šanda). O Abelmehule pozri 1 Sam 18,19. Jekmaam je Tell Kaimun.

1Kr 4,13 - Okres Gaberovho syna bol v severnej časti Zajordánska.

1Kr 4,14 - O Mahanaime pozri 2 Sam 2,8.

1Kr 4,15 - Územie kmeňa Neftali bolo západne od Genezaretského jazera.

1Kr 4,16 - Západne od Neftaliho bol kmeň Aser.

1Kr 4,19 - Miesto Gada stojí v dnešnej osnove omylom Galaád. O Galaáde však bola reč vo v. 13. - Koniec verša je neistý. Možno, že sa tam spomína hlavný námestník Azariáš, ktorý bol nad celou krajinou (porov. v. 5).