výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Iz 3, 1-26

1 Nebo aj, Pán, Hospodin zástupů, odejme od Jeruzaléma a Judy hůl a podporu, všelijakou hůl chleba a všelikou podporu vody, 2 Silného i muže válečného, soudce i proroka, mudrce i starce, 3 Padesátníka i počestného, i rádci, i vtipného řemeslníka, i výmluvného, 4 A dám jim děti za knížata; děti, pravím, panovati budou nad nimi. 5 I bude ssužovati v lidu jeden druhého, a bližní bližního svého; zpurně se postaví dítě proti starci, a chaterný proti vzácnému. 6 Pročež se chopí jeden každý bratra svého z domu otce svého, a dí: Máš oděv, knížetem naším budeš, a pád tento zdrž rukou svou. 7 Ale on přisáhne v ten den, řka: Nebuduť vázati těch ran, nebo v domě mém není chleba ani oděvu; neustanovujtež mne knížetem lidu. 8 Nebo se obořil Jeruzalém, a Juda padl, proto že jazyk jejich a skutkové jejich jsou proti Hospodinu, k dráždění očí slávy jeho. 9 Nestydatost tváři jejich svědčí proti nim; hřích zajisté svůj jako Sodomští ohlašují, a netají. Běda duši jejich, nebo sami na sebe uvodí zlé. 10 Rcete spravedlivému: Dobře bude; nebo ovoce skutků svých jísti bude. 11 Ale běda bezbožnému, zle bude; nebo odplata rukou jeho dána jemu bude. 12 Lidu mého knížata jsou děti, a ženy panují nad ním. Lide můj, kteříž tě vodí, svodí tě, a cestu stezek tvých ukrývají. 13 Stojíť Hospodin k rozsudku, stojí, pravím, k rozsudku s lidmi. 14 Hospodin k soudu přijde proti starším lidu svého a knížatům jejich, a dí: Vy jste pohubili vinici mou, loupež chudého jest v domích vašich. 15 Proč vy nuzíte lid můj, a tváře chudých zahanbujete? praví Pán, Hospodin zástupů. 16 I dí Hospodin: Proto že se pozdvihují dcery Sionské, a chodí s vytaženým krkem, a pasou očima, protulujíce se, a zdrobna kráčejíce, i nohama svýma lákají, 17 Protož okydne Pán prašivinou vrch hlavy dcer Sionských, a Hospodin hanbu jejich obnaží. 18 V ten den odejme Pán okrasu těch nástrah, totiž paučníky a halže, 19 Jablka zlatá a spinadla a čepce, 20 Biréty a zápony, tkanice, punty a náušnice, 21 Prsteny a náčelníky, 22 Proměnná roucha, i plášťky, i roušky, i vačky, 23 I zrcadla, i čechlíky, i věnce, i šlojíře. 24 A budeť místo vonných věcí hnis, a místo pasů roztržení, a místo strojení kadeří lysina, a místo širokého podolku bude přepásání pytlem, obhoření pak místo krásy. 25 Muži tvoji od meče padnou, a silní tvoji v boji. 26 I budou plakati a kvíliti brány jeho, a spustlý na zemi seděti bude.

Iz 3, 1-26

Iz 3,1-3 - Za časov Oziáša a Joatama žili Izraeliti v blahobyte, ktorý viedol k úpadku mravov. Preto prorok hrozí, že prídu o blahobyt a stratia aj ľudí, na ktorých by sa mohli alebo chceli spoliehať. Päťdesiatnik bol veliteľ jednotky, ktorá počítala asi päťdesiat mužov (porov. stotník). Remeselníci boli dôležitou zložkou štátneho života, preto ich nepriateľ rád brával do zajatia.

Iz 3,4 - Vlády sa zmocnia nedospelé živly. Tento opis veľmi prilieha na pomery, ktoré zavládli za časov Achaza.

Iz 3,6 - Bieda a bezhlavosť bude taká veľká, že toho, kto bude mať trochu lepší odev, nasilu by chceli urobiť panovníkom, ale nik nebude chcieť prevziať hroznú zodpovednosť.

Iz 3,9 - Sodomčania hrešili verejne, nehanbili sa za hriech (Gn 19,5).

Iz 3,14 - Vyvolený národ sa vo Svätom písme viac ráz volá vinicou: Dt 32,32; Ž 80,9; Iz 5,1 n.; 27,2.

Iz 3,16 - Ženy nosievali na členkoch oboch nôh obrúčky zo striebra, zlata alebo aj slonoviny. Tieto spájala zlatá retiazka, preto boli ženy nútené chodiť krátkym, skackavým krokom, pričom im retiazky na nohách hrkali a vyzývali pozornosť mužov.

Iz 3,19 - "Perly", doslovne "kvapky", boli súčiastkami náušníc alebo náhrdelníkov.

Iz 3,20 - Amulety boli ozdobné predmety neznámeho tvaru, na ktorých boli hádam čarovné nápisy.

Iz 3,23 - "Zrkadlo" bola vyleštená kovová platnička, ktorú ženy nosievali pri sebe.

Iz 3,24 - Vrecovina, žinenka, tmavé vrecovité kajúcne rúcho bolo znakom smútku a kajúcnosti. – Znaky vpaľovali otrokom a premoženým nepriateľom.

Iz 3,25 - Tieto verše zosobňujú Jeruzalem ako ženu, ktorá v žiali sedí na zemi (čo je tiež znakom smútku), pretože je pozbavená svojej ozdoby, mužov.