výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Gn 5, 1-32

1 Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu,
2 muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.
3 Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set.
4 Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
5 A všetkých dní Adamovho života bolo deväťstotridsať rokov, a potom zomrel.
6 Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos.
7 A Set po Enosovom narodení žil ešte osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
8 Všetkých Setových dní bolo deväťstodvanásť rokov a potom zomrel.
9 Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan.
10 Po Kainanovom narodení žil Enos ešte osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
11 Všetkých Enosových dní bolo deväťstopäť rokov a potom zomrel.
12 Keď mal Lainan sedemdesiat rokov, narodil sa mu Malaleel.
13 Po Malaleelovom narodení žil Kainan ešte osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
14 Všetkých Kainanových dní bolo deväťstodesať rokov a potom zomrel.
15 Keď mal Malaleel šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Jared.
16 Po Jaredovom narodení žil Malaleel ešte osemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
17 Všetkých Malaleelových dní bolo osemstodeväťdesiatpäť rokov a potom zomrel.
18 Keď mal Jared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.
19 Po narodení Henocha žil Jared ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
20 Všetkých Jaredových dní bolo deväťstošesťdesiatdva rokov a potom zomrel.
21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem.
22 A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte tristo rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
23 Všetkých Henochových dní bolo tristošesťdesiatpäť rokov.
24 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.
25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lamech.
26 Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
27 Všetkých Matuzalemových dní bolo deväťstošesťdesiatdeväť rokov a potom zomrel.
28 Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn
29 a dal mu meno Noe, hovoriac: „Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial.“
30 Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
31 Všetkých Lamechových dní bolo sedemstosedemdesiatsedem rokov a potom zomrel.
32 Keď mal Noe päťsto rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet.

Gn 5, 1-32

Verš 1
Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu,
Gn 1:26 - Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
Gn 9:6 - Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka.
1Kor 11:7 - Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža.

Verš 2
muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.
Gn 1:26 - Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
Mt 19:4 - On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril
Mk 10:6 - Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Verš 4
Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
1Krn 1:1 - Adam, Set, Enos,

Verš 6
Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos.
Gn 4:26 - Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo.

Verš 9
Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan.
1Krn 1:2 - Kainan, Malaleel, Jared,

Verš 18
Keď mal Jared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.
1Krn 1:3 - Henoch, Matuzalem, Lamech,

Verš 21
Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem.
Júd 1:14 - Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých,

Verš 22
A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte tristo rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
Heb 11:5 - Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť; nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu.

Verš 24
Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.
2Kr 2:11 - A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.
Heb 11:5 - Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť; nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu.

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.