výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Kor 6, 1-18

1 Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. 2 Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.“ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! 3 Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany. 4 Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, 5 pod ranami, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch; 6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, 7 v slove pravdy, v Božej moci; zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, 8 slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesťou; ako zvodcovia, ale pravdiví, 9 ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, 10 akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí. 11 Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. 12 Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. 13 Hovorím ako svojim deťom: Odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy. 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem 18 a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“

2Kor 6, 1-18

Verš 1
Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo.
1Kor 3:9 - Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia »roľa a Božia stavba.
Heb 12:15 - Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť; aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých.

Verš 2
Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.“ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!
Iz 49:8 - Toto hovorí Pán: „V čase milostivom ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem, zachovám ťa a zmluvou ľudu ťa spravím, aby si zbudoval krajinu, aby si dostal spustnuté dedičstvá.

Verš 3
Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany.
Rim 14:13 - Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.
1Kor 10:32 - Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom ani Božej cirkvi,

Verš 4
Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach,
1Kor 4:1 - Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev.
2Kor 11:23 - Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým viac ja vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti.

Verš 9
ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení,
Ž 118:18 - Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas.
Iz 26:19 - Tvoji mŕtvi ožijú! Vstanú moje mŕtvoly! Vzbuďte sa a plesajte, ktorí bývate v prachu! Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem porodí tiene.

Verš 13
Hovorím ako svojim deťom: Odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy.
1Kor 4:14 - Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti.

Verš 14
Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!
Dt 7:2 - a keď ich Pán, tvoj Boh, dá do tvojej moci a ty ich premôžeš, rozšíriš na nich kliatbu záhuby. Nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu a nesmieš sa nad nimi zľutovať.
1Kor 5:9 - Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi.
1Sam 5:1 - Filištínci teda zajali Božiu archu a odniesli ju z Aben-Ezry do Azotu.
1Kr 8:21 - A tam som pripravil miesto arche, v ktorej je Pánova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z egyptskej krajiny.“
1Kor 10:21 - Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov.
Ef 5:11 - a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte,

Verš 16
A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
1Kor 10:7 - Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“
1Kor 10:14 - Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou.
1Kor 3:16 - Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?
1Kor 6:19 - A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?
Ef 2:21 - V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,
Heb 3:6 - Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.
1Pt 2:5 - a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Ex 29:45 - Budem bývať uprostred Izraelitov a budem ich Bohom.
Lv 26:11 - Postavím si príbytok medzi vami a nebudem cítiť voči vám odpor,
Ez 37:26 - Potom s nimi uzavriem zmluvu pokoja; bude to s nimi zmluva večná, dám sa im rozmnožiť a svoju svätyňu umiestnim uprostred nich.

Verš 17
A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem
Iz 52:11 - Choďte, choďte, vyjdite odtiaľ, nečistého sa netýkajte, vyjdite z jeho stredu, očistite sa vy, čo nosíte Pánove nádoby.
Zjv 18:4 - A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán,

Verš 18
a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“
Jer 31:1 - V tom čase, hovorí Pán, budem Bohom všetkým rodom Izraela a oni budú mojím ľudom.

2Kor 6,2 - Iz 49, 8.

2Kor 6,7 - Obraz je vzatý z vojenského života. Rímsky vojak držal v pravej ruke útočnú zbraň a v ľavej obranný štít. Preto niektorí prekladajú: "ozbrojení útočnou i obrannou zbraňou spravodlivosti".

2Kor 6,14 - Porov. Dt 22, 10.

2Kor 6,15 - "Beliar" znamená v hebr. naničhodný, márny. Takto nazývali diabla vtedajší Židia.

2Kor 6,16-18 - Celý text je zložený z nasledujúcich citátov: Lv 26, 12; Ez 37, 27; Iz 52, 11; Jer 51, 45; 2 Sam 7, 14; Jer 31, 9; Iz 43, 6.