výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Oz 3, 1-5

1 Pán mi znova riekol: „Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží, ako Pán miluje synov Izraela, hoci sa oni obracajú k iným bohom a majú radi hroznové koláče.“ 2 Tak som si ju kúpil za pätnásť strieborných, za chomer a letek jačmeňa. 3 A riekol som jej: „Dlhé dni mi budeš sedieť, nebudeš smilniť a muža mať nebudeš, ja tiež nebudem mať nič s tebou.“ 4 Lebo synovia Izraela budú sedieť dlhé dni bez kráľa a bez kniežaťa, bez obety a pomníka, bez efódu a terafimov. 5 Potom sa synovia Izraela obrátia a hľadať budú Pána, svojho Boha, i Dávida, svojho kráľa. Privinú sa k Pánovi a jeho darom na konci dní.

Oz 3, 1-5

Verš 3
A riekol som jej: „Dlhé dni mi budeš sedieť, nebudeš smilniť a muža mať nebudeš, ja tiež nebudem mať nič s tebou.“
Dt 21:11 - ak uvidíš medzi zajatcami peknú ženu a budeš ju chcieť za manželku,

Verš 4
Lebo synovia Izraela budú sedieť dlhé dni bez kráľa a bez kniežaťa, bez obety a pomníka, bez efódu a terafimov.
Oz 10:3 - Lebo teraz povedia: „Nemáme kráľa, lebo Pána sa nebojíme, a kráľ, čože nám pomôže?“

Verš 5
Potom sa synovia Izraela obrátia a hľadať budú Pána, svojho Boha, i Dávida, svojho kráľa. Privinú sa k Pánovi a jeho darom na konci dní.
Jer 30:9 - Pánovi, svojmu Bohu, budú slúžiť a svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im ustanovím.
Ez 34:23 - I postavím nad ne jedného pastiera, ktorý ich bude pásť: svojho sluhu, Dávida; on ich bude pásť, on im bude pastierom.
Ez 37:22 - A urobím ich jedným národom v krajine, na vrchoch Izraela; všetci budú mať jedného kráľa za panovníka, už nebudú viac dvoma národmi, ani viac nebudú rozdelení na dve kráľovstvá.
Iz 2:2 - Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy.
Mi 4:1 - Na konci dní: bude upevnený vrch Pánovho domu na temene vrchov a vyčnievať bude nad pahorky i budú sa naň hrnúť ľudia.

Oz 3,1 - Novým symbolickým manželstvom má prorok zasa zvýrazňovať nevernosť Izraela. "Koláče" patrili k modlárstvu (porov. Jer 7,18; 44,19).

Oz 3,2 - Chomer=364,40 litrov (alebo 392,98 litrov). Letek – to bola polovica chomeru. Hodnota celého daru, ktorý dal Ozeáš za ženu, bolo asi 30 šeklov. To bola asi cena otroka. Žena teda bola veľmi nízkeho pôvodu, keď ju bolo možno získať za taký malý dar. To dobre zvýrazňuje biedne položenie Izraela, keď si ho Boh vyvolil.

Oz 3,3 - Nevernej žene bude znemožnené cudzoložstvo, ale ani jej manžel sa k nej nepriblíži. Izrael sa dostane do zajatia, kde nebude mať vlastného štátu ani bohoslužby. Obetami a veľkňazským rúchom efódom sa označuje úcta pravého Boha, pomníkmi (masébami, pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4) a terafimami (pozri pozn. k Ez 21,26) úcta modiel.

Oz 3,5 - Príslušníci severnej, Izraelskej ríše, ku ktorým hovoril Ozeáš, neuznávali kráľov z rodu Dávidovho. V dobe spásy uznajú veľkého Dávidovho syna, Mesiáša.